Forretningsbetingelser

 

Forretningsbetingelserne er gældende for enhver opgave, som Sinding|Jensen Advokatanpartsselskab udfører for kunden, medmindre anden skriftlig aftale foreligger.

 

OPDRAGET

Omfang og tidsperspektiv for den bistand som ydes i den enkelte sag aftales løbende med kunden. 

Vi agerer på baggrund af dialog med og instrukser fra kunden. Sinding|Jensen Advokatanpartsselskab kan nægte at efterkomme et ønske fra kunden, såfremt det bryder med god advokatskik, dansk lov eller andre regler.

 

INTERESSEKONFLIKTER

Vi undersøger inden opgavestart mulige interessekonflikter, som afskærer os fra at yde rådgivning og varetage opgaven.

 

FORTROLIGHED

Alle advokater er underlagt en fortrolighedsforpligtelse i forhold til alle modtagne oplysninger. Denne forpligtelse er gældende ud over opgavens afslutning, dog med undtagelse af oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder og andre.

Sagsakter opbevares i tre år efter opgavens afslutning.

Advokatselskaber er omfattet af hvidvaskningslovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge, hvilket indebærer, at vi skal indhente og opbevare identitetoplysninger på alle kunder.

Når en opgave er afsluttet og offentlig kendt, kan Sinding|Jensen Advokatanpartsselskab henvise til denne i sin markedsføring.

 

HONORAR, BETALING & KREDITOPLYSNINGER

Honorar fastsættes ud fra ressourceforbrug og den værdiskabelse som rådgivningen har medført. Flere parametre indgår bl.a. medgået tid, opgavens kompleksitet, tidspres grundet særlige omstændigheder ved opgaven, ansvar forbundet med opgaven, det opnåede resultat. Alle opgaverelevante omkostninger debiteres kunden, herunder rejse- og opholdsudgifter, forplejning, fotokopiering, udlæg o.l.

Opgaver af længere varighed afregnes løbende. Vi fremsender faktura efter hver måned/kvartal eller efter anden aftale.

Honorar tillægges moms medmindre særlige undtagelser i gældende lovgivning er tilstede. Vores betalingsbetingelser er 14 dage, hvorefter der kan tilskrives morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Betroede midler behandles i overensstemmelse med de for advokater gældende vilkår, og indsættes på klientkonto i pengeinstitut under tilsyn af Finanstilsynet.

Beløb indbetalt til klientkonto indsættes i et dansk pengeinstitut for kundens regning og risiko. Sinding|Jensen Advokatanpartsselskab er uden ansvar for indbetalte beløb i det tilfælde, at pengeinstituttet tages under rekonstruktion, konkurs eller anden insolventbehandling.

Sinding|Jensen Advokatanpartsselskab er berettiget til at indhente oplysninger om kundens kreditværdighed, herunder betalingsanmærkninger og kreditratings.

 

VARIGHED

Arbejdet kan til enhver tid bringes til ophør af kunden såvel som Sinding|Jensen Advokatanpartsselskab.

Opsigelse af en igangværende aftale skal ske i overensstemmelse med de advokatetiske regler, således kunden uden skade til følge kan nå at søge anden juridisk bistand.

Bringes en opgave til ophør før tid, vil kunden være pligtig at betale for medgået tid samt andre omkostninger herved.

 

ansvar & Ansvarsbegrænsning

Sinding|Jensen Advokatanpartsselskab er - med nedenstående begrænsninger - erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre kunden. 

  1. Sinding|Jensen Advokatanpartsselskab er ikke ansvarlig for følgeskader eller indirekte tab herunder drifts-, avance-, tidstab, goodwill mv.

  2. Erstatningsansvaret i forbindelse med den leverede rådgivning kan ikke overstige kr. 2.500.000 medmindre anden skriftlig aftale indgås forud for opdragets påbegyndelse.

  3. Kunden kan alene rejse krav mod Sinding|Jensen Advokatanpartsselskab og således ikke mod den enkelte juridiske medarbejder.

Sinding|Jensen Advokatanpartsselskab rådgiver alene om danske retsforhold. Såfremt opdraget involverer udenlandsk lovgivning anbefales det, at kunden engagerer lokale advokater.

Sinding|Jensen Advokatanpartsselskab er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af andre rådgivere, uanset om sådanne rådgivere er engageret ved advokatfirmaets bistand.

Sinding|Jensen Advokatanpartsselskab har tegnet ansvarsforsikring indeholdende advokatgaranti hos AON. 

 

lovvalg & værneting

Eventuelle tvister i anledning af rådgivning eller sagsbehandling, er underlagt dansk ret og kan alene indbringes for danske domstole.  

 

KONTaktoplysninger

Sinding|Jensen Advokatanpartsselskab

Elsdyrvej 24

8270 Højbjerg

E-mail: kontakt@sindingjensen.dk

Tlf: 93 10 10 93

CVR nr. 36 99 71 92