TOLDKODEKS (UCC)

Nye muligheder for at undgå toldkrav, hvis der sker fejl?

 

Bestemmelserne i den nye toldkodeks (UCC) vedrørende toldskyldens ophør åbner i visse situationer op for nye muligheder for at undgå toldkrav, selvom der er sket en fejl i forbindelse med anvendelsen af en toldprocedure. 

Vi ser nærmere på udvalgte bestemmelser, som vurderes at kunne få betydning for speditørens håndtering af toldkrav opstået som følge af fejl, f.eks. ikke forskriftmæssig indførsel, manglende frembydelse eller manglende afslutning af forsendelse el.lign. 

Det er for mange speditører en kendt situation, at det indimellem kan ske, at en forsendelse ved en fejl ikke afsluttes korrekt, at varerne ikke frembydes forskriftsmæssigt for SKAT ved grænsepassage eller at der sker fejl i forbindelse med fraførelse af varerne fra midlertidig opbevaring, toldoplag eller frihavn. Der opstår i sådanne situationer toldskyld, jf. den nye toldkodeks (UCC) artikel 79, stk. 1, præcis ligesom der i henhold til de nugældende regler vil opstå toldskyld i henhold til toldkodeksens artikel 202-203. 

Der er i henhold til de nugældende regler ikke mange muligheder for selv at korrigere sådanne fejl, idet det grundlæggende princip i kodeksen er, at hvis varen én gang er unddraget toldtilsyn, så opstår der toldskyld, hvilket efterfølgende handlinger som udgangspunkt ikke kan rette op på. 

Bestemmelserne om toldskyldens ophør i den nye toldkodeks artikel 124 åbner imidlertid op for, at toldskylden i visse situationer ophører, hvis man selv gør toldmyndighederne opmærksom på fejlen, eller hvis det kan dokumenteres, at varerne efterfølgende er ført ud af fællesskabets toldområde.

 

Selvanmeldelse – misligholdelse uden reelle følger for korrekt forløb

Toldkodeksens artikel 124, stk. 1, litra h) har følgende ordlyd:

”når toldskylden er opstået i henhold til artikel 79, og følgende betingelser er opfyldt:

i. den forsømmelse der førte til, at der opstod toldskyld, havde ikke væsentlige følger for den pågældende toldprocedures korrekte forløb, og der var ikke gjort forsøg på at begå urigtigheder

ii. alle de formaliteter der er nødvendige for at bringe forholdene i overensstemmelse med reglerne, opfyldes efterfølgende”

Videre fremgår det af den delegerende forordning artikel 103, litra e), at b.la. følgende situationer kan betragtes som misligholdelser, der ikke har haft reelle følger for det korrekte forløb: 

”når der er opstået toldskyld i henhold til kodeksens artikel 79, stk. 1, litra a) eller b), forudsat, at den pågældende person underretter de kompetente toldmyndigheder om den manglende efterlevelse, enten inden toldskylden er meddelt, eller inden toldmyndighederne har meddelt den pågældende person, at de agter at foretage kontrol.”

Der er således åbnet op for en mulighed for, at man selv kan gøre toldmyndighederne opmærksom på en opstået fejl og derved undgå det herved opståede toldkrav, f.eks. at man ved en fejl kørte afsted med varer fra et midlertidigt oplag uden at varerne var blevet frigivet, eller hvis man ved en fejl ikke fik frembudt varerne korrekt. 

Det der er særligt interessant i forhold til de nye bestemmelser vedrørende misligholdelser - både ovennævnte litra e), samt de øvrige bestemmelser i den delegerende forordnings artikel 103 vedrørende situationer, der ikke anses for at have reelle følger for det korrekte forløb er, at de i henhold til den nye toldkodeks (UCC) også finder anvendelse i de situationer hvor varen er unddraget toldmyndighedernes toldtilsyn. 

I henhold til bestemmelserne i den nugældende toldkodeks kan man alene påberåbe sig, at misligholdelsen ikke har haft reelle følger for det korrekte forløb, hvis toldskylden er opstået i henhold til toldkodeks artikel 204, og varen således ikke anses for at være unddraget toldtilsyn. 

 

Varerne er ført ud af fællesskabets toldområde

Vi kender i dag reglerne om alternativ bevis for forsendelsesprocedurens ophør, hvorefter en forsendelsesprocedure som fejlagtigt ikke blev afsluttet forskriftmæssigt ved bestemmelsestoldstedet kan afsluttes, såfremt den hovedforpligtigede fremlægges original attesteret dokumentation for, at varen er angivet til fri omsætning eller anden relevant toldprocedure i tredjeland. 

Bestemmelserne om alternativ afslutning af forsendelsesprocedurer videreføres i gennemførelsesbestemmelserne til den nye toldkodeks (UCC), og suppleres fremadrettet af følgende bestemmelser vedrørende toldskyldens ophør. 

Toldkodeksens artikel 124, stk. 1, litra k) har følgende ordlyd:

”når toldskylden er opstået i henhold til artikel 79, og det på tilfredsstillende måde godtgøres overfor toldmyndighederne, at varerne ikke er blevet anvendt eller forbrugt, og er blevet ført ud af fællesskabets toldområde.”

Det betyder principielt, at det nu også er muligt at undgå toldkrav opstået som følge af manglende regelefterlevelse i forhold til andre toldprocedurer og toldordningen end lige netop forsendelsesproceduren, det kan f.eks. være fejl i forbindelse med fraførelse af varerne fra toldoplag el.lign. Det er imidlertid en forudsætning, at der kan fremlægges en for toldmyndighedernes tilfredsstillende dokumentation for, at varerne er udført til tredjeland. 

 

Afsluttende bemærkninger

Det er min vurdering, at ovennævnte bestemmelser vil få væsentlig betydning for, hvordan man fremadrettet bør agere, hvis man konstaterer, at der er opstået fejl i forbindelse med anvendelse af en toldprocedure. 

Det er min vurdering, at ovennævnte bestemmelser vil få væsentlig betydning for, hvordan man fremadrettet bør agere, hvis man konstaterer, at der er opstået fejl i forbindelse med anvendelse af en toldprocedure. 

Det er dog vigtigt at understrege, at kun tiden kan vise, hvordan SKAT vil fortolke og administrere de nye bestemmelser i praksis. Der er således ingen tvivl om, at grænserne for bestemmelsernes rækkevidde vil blive afprøvet af både virksomhederne og SKAT og således skal finde sit niveau gennem den retspraksis, der utvivlsomt vil udvikle sig de kommende år.

 

Har du spørgsmål til artiklen, sikkerhedsstillelse eller jeres muligheder for at undgå toldkrav, står vi naturligvis til rådighed.