TOLDPRÆFERENCE

Frihandelsaftaler

 

EU har indgået ensidige præferenceaftaler med en række udviklingslande samt gensidige præferenceaftaler med en række øvrige samarbejdspartnere, bl.a. Norge, Island, Schweiz, Tyrkiet, Israel, Jordan, Algeriet mv. Aftalerne giver mulighed for at en lang række varer med dokumenteret præference oprindelse i de pågældende lande, kan indføres i EU til en lavere sats end tilsvarende varer produceret i øvrige tredjelande. 

Varernes præferenceoprindelse skal dokumenteres ved et oprindelsescertifikat udstedt af toldmyndighederne i det land, hvor varerne har oprindelse eller ved en fakturaerklæring udstedt af producenten eller eksportøren. 

 

Ansvar og risiko 

Importøren er over for SKAT ansvarlig for varernes præferenceoprindelse. Hvis SKAT ved efterfølgende kontrol konstaterer, at varer indfortoldet til en nedsat præferencetoldsats konkret ikke opfylder betingelserne for at opnå præferencetoldbehandling, vil SKAT efteropkræve tariferingsmæssig told af alle sådanne varer, virksomheden har importeret de seneste 3 år. 

Importøren bør således ikke forlade sig på eksportørens erklæring om varernes oprindelse, men bør altid selvstændigt sikre sig, at betingelserne for præferencetoldbehandling er opfyldt. 

 

Bindende oprindelsesoplysninger (Boo) 

SKAT udsteder efter anmodning bindende oprindelsesoplysninger, som er bindende for samtlige EU medlemslande i en periode på 3 år.

En BOO er toldmyndighedernes bekræftelse på, at varen opfylder betingelserne for præferencetoldbehandling, og sikrer således virksomheden mod efteropkrævninger. Bindende oprindelsesoplysninger finder alene anvendelse så længe, at varen produceres fuldstændig som beskrevet i det bindende svar.

Hos Sinding|Jensen Toldadvokater er vi specialister i told, og kan hjælpe ved alle toldretlige problemstillinger, virksomhedens toldforhold, implementering af relevante toldprocedure og forretningsgange. Vi yder ligeledes rådgivning vedrørende præferenceaftaler og forestår anmodning om bindende oprindelsesoplysninger (BOO) hos SKAT.