EU TOLDKODEKS (UCC)

hvilket salg skal lægges til grund for opgørelse af toldværdien?

 

Bestemmelserne vedrørende hvilket salg der fremadrettet skal lægges til grund for opgørelsen af toldværdi, er fortsat meget omdiskuteret, og giver anledning til betydelig bekymring hos importørerne. Vi ser nærmere på de potentielle negative konsekvenser af kommissionens afskaffelse af ordningen ”first sale for export”.

Varens toldværdi skal som hovedregel opgøres med udgangspunkt i transaktionsværdien, dvs. den pris der faktisk er betalt, eller skal betales for varen justeret for en række specifikke priselementer herunder f.eks. forsendelsesomkostninger, forsikring, emballage, forarbejdningsomkostninger, royalties mv. 

Har varen været handlet mere end én gang, skal seneste salg inden angivelse til fri omsætning, som hovedregel anvendes som grundlag for beregning af toldværdien. 

I henhold til de nugældende regler er det imidlertid tilladt at anvende et tidligere salg som grundlag for beregning af varens toldværdi, såfremt importøren kan dokumentere denne værdi og fremlægge dokumentation for, at varerne allerede ved dette salg var beregnet til, at skulle indføres i EU. 

Ved at anvende et tidligere salg som grundlag for opgørelsen af toldværdien vil toldbelastningen naturligvis blive mindre, idet importøren sparer told og afgifter af senere salgsleds avance.

Den populære ordning ”first sale for export” hvorefter man kan opgøre toldværdien på grundlag af et tidligere salg, afskaffes pr. 1. maj 2016 ved indførslen af de nye gennemførelsesbestemmelser til EU toldkodeks (UCC). 

 

Konsekvenser ved afskaffelse af ordningen

Afskaffelsen af ”first sale for export” ordningen får den konsekvens, at det ikke længere er op til importøren, hvilket salg man ønsker at lægge til grund for opgørelsen af toldværdien. 

Hvilket salg der skal lægges til grund for opgørelsen af toldværdien, skal således fastlægges ud fra en fortolkning af bestemmelsernes i gennemførelsesbestemmelsernes (EU) 20152447, artikel 128, som har følgende ordlyd:

"1. Transaktionsværdien af varer, der sælges til eksport til Unionens toldområde, fastsættes på tidspunktet for antagelse af toldangivelsen på grundlag af det salg, der fandt sted umiddelbart før varerne blev ført ind i toldområdet.

2. Når varerne [ikke (min tilføjelse)] sælges til eksport til Unionens toldområde, før de blev bragt ind i dette toldområde, men endnu var under midlertidig opbevaring, eller var henført under en anden særlig procedure end intern forsendelse, anvendelse til særligt formål eller passiv forædling, vil transaktionsværdien blive fastsat på grundlag af det pågældende salg."

 

Varer der sælges, mens de er oplagt på toldoplag

I Danmark har specielt artikel 128, stk. 2 givet anledning til bekymring for, hvorvidt importørens salgsfaktura skal lægges til grund ved opgørelsen af toldværdien i den situation, hvor varerne er oplagt på toldoplag, og således først angives til fri omsætning i forbindelse med, at importøren har solgt varerne til en kunde etableret i EU. 

Fortolkningstvivlen i forhold til artikel 128, stk. 2 er efter min overbevisning opstået som følge af en oversættelsesfejl i den danske sprogversion, hvorefter man har undladt ordet ”ikke”, hvilket medførte, at bestemmelsen kan fortolkes således, at det som hovedregel er det eventuelle salg, der sker mens varen er oplagt på toldoplag, der skal lægges til grund ved opgørelsen af toldværdien. 

Med en korrekt oversættelse bliver stk. 2 imidlertid underordnet stk. 1, således som det også er tilfældet i de andre sprogversioner. Det vil således fremgå af den forventede ”nye oversættelse”, at stk. 2 alene finder anvendelse, såfremt stk. 1 ikke finder anvendelse. 

Det betyder, at toldværdien som udgangspunkt skal fastsættes på grundlag af det salg, der fandt sted umiddelbart inden varerne blev ført ind i fællesskabets toldområde dvs. importørens købsfaktura.  

Kun hvis varen ikke kan anses for at være solgt til eksport til Unionens toldområde ved det salg, der sker umiddelbart inden varerne føres ind i toldområdet, skal transaktionsværdien fastsættes på grundlag af det salg, der sker mens varen er under midlertidig opbevaring eller henført under anden toldprocedure. 

Varen anses ikke for solgt til eksport til Unionens toldområde før varerne blev ført ind i fællesskabets toldområde, hvis varerne efterfølgende sælges ufortoldet f.eks. til anden oplagshaver el.lign. Toldværdien vil således i denne situation skulle opgøres med udgangspunkt i det salg, der sker mens varen var henført under toldproceduren, jf. artikel 128, stk. 2. Det vil således også i dette tilfælde være importørens købsfaktura, der skal lægges til grund for opgørelsen af toldværdien - også selvom han har købt varerne af en virksomhed etableret i EU, og der således er tale om rent EU salg. 

SKATs juridiske afdeling arbejder aktuelt med at afklare ovenstående forhold omkring oversættelsesfejl og fortolkning af bestemmelsen. 

Det er min forventning og forhåbning, at resultatet bliver, at det i sådanne situationer som udgangspunkt altid vil være importørens købsfaktura, der skal lægges til grund ved opgørelsen af toldværdien, præcis som det er i dag - også selvom importøren først angiver varerne til fri omsætning i forbindelse med, at han sælger de fortoldede varer til en EU køber.

 

Salg umiddelbart inden varerne blev ført ind i toldområdet

En meget direkte og konkret ordlydsfortolkning af artikel 128, stk. 1 har nu imidlertid også givet anledning til en vis bekymring i en række øvrige EU medlandsstater, idet det fremgår, at toldværdien skal fastsættes med udgangspunkt i det seneste salg, der fandt sted umiddelbart inden varerne blev ført ind i fællesskabets toldområde.

Den direkte ordlydsfortolkning af bestemmelsen kan føre til det uønskede resultat, at importørens salgspris, skal lægges til grund for opgørelsen af toldværdien, såfremt importøren har videresolgt varerne, inden varerne rent fysisk har passeret EU's ydre grænse. 

Det er i en række brancher herunder tekstil og bilindustrien ikke usædvanligt, at importøren videresælger varen inden fysisk modtagelse. Problemstillingen vil således gøre sig gældende for alle importører, som benytter sig af en forudbestillingsprocedure eller ”back-to-back” bestillingsprocedure.  

Jeg bemærker i den forbindelse, at begrebet ”salg” i EU-retlig sammenhæng fortolkes bredt, jf. EU Domstolens afgørelse C-116/12, præmis 45, således at en bindende købsaftale også vil blive anset som et salg.

Til illustration af problemstillingen kan således henvises til et eksempel, hvor en dansk kunde bestiller en bil hos en dansk bilforhandler, som herefter bestiller bilen hos hans EU importør, som herefter bestiller bilen hos bilproducenten i tredjeland. Når bilen ankommer til EU, er der allerede sket hele tre transaktioner:

  1. Kunden bestiller/køber bilen hos forhandleren
  2. Forhandleren bestiller/køber bilen hos importøren
  3. Importøren bestiller/køber bilen hos producenten

I henhold til de nugældende regler vil importøren opgøre toldværdien på grundlag af den pris, som han har betalt til tredjelandsproducenten, men i henhold de nye bestemmelser består der en risiko for, at toldværdien skal opgøres op grundlag af transaktionen mellem forhandleren og kunden, som helt sikkert vil indeholde en betydelig mark-up på prisen, idet det er dette salg, der udløser, at bilen angives til fri omsætning i EU.  

En så restriktiv ordlydsfortolkning af bestemmelsen har indtil for nylig været anset som helt usandsynlig, men toldmyndighederne i flere EU medlemslande herunder Holland og UK har nu angiveligt tilkendegivet, at de - selvfølgelig afhængig af de konkrete omstændigheder - vil anlægge en direkte ordlydsfortolkning af de nye bestemmelser vedrørende opgørelse af toldværdien, hvorefter rene EU transaktioner i visse tilfælde skal lægges til grund for opgørelsen af toldværdien. 

SKATs holdning til fortolkningsspørgsmålet for så vidt angår artikel 128, stk. 1, er endnu uvist. 

 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Det synes umiddelbart muligt, at imødegå de negative konsekvenser, der risikerer at følge af ovenstående problemstillinger, men det vil utvivlsomt kræve langsigtet planlægning og formentlig også operationelle tilpasninger af virksomhedens forretningsgange.

Der er imidlertid fortsat betydelige uafklarede problemstillinger forbundet med grundlaget for opgørelsen af varens toldværdi i henhold til bestemmelserne i den nye EU toldkodeks (UCC), som bør afklares, inden virksomheden begiver sig ud i tilrettelæggelsen af nye forretningsgange. 

Vi følger udviklingen tæt og vil naturligvis holde jer løbende opdateret. 

Har du spørgsmål til artiklen, told eller den nye EU Toldkodeks UCC, står vi naturligvis til rådighed.