TOLDOPLAG

MULIGHEDER FOR AT OVERFØRE VARER MELLEM TOLDOPLAG

 

Vi har erfaret, at mange virksomheder ikke er bevidste om betydningen af de ændrede regler, jf. den nye EU-toldkodeks for overflytning af varer mellem toldoplag. Vi ser derfor i nærværende artikel nærmere på de forskellige muligheder og risici i forbindelse med overførsel af varer fra et toldoplag til et andet toldoplag.

I henhold til overgangsbestemmelserne i den nye EU-toldkodeks finder toldoplagsbevillinger udstedt før 1. maj 2016 fortsat anvendelse frem til de bliver fornyet senest 1. maj 2019. 

Virksomheder med bevillinger udstedt i henhold til de gamle bestemmelser bør dog være opmærksomme på, at selv om bevillingerne forsat er gyldige, skal de anvendes i henhold til de nye bestemmelser i EU-toldkodeksen.

Mange virksomheder har i deres toldoplagsbevilling fået særlig tilladelse til anvendelse af overførselsproceduren, hvorefter de kan overføre varer til et andet toldoplag samt modtage varer fra et andet toldoplag ved hjælp af den særlige overførselsprocedure.

Overførselsproceduren indebærer, at virksomheden før varerne overføres, skal udfylde eksemplar 1 og 4 af et SAD enhedsdokument og sende disse sammen med en kopi til SKAT. SKAT kontrollerer herefter, at virksomhederne har tilladelse til at anvende overførselsproceduren, og først derefter kan varerne overføres til et andet toldoplag.

Den nye EU-toldkodeks indeholder ikke bestemmelser om en tilsvarende overførselsprocedure, og henset til at bevillinger udstedt før 1. maj 2016 kun må anvendes efter bestemmelserne i den nye EU-toldkodeks, må virksomhederne reelt ikke længere benytte denne overførselsprocedure, selv om den er beskrevet i deres bevilling.

Vi har erfaret, at en del virksomheder alligevel fortsat benytter sig af den gamle overførselsprocedure, hvilket SKAT hidtil ikke har gjort indsigelser mod. Hvis bestemmelserne imidlertid skulle overholdes, skal man i stedet starte en T1 forsendelse, når man ønsker at flytte varer fra et toldoplag til et andet, hvilket vil medføre en del ekstra arbejde, hvis varerne skal frembydes ved et toldekspeditionssted - både ved start og afslutning af forsendelsesangivelsen.

 

Ny og mere simpel metode etableret

Bestemmelserne i de nye kodeksbestemmelser og en ændring i toldsystemet giver imidlertid virksomhederne mulighed for at anvende en forenklet fremgangsmåde, når der er behov for at overføre eller flytte varer fra et toldoplag til et andet.

Den nye EU-toldkodeks indeholder forskellige bestemmelser for transport af varer mellem forskellige steder i Unionens toldområde, herunder en bestemmelse hvorefter varer der er under toldoplagsproceduren, må flyttes fra ”henførselstoldstedet” (det sted hvor varerne angives til oplæggelse på toldoplag) til lagerfaciliteterne uden særlige toldformaliteter (angivelse til toldmyndighederne).

SKAT har desuden etableret en ny procedurekode i toldsystemet: 7171099 - Oplæggelse af varer på toldoplag der har været oplagt på toldoplag hos en anden bevillingshaver.

Når man skal overføre varer fra et toldoplag til et andet, kan det således nu ske ved blot at indgive en toldangivelse i toldsystemet i stedet for ved anvendelse af papirdokumenter, der fysisk sendes til SKAT, hvilket må anses som en administrativ lettelse for virksomhederne.

SKAT har i et nyhedsbrev udsendt sidste sommer vejledende oplyst, at angivelsen i denne situation skal udfyldes som følger:

”Det er den modtagende bevillingshaver, dvs. den som henfører varerne under proceduren for toldoplag på ny, som skal indgive toldangivelsen.

Der skal i toldangivelsens rubrik 44.1 anføres sagsnummer på den bevilling, som varerne henføres under hos modtageren.

I toldangivelsens rubrik 44.6 skal anføres bevillingsnummeret på den bevilling, som varerne fraføres, og i rubrik 49 skal anføres bevillingsnummeret på den bevilling, som varerne tilføres.

Den forudgående bevillingshaver, skal i sit bevillingsregnskab og sin afslutningsopgørelse kunne dokumentere at varerne efterfølgende er henført under en efterfølgende procedure for det nye toldoplag – F.eks. ved at modtageren sender en kopi af toldangivelsen til den forudgående bevillingshaver.

Varerne skal frembydes og toldangivelsen skal indgives til det toldekspeditionssted, der er angivet som afslutningstoldsted i den forudgående bevillingshavers bevilling.

Hvis der i den bevilling, som varerne fraføres fra, under afslutningstoldsteder er givet tilladelse til at måtte frembyde varerne på et godkendt frembydelsessted jf. EUTK, artikel 5, stk. 33, vil varerne kunne frembydes på dette sted. Den bevillingshaver, som modtager varerne skal selv kunne indsætte Faktisk Ankomst i toldangivelsen, når varerne er tilstede på det godkendte frembydelsessted og tilgængelige for en eventuel toldkontrol. Varerne må først fraføres frembydelsesstedet, når de er frigivet.”

 

Afsluttende bemærkninger

Vi gør opmærksom på, at når jeres toldoplagsbevilling på et tidspunkt inden 1. maj 2019 skal fornyes, så kan det være en fordel, at få jeres lageradresse optaget som et godkendt frembydelsessted i bevillingen, idet det vil medføre lettelser, både i forbindelse med genudførsel af varer til tredjelande og i forbindelse med overførsel af varer til et andet toldoplag.

Vi står naturligvis til rådighed, såfremt I har spørgsmål eller behov for assistance vedrørende den beskrevne procedure.

Publiceret 13. marts 2018