EU TOLDKODEKS (UCC)

1. maj 2016, hvad gør vi nu?

 

Der er mange formaliteter og forretningsgange, som skal tilpasses de nye regler pr. 1. maj 2016. Vi giver i det følgende en række gode råd til den praktiske håndtering af nogle af de forhold, som vi ved vil være relevante for mange aktører på toldområdet. 

 

1. Toldværdi

Ordningen ”first sale for export” hvorefter man frit kunne lægge et tidligere salg til grund for opgørelsen af toldværdien, bortfalder pr. 1. maj 2016. Det er således nu i henhold til den nye EU Toldkodeks (UCC) det salg, der finder sted umiddelbart inden varen indføres til EU´s toldområde, der skal lægges til grund.

Fortolkningen af hvilket salg der skal anses som ”det salg der finder sted umiddelbart inden varen indføres i EU´s toldområde”, har været meget omdiskuteret, og det er således endnu uafklaret hos SKAT, om importøren i visse situationer kan risikere, at skulle lægge sin salgsfaktura til grund for opgørelsen af toldværdien, såfremt importøren videresælger varen forinden den fysisk passerer EU´s ydre grænse, eller hvis importøren videresælger varen til en EU køber, mens den fortsat er oplagt på toldoplag. Læs mere om problemstillingen her

Kommissionen har nu udarbejdet et foreløbigt udkast til guidelines vedrørende fortolkning af bestemmelserne vedrørende toldværdi, herunder i forhold til hvilket salg der skal lægges til grund for opgørelsen af toldværdi.

Kommissionens fortolkning er fuldstændig i overensstemmelse med den fortolkning, som erhvervslivet har anmodet SKAT om at anerkende, dvs. at kommissionen i udkastet fastslår, at det som udgangspunkt altid er importørens købsfaktura, der skal lægges til grund ved opgørelse af toldværdien, uanset om importøren har videresolgt varerne inden selve fortoldningstidspunktet. 

Det er vigtigt at understrege, at kommissionens guidelines alene forligger som udkast, og således ikke er endeligt vedtaget, ligesom det naturligvis er vigtigt at være opmærksom på, at kommissionens guidelines ikke er juridisk bindende. 

 

2. Aktiv forædling

Ordningen for aktiv forædling (tilbagebetaling) bortfalder pr. 1. maj 2016. Det betyder, at der fra den 1. maj 2016 ikke længere kan angives varer til aktiv forædling, tilbagebetaling.

Varer der allerede er indført under ordningen inden den 1. maj 2016, vil kunne fraføres, og der vil kunne opnås tilbagebetaling efter de regler og tidsfrister, der står i virksomhedens bevilling.

Det betyder i praksis, at procedurekoder der starter med 41 ikke kan anvendes fra den 1. maj 2016, det drejer sig om procedurekoderne: 4100200, 4151200, 4191200, 4192200, 4100100, 4100A06, 4100A07, 4100E01, 4100E02, 4171100, 4171200, 4171A06, 4171A07

Hvis virksomheden fejlagtigt forsøger at angive disse procedurekoder, vil de få følgende fejlkode:

  • Ved filoverførsel: "(1242) Feltet er ikke udfyldt korrekt     Proc_kod"
  • Online: "Procedurekoden findes ikke"

Husk at indhente bevilling til aktiv forædling (suspensionsordningen) hvis I fortsat vil benytte jer af ordningen. 

 

3. Toldoplag

Toldoplag type D som er kendetegnet ved, at beskatningselementerne fastsættes på fraførelsestidspunktet, bortfalder pr. 1. maj 2016. Varer der pr. 1. maj 2016 allerede er henført under proceduren, skal fraføres i henhold til de gamle regler. Bevillingen er gyldig frem til 1. januar 2019.

Ved angivelse til toldoplag hvor procedurekoden i rubrik 37 starter med 71, må oplagsnr. i rubrik 49 på hovedoplysninger ikke angives med et foranstillet D.

Hvis virksomheden fejlagtig forsøger at angive til et type D oplag, vil virksomheden få følgende fejlsvar. Svartekstkode 5193: Den angivne toldoplagstype D er ikke tilladt.

Bemærk, at enkelte virksomheder har bevilling til type E oplag, men på D vilkår. Disse virksomheder skal således også være opmærksomme på at ændre proceduren, idet der ikke længere kan angives på D vilkår.

 

4. Bindende tariferingsafgørelser (BTO)

Bindende tariferingsoplysninger vil pr. 1. maj 2016 være bindende for både toldmyndigheder og modtager.

Bindende tariferingsoplysninger udstedt efter 1. maj 2016 vil alene have en gyldighed på 3 år.

Vær også opmærksom på at hvis man har en BTO, så skal BTO referencenummeret pr. 1. maj 2016 altid angives i toldangivelsens rubrik 44.6 med certifikatkode C626, når man importerer varer omfattet af BTO´en.

Husk at indhente bevilling til jeres speditør, hvis I har en BTO.

 

5. MIO oplag

Fristen for at angive varer til anden toldmæssig bestemmelse ændres fra 14 dage til 90 dage.

Varer angivet til midlertidig opbevaring efter 17. april 2016 vil være omfattet af fristen på 90 dage.

 

6. Særligt anvendelsesformål (end-use)

Bevillingshaver skal indsende afslutningsopgørelse senest 30 dage efter udløbet af fristen for afslutning af proceduren.

Vær opmærksom på, at bevillingshavere med eksisterende bevillinger udstedt før 1. maj 2016 også skal indgive afslutningsopgørelser, uanset om varerne er henført under proceduren før eller efter 1. maj 2016. 

 

7. Sikkerhedsstillelse

Der skal pr. 1. maj stilles sikkerhed for både: 1) eksisterende toldskyld (når varen er angivet til fri omsætning, hvis tolden ikke betales senest samtidig med frigivelsen af varerne), samt ved 2) potentiel toldskyld (varer henført under proceduren for forsendelse, toldoplag, aktiv forædling, end-use eller henført under ordningen for midlertidig opbevaring). 

Kravet om sikkerhedsstillelse gælder alene for bevillinger udstedt efter 1. maj 2016, medmindre andet fremgår af din bevilling. 

For så vidt angår kravet om sikkerhedsstillelse for potentielt toldskyld, har SKAT introduceret en sikkerhedsstillelsesordning, som betyder, at kravet om sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld reelt er suspenderet frem til 31. december 2016, selvom bevillingen er udstedt efter 1. maj 2016. 

Der skal som udgangspunkt stilles sikkerhed 1:1, men virksomheder med AEO-C bevilling kan opnå bevilling til samlet og nedsat sikkerhedsstillelse, både for så vidt angår eksisterende og potentiel toldskyld. Sikkerhedsstillelsen kan for eksisterende toldskyld nedsættes til 30 pct., mens den for potentiel toldskyld kan nedsættes til 0 pct. 

Virksomheder der ikke har AEO-C bevilling, men som opfylder de grundlæggende betingelser herfor, kan også opnå bevilling til samlet sikkerhedsstillelse og nedsat sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld, dog ikke for eksisterende toldskyld. 

 

8. Forsendelse - ændringer i NCTS Transit systemet

Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsdokumenter ændrer pr. 1. maj 2016 værdi fra 7.000 til 10.000 Euro. Bemærk at dette betyder, at der skal indtastes nyt Garanti Reference Nummer (GRN nr.) ved brug af sikkerhedskode 4.

Følsomme varer forsvinder

Der skal ikke længere angives kode og mængde for følsomme varer. For angivelser (IE015) vil følgende segmenter, derfor ikke skulle angives efter 1. maj 2016

------SGI CODES///O///9x///R155///SGICODSD2    

31///Sensitive goods code///O///n..2///64///R156///CST.GIR[131](7297=3).C206#2.7402///SenGooCodSD22

31///Sensitive quantity///R///n..11,3///CST.GIR[131](7297=3).C206#1.7402///SenQuaSD23

Det betyder, at for en godkendt modtager vil følgende segment forsvinde fra IE043 og IE044, når disse godkendes og frigives.

------SGI CODES///O ///9x///R155///SGICODSD2
Sensitive goods code///O///n..2///64///R156///CST.GIR[131](7297=3).C206#2.7402///SenGooCodSD22
Sensitive quantity///R///n..11,3///CST.GIR[131](7297=3).C206#1.7402///SenQuaSD23

Plombering

Der skal ved plombering anvendes segl, som opfylder kravene i ISO-standard nr. 17712 ved særlige typer af forsegling. 

Der bliver dog en overgangsperiode frem til og med 30. april 2019, hvor gammel beholdning kan bruges op.

Dokumenter

Det særlige dokument ”kontroleksemplar T5”, som i dag bl.a. anvendes ved udførsel af varer mod eksportrestitution og ved end-use proceduren, bortfalder, dvs. tilladelse til godkendt afsender (T5) ophører.

T2-M dokumentet bortfalder også, og erstattes af bevis i skibets logbog.

 

9. Speditørens fuldmagt

Speditøren bør undersøge om det er relevant at opdatere og indhente fornyet fuldmagt hos ordregiver, såfremt fuldmagten henviser til bestemmelserne i den gamle toldkodeks. 

Bestemmelserne vedrørene fuldmagtshold forbliver materielt de samme. 

 

10. Hvis der sker fejl

Bestemmelserne i den nye EU Toldkodeks (UCC) er nye for jer, men de er bestemt også nye for SKATs medarbejdere. 

Der er derfor god grund til at stille spørgsmålstegn, hvis man som følge af fejl i forbindelse med anvendelse af toldprocedure eller øvrige toldformaliteter bliver efteropkrævet told og importmoms. Det er afgørende at SKAT bliver udfordret på deres rets anvendelse, således der ikke blive skabt uhensigtsmæssig praksis til skade for erhvervslivet. 

Der er i den nye EU Toldkodeks (UCC) bl.a. indført nye regler om i hvilke situationer man bl.a. kan undgå toldkrav ved selvanmeldelse, ligesom der i visse situationer er mulighed for at toldskylden ophører, såfremt det kan dokumenteres at varerne er ført ud af fællesskabets toldområde. Læs mere her

Skulle der opstå en tvist med SKAT på baggrund af de nye regler, tilbyder vi en uforpligtende gennemgang af sagen, således I kan få en vurdering af, om der er grundlag for at afværge kravet. 

Vi følger udviklingen tæt, og står naturligvis altid til rådighed, såfremt I har spørgsmål.