TOLDKODEKS (UCC)

Toldværdi

 

Kommissionen har introduceret overgangsbestemmelser som angiveligt skal bløde op på de økonomiske konsekvenser, der for importøren er forbundet med afskaffelse af ordningen, hvorefter man kan lægge et tidligere salg til grund for opgørelse af toldværdien og dermed spare told og afgifter af mellemhandlernes avance. Ordningen kendes af mange under betegnelsen ”first sale for export”.

En vares toldværdi skal som hovedregel opgøres med udgangspunkt i transaktionsværdien, dvs. den pris der faktisk er betalt, eller skal betales for varens justeret for en række specifikke priselementer, herunder f.eks. forsendelsesomkostninger, forsikring, emballage, forarbejdningsomkostninger, royalties mv. 

Har varen været handlet mere end én gang, skal seneste salg inden angivelse til fri omsætning som hovedregel anvendes som grundlag for beregning af toldværdien. 

Det er imidlertid i henhold til de nugældende regler tilladt at anvende et tidligere salg som grundlag for beregning af varens toldværdi, såfremt importøren kan dokumentere denne værdi og fremlægge dokumentation for, at varerne allerede ved denne handel var beregnet til, at skulle indføres i EU. 

Ved at anvende et tidligere salg som grundlag for opgørelsen af toldværdien vil toldbelastningen blive betydeligt mindre, idet importøren sparer told og afgifter af samtlige af de senere salgsleds avance.

Den populære ordning hvorefter man kan opgøre toldværdien på grundlag af et tidligere salg afskaffes pr. 1. maj 2016 ved indførslen af den nye toldkodeks (UCC). 

 

Overgangsbestemmelser - sunset clause

Kommissionen har imidlertid nu i den seneste version af de nye gennemførelsesbestemmelser introduceret en overgangsbestemmelse, som skal tilgodese de virksomheder, som inden ikrafttrædelsen af de nye bestemmelser, indgår bindende købsaftaler, hvor prissætningen er fastsat ud fra den lavere toldværdi, som man vil kunne opnå ved anvendelse af de nugældende regler. 

Importører kan således frem til den 31. december 2017 fortsat anvende et tidligere salg som grundlag for opgørelse af varens toldværdi forudsat, at man har indgået bindende købsaftale vedrørende disse varer inden ikrafttrædelsen af de nye gennemførelsesbestemmelser. 

Henset til at de nye gennemførelsesbestemmelser endnu ikke er godkendt af henholdsvis Rådet og Parlamentet, og således endnu ikke er trådt i kraft, er der stadig tid til at indgå bindende købsaftaler med henblik på at sikre lavere toldbelastning på sine varer frem til 31. december 2017. 

Det skal dog understreges, at overgangsbestemmelserne ikke kan anses som en generel anerkendelse af, at importøren fortsat kan lægge et tidligere salg til grund ved opgørelse af toldværdien. Spørgsmålet om hvor meget der skal til for, at importøren anses for at have indgået bindende købsaftale vurderes af toldmyndighederne i de enkelte medlemslande. 

Det er derfor min anbefaling, at man altid indhenter toldmyndighedernes bekræftelse på, at betingelserne for at lægge et tidligere salg til grund for opgørelsen af toldværdien er opfyldt, såfremt man efter den 1. maj 2016 fortsat ønsker at fortolde varer til den lavere toldværdi. 

 

Ingen bindende købsaftale

Virksomheder der ikke har indgået bindende købsaftale inden ikrafttrædelsen af de nye gennemførelsesbestemmelser, skal pr. 1. maj 2016 opgøre toldværdien på baggrund af det seneste salg inden angivelse til fri omsætning. 

Hvis man ikke tilretter toldværdi i overensstemmelse med de nye regler, og således fortsat f.eks. lægger et tidligere salg til grund op opgørelsen, må det forventes, at toldmyndighederne vil efteropkræve de manglede told og afgiftsbeløb, når det konstateres at toldværdien ikke er opgjort korrekt.

Har du spørgsmål til artiklen eller den nye toldkodeks (UCC), står vi naturligvis til rådighed.