FRIHANDELSAFTALER

UDSTEDELSE AF OPRINDELSESDOKUMENTATION

 

Vi ser i nærværende artikel nærmere på muligheden for at få autorisation som godkendt eksportør, således man kan udstede fakturaerklæringer som oprindelsesdokumentation. Vi sætter også fokus på autorisationens begrænsninger, som mange erfaringsmæssigt ikke er opmærksomme på.

Vi har tidligere bragt en fokusartikel om frihandelsaftaler og en opfordring til at gøre brug af dem ved eksport til lande omfattet af aftalerne. Se Husk at gøre brug af de mange aftaler.

En af betingelserne for at kunne udnytte frihandelsaftalernes muligheder for toldfrihed eller lavere told, er at varerne skal ledsages af et oprindelsescertifikat eller at der afgives en oprindelses- eller fakturaerklæring i et handelsdokument, typisk i salgsfakturaen.

Oprindeligt skulle der altid udstedes et oprindelsescertifikat, som skulle attesteres hos SKAT, men for snart mange år siden blev der i de enkelte frihandelsaftaler desuden åbnet mulighed for, at ”godkendte eksportører” kunne få tilladelse til, i stedet at afgive en faktura- eller oprindelseserklæring for de varer, der skulle eksporteres.

Som godkendt eksportør bliver formaliteterne enklere i forbindelse med eksport. Det betyder:

  • At I selv kan bekræfte et produkts oprindelse (præferenceoprindelse). Det gør I ved at skrive en faktura- eller oprindelseserklæring på fakturaen eller et andet handelsdokument, der identificerer varerne, som skal eksporteres.

  • At I ikke behøver at få et oprindelsescertifikat stemplet hos SKAT

For at kunne udstede oprindelses-/fakturaerklæringer for sendinger med værdi på over 6000 EUR, skal man ansøge hos SKAT om at få en tilladelse. Til dette brug findes der på SKATs hjemmeside en ansøgningsblanket nr. 19.055.

Hvis I har eksport til lande omfattet af frihandelsaftaler, og ikke allerede har tilladelse til at udstede faktura- eller oprindelseserklæringer, vil vi opfordre jer til, at få indsendt en ansøgning til SKAT, og vi står naturligvis til rådighed, hvis I ønsker hjælp i den forbindelse.

Man skal i ansøgningsblanketten anføre, hvilke aftalelande man har eksport til, og tilladelsen vil alene komme til at omfatte de lande, man anfører i ansøgningen.

En del eksportører har for år tilbage søgt og fået tilladelsen til at udstede faktura- eller oprindelseserklæringer, og mange af disse tilladelser er sandsynligvis ikke længere dækkende, i forhold til de lande man eksporterer til, idet der er kommet nye frihandelsaftaler til siden, bl.a. aftalen med Sydkorea i 2011 og PEM konventionen i 2012. (PEM står for Den Regionale konvention om Pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse).

Hvis man ikke i sin tilladelse har Sydkorea eller et af de mange lande omfattet af PEM konventionen nævnt, må man ikke udstede faktura- eller oprindelseserklæring ved eksport til disse lande, som er listet her.

Vi har erfaret, at en række virksomheder der har udstedt oprindelseserklæring ved eksport af varer til Sydkorea, er kommet i klemme i forbindelse med, at toldmyndighederne i Sydkorea har fundet ud af, at en del oprindelseserklæringer er afgivet med urette, idet den danske eksportør ikke havde tilladelse fra SKAT til at udstede disse erklæringer.

Det har medført, at importører i Sydkorea er blevet efteropkrævet told, og disse toldkrav er i flere tilfælde blevet viderefaktureret til den danske eksportør, som havde afgivet disse oprindelseserklæringer uden at have tilladelse til det.

Vi vil derfor opfordre de af jer, som har tilladelse til at udstede faktura- eller oprindelseserklæringer, til at få undersøgt om jeres tilladelse faktisk omfatter alle de lande, som I eksporterer til med faktura- eller oprindelseserklæringer.

Hos Sinding|Jensen Toldadvokater står vi naturligvis også til rådighed, hvis I har spørgsmål vedrørende frihandelsaftalerne og tilladelser til at udstede oprindelses-/fakturaerklæringer.

Jan Lerbæk Thomsen, Toldspecialist - 12. januar 2018