TOLDVÆRDI

“DOMESTIC SALG” OG SALG AF VARER UNDER SUSPENSIONSPROCEDURER

EU kommissionens ekspertudvalg for toldværdi mødtes i oktober måned for at drøfte forskellige problemstillinger vedrørende lovgrundlaget for hvilket salg, der skal lægges til grund for opgørelse af toldværdien i henhold til bestemmelserne i den nye EUTK. Vi ser i nærværende artikel nærmere på kommissionens drøftelser og den praktiske betydning af de foreslåede ændringer.

Afskaffelse af begrebet domestic salg

Det følger af bestemmelserne i GF artikel 128, stk. 1, at transaktionsværdien skal fastsættes på grundlag af det salg, der fandt sted umiddelbart før varerne, blev ført ind i unionens toldområde, men der består fortsat i visse situationer en vis usikkerhed omkring hvilken transaktion, der udgør dette salg.

Det følger aktuelt af kommissionens vejledningsdokument vedrørende fortolkning af bestemmelserne omkring toldværdi, at et såkaldt domestic salg, dvs. et salg mellem to virksomheder som begge er etableret i EU, ikke kan lægges til grund for opgørelse af toldværdien i henhold til transaktionsværdimetoden, hvilket bl.a. skyldes, at der i dette tilfælde vil blive indregnet EU-avance i toldværdien.

Begrebet domestic salg fremgår imidlertid ikke af EU toldkodeksen eller de hertil hørende gennemførelsesbestemmelser, hvilket blandt medlemslandene har givet anledning til kritik, særligt henset til at kommissionen herved introdukserer et uofficielt begreb i tilknytning til et meget omdiskuteret retsgrundlag.

Kommissionens ekspertudvalg har således besluttet at fjerne begrebet domestic salg i den kommende opdatering af det officielle vejledningsdokument, hvilket kan få den konsekvens, at et salg mellem to virksomheder etableret i EU skal lægges til grund for opgørelse af toldværdien, hvis salget sker inden varen har passeret EU´s ydre grænse.

Ekspertudvalget præciserer dog, at det fortsat er kommissionens opfattelse at et salg mellem virksomheder etableret i EU, som udgangspunkt ikke kan anses for at være et salg, hvorved varen ”sælges til eksport til Unionens toldområde”.

Det forventes således, at kommissionen i det nye vejledningsdokument vil forsøge at opretholde den nuværende fortolkning af bestemmelserne, hvorved salg mellem EU virksomheder ikke kan lægges til grund for opgørelsen af toldværdien i henhold til transaktionsværdimetoden, men at man fremadrettet vil forsøge at afklare dette via en række konkrete eksempler fremfor ved anvendelse af det uofficielle begreb domestic salg.

Salg af varer under suspensionsprocedure

Kommissionens ekspertudvalg drøftede også problemstillingerne i tilknytning til fastlæggelse af det relevante salg for opgørelse af toldværdien for varer, som handles mens de er oplagt på toldoplag EU.

Aktuelt giver kommissionens vejledningsdokument mulighed for at det salg der fandt sted umiddelbart før varerne rent fysisk passerede EU´s ydre grænse, kan lægges til grund for opgørelse af toldværdien, selvom varen efterfølgende sælges flere gange, mens den ligger på toldoplag i EU, dog forudsat at der kan fremlægges dokumentation for dette salg. Flere medlemslande har givet udtryk for bekymring i forhold til denne praksis, idet det efter deres opfattelse giver mulighed for at lægge et tidligere salg til grund, afhængigt af den tilgængelige dokumentation.

Ekspertudvalget tilkendegiver, at der i lovgrundlaget ikke er taget konkret stilling til varer, der sælges flere gange, mens de befinder sig under en suspensionsprocedure i EU, men at det fortsat er deres holdning, at det i mangel på konkret lovgrundlag vil være mest korrekt at fastlægge toldværdien ud fra det salg der sker i tilknytning til varens fysiske indførsel i EU, men at det ikke er hensigtsmæssigt, at det afgørende salg er afhængig af hvilken dokumentation, der konkret er til rådighed i det enkelte tilfælde.

Det forventes, at kommissionen vil uddybe den officielle fortolkning af, hvilket salg der skal lægges til grund for opgørelse af toldværdien, når varen er blevet handlet flere gange, mens den fysisk befandt sig under en suspensionsprocedure i EU, ligesom at problemstillingen vil blive belyst med en række yderligere eksempler i det nye vejledningsdokument.

---

Vi holder jer naturligvis opdateret på udviklingen i forhold til fortolkning af de relevante regler for, hvilket salg der udgør grundlaget for opgørelse af toldværdien, og venter spændt på den opdaterede version af kommissionens vejledningsdokument, som gerne skulle give et mere præcist billede af, hvorvidt vi må forvente praktiske ændringer.

Karin-Lis Sinding Jensen, Advokat (L)

Publiceret 24. januar 2019