TOLDSUSPENSION FOR VARER LEDSAGET AF LUFTDYGTIGHEDSATTEST

EU lovgivningen indeholder en lang række forskellige muligheder for at opnå toldfritagelse i forbindelse med import af varer til EU. De fleste importører er bekendte med muligheden for anvendelse af de forskellige procedurer af økonomisk betydning, f.eks. end-use, aktiv forædling mv., men en ofte overset toldfritagelse er toldfritagelsen for komponenter og andre varer, der er ledsaget af en luftdygtighedsattest, når delene mv. skal indarbejdes eller anvendes i civile fly. Vi giver i nærværende artikel et kort overblik over toldfritagelsen for varer ledsaget af luftdygtighedscertifikater.

Rigtig mange speditører og virksomheder som håndterer dele, komponenter, mv. til fly, importerer fortsat i stort omfang sådanne varer under forskellige procedure af økonomisk betydning f.eks. end-use eller aktiv forædling, men faktisk kan mange af disse varer angives til fri omsætning til en præference toldsats på 0 % ved fremlæggelse af luftdygtighedsattest, hvilket i modsætning til de øvrige procedure ikke kræver bevilling, regnskab mv.

Toldfritagelsen gælder for alle dele, komponenter og andre varer omfattet af toldtariffens kapitel 25 til 97, forudsat at de er ledsaget af luftdygtighedsattester. Luftdygtighedsattesten skal være udstedt af en part, der er godkendt af luftfartsmyndighederne i EU eller et tredjeland.

Luftdygtighedsattester kan være udstedt af producenter og værksteder mv., der er blevet autoriseret af luftfartsmyndighederne i det pågældende land eller fx i importlandet. Attesterne kan have forskellig udformning afhængig af produktionsland og varekategori.

Flydele vil typisk være ledsaget af en af følgende luftdygtighedsattester:

  • JAA Form One, Authorised Release Certificate (varer fra andre europæiske lande).
  • FAA Form 8130-3 eller 8130-4, Airworthiness Approval Tag / Authorised Release Certificate (varer fra USA).
  • CCA-24-0078, Authorised Release Certificate (varer fra Canada).
  • Certificate of Conformity (normalt varer af mindre værdi, fx pakninger og skruer). Dette dokument kan have forskellig udformning. Udstederen skal være i besiddelse af original producentdokumentation, og der skal i dokumentet være henvisning til denne originale dokumentation med anførsel af nummeret på den pågældende luftdygtighedsattest.

Er der tvivl om, hvorvidt et dokument er en luftdygtighedsattest, kan der rettes henvendelse til Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, tlf. 72 21 88 00.

Ved fortoldning skal den originale luftdygtighedsattest kunne forelægges for toldmyndighederne, når varerne angives til fri omsætning.

Kan luftdygtighedsattesten ikke forelægges i forbindelse med fortoldningen, kan der under visse omstændigheder alligevel gives toldsuspension, hvis der i fakturaen eller i et dokument, der er vedhæftet fakturaen, er afgivet en særlig erklæring. Erklæringen skal være underskrevet af sælgeren af de pågældende varer og have henvisning til en specifik luftdygtighedsattest.

I enhedsdokumentets rubrik 44 skal importøren anføre: "Indførsel med luftdygtighedsattest", og som beregningsart skal i rubrik 47 anføres kode 1119.

-

Hvis man importerer flyreservedele, kan jeg kun opfordre til, at man undersøger, om varerne er omfattet af luftdygtighedsattester, idet det vil lette den administrative proces betydeligt at angive varerne til fri omsætning ved præferencetoldbehandling fremfor at anvende økonomiske procedure som f.eks. aktiv forædling eller end-use.

Tilsvarende opfordrer jeg til, at man som speditør gør sine kunder opmærksomme på fritagelsesbestemmelsen, hvis man har kunder, som importerer flyreservedele. 

Karin-Lis Sinding Jensen, Advokat (L) - 19. september 2017