TOLDSUSPENSION FOR INN-PRODUKTER

EU lovgivningen indeholder en lang række forskellige muligheder for at opnå toldfritagelse i forbindelse med import af varer til EU. De fleste importører er bekendte med muligheden for anvendelse af de forskellige procedurer af økonomisk betydning samt præferenceaftaler mv., men en ofte overset toldfritagelse er toldfritagelsen for farmaceutiske præparater, såkaldte INN-produkter. Vi giver i nærværende artikel et kort overblik over toldfritagelsen for INN-produkter.

Toldfritagelsen for INN-produkter fremgår direkte af EU´s kombinerede nomenklatur, særlige bestemmelser afsnit II, punkt C. Der kan opnås fritagelse for farmaceutiske præparater i følgende kategorier:

 1. farmaceutiske præparater, der er omfattet af et CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Number) og de internationale fællesnavne (INN). Produkterne fremgår af bilag 3.
 2. salte, estere og hydrater, af INN-præparater, som består af et INN-præparat anført i bilag 3 kombineret med præfikser eller suffikser anført bilag 4, forudsat at disse varer kan tariferes under samme 6-cifrede HS-underpositioner som de tilsvarende INN-præparater.
 3. salte, estere og hydrater, af INN-præparater, som er anført i bilag 5, og som ikke kan tariferes under samme 6-cifrede HS- underposition som de tilsvarende INN.
 4. farmaceutiske mellemprodukter, som er anført i bilag 6, identificeret ved et kemisk navn og et CAS RN, og som er af den art, der anvendes ved fremstillingen af farmaceutiske præparater.

Herudover regulerer bestemmelserne følgende særlige tilfælde:

 1. INN omfatter kun præparaterne beskrevet i listen over anbefalede og foreslåede INN, udgivet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Hvor et INN omfatter færre præparater end omfattet af det tilhørende CAS RN, skal der kun indrømmes toldfrihed for præparaterne omfattet af det pågældende INN
 2. når et af de i bilag 3 eller bilag 6 anførte præparater er identificeret ved et CAS RN svarende til en specifik isomer, kan kun denne isomer fritages for told
 3. dobbeltderivater (salte, estere og hydrater) af INN, som er beskrevet ved at kombinere et INN anført i bilag 3 med et præfiks eller et suffiks anført i bilag 4, er fritaget for told, forudsat at de kan tariferes under samme 6-cifrede HS- underpositioner som de tilsvarende INN:
  1. fx alaninmetylester, hydroklorid
 4. når et INN i bilag 3 er et salt (eller en ester), er der ikke noget andet salt (eller nogen anden ester) af den syre, der svarer til det pågældende INN, som kan indrømmes toldfritagelse:
  1. fx kaliumoxprenoat (INN): toldfrit
  2. fx natriumoxprenoat: ikke toldfri

Se de bilag 3-6 med fortegnelse over hvilke produkter der er omfattet af toldfritagelsen her

Den letteste måde at identificere, hvorvidt en given vare er omfattet af toldfritagelsen for INN-produkter, er ved opslag i toldtariffen, hvor de varegrupper som kan være omfattet af toldfritagelsen, er markeret med et ”I” i bilagskolonnen.

Hvis den pågældende position er markeret med et ”I”, bør man undersøge, om den pågældende vare konkret er omfattet af toldfritagelsen i henhold til ovenstående retningslinjer ved opslag i den kombinerede nomenklatur, særlige bestemmelser afsnit II, punkt C samt nomenklaturens bilag 3-6.

Ved fortoldning angives den relevante 10-cifrede varekode suppleret med tillægskoden 2500. For varer under den samme 10-cifrede varekode, men som ikke er nævnt i bilag 3-6 angives tarifmæssig told (eventuelt præferencetold) og tillægskoden 2501.

-

Hvis man importerer farmaceutiske produkter kan jeg kun opfordre til, at man undersøger om man konkret har produkter som er omfattet af fritagelsen, ligesom jeg også opfordrer til, at man som speditør gør sine kunder opmærksomme på fritagelsesbestemmelsen, hvis man har kunder, som importerer farmaceutiske produkter.

Karin-Lis Sinding Jensen, Advokat (L) - 30. august 2017