TOLDVÆRDI

TRANSPORTOMKOSTNINGER HENHOLDSVIS UDENFOR OG INDENFOR EU

Det følger af EUTK artikel 71, stk. 1, litra e), henholdsvis EUTK artikel 72, litra a), at transportomkostninger der vedrører transporten efter indførslen i EU's toldområde, ikke indgår i beregningen af toldværdien, men hvornår er der i praksis tale om omkostninger vedrørende transporten henholdsvis udenfor og indenfor EU, når man betaler én samlet pris for den samlede transport? En række kontrolsager viser uensartet praksis hos Toldstyrelsen.

Det fremgår klart af toldværdibestemmelserne, at der alene skal medregnes transportomkostninger indtil det sted, hvor varerne indføres i EU. Det fremgår videre af GF artikel 137, stk. 1, litra a) at det sted hvor varerne anses for at være ført ind i Unionens toldområde for varer, der transporteres ad søvejen, er ”den havn, som varerne ankommer til først i Unionens toldområde”, men hvornår anses varerne så for at være ankommet til en havn?

Toldstyrelsen har imidlertid i den seneste tid i flere kontrolsager givet udtryk for, at Styrelsen har den holdning, at varen først anses for at være ankommet til en havn, hvis varen losses eller omlades i den pågældende havn. Toldstyrelsen anser således ikke varene for at være ankommet til havnen, hvis de blot forbliver ombord på skibet.

En sådan fortolkning synes imidlertid ikke i overensstemmelse med bestemmelsernes ordlyd, idet der i GF artikel 137, stk. 1, litra a) ikke fremgår nogen betingelse om hverken omladning eller losning.

Problemstillingen gør sig i praksis gældende i de tilfælde, hvor varerne fragtes med et skib, som forud for levering af varerne i den aftalte havn ligger til i andre EU-havne med henblik på losning af andre varer, f.eks. hvis man har købt varer FOB Hamborg, men skibet som varerne transporteres med tillige fragter varer, som forud for levering i Hamborg ligger til i Rotterdam med henblik på levering af øvrige varer i Rotterdam. Det bør således jf. GF artikel 137, stk. 1, litra a) alene medregnes forholdsmæssige transportomkostninger frem til varernes ankomst i Rotterdam.

Toldstyrelsen har imidlertid i en række kontrolsager fastholdt, at der i sådanne situationer skulle ske medregning af omkostningerne helt frem til Hamborg havn, idet varerne først anses for at være ankommet til EU i denne havn, henset til at varerne først losses i Hamborg. Denne praksis stemmer ikke overens med Toldstyrelsens praksis i øvrige kontrolsager, ligesom denne praksis ikke synes at være i overensstemmelse med bestemmelsernes ordlyd.

Vi opfordrer derfor til, at man aktuelt er ekstra opmærksom på Toldstyrelsens medregning af transportomkostninger i forbindelse med kontrolsager, idet vi som beskrevet ovenfor oplever, at Toldstyrelsen aktuelt ikke er konsekvent i deres fortolkning af bestemmelserne herom.

I henhold til bestemmelsernes ordlyd kan der alene medregnes omkostninger frem til skibets første anløbshavn i EU, men det er aktuelt uafklaret, hvilken fortolkning som må anses for at være retvisende i henhold til dansk fortolkning og praksis.

Vi følger naturligvis op, og holder jer orienteret, så snart vi forhåbentlig har en endelig afklaring af retstilstanden.

Karin-Lis Sinding Jensen, Advokat (L)

Publiceret 31. maj 2019