TOLDKODEKS (UCC)

Sikkerhedsstillelse

 

Bestemmelserne i den nye toldkodeks (UCC) vedrørende sikkerhedsstillelse har været meget omdiskuteret, og har givet anledning til betydelig bekymring hos både speditører samt handels- og produktionsvirksomheder. Vi giver i det følgende et overblik over, hvad de nye bestemmelser vedrørende sikkerhedsstillelse kommer til at betyde i praksis.

 

DE NYE REGLER STILLER KRAV OM SIKKERHEDSSTILLELSE FOR BÅDE OPSTÅET OG POTENTIEL TOLDSKYLD

Der skal stilles sikkerhed for told og eventuelt øvrige afgifter for alle varer, der befinder sig indenfor EU´s toldområde uden at være toldberigtiget.

Det betyder, at der overordnet set skal stilles sikkerhed i følgende situationer:

  1. Angivelse til fri omsætning, hvis tolden ikke betales senest i forbindelse med frigivelsen af varerne.
  2. Varer henført under en suspensionsprocedure (forsendelse, toldoplag, aktiv forædling, midlertidig indførsel, end-use) eller varer henført under ordningen for midlertidig opbevaring.
  3. Henstand med betaling i forbindelse med efteropkrævninger.

I henhold til de nugældende regler har det alene været obligatorisk, at der skal stilles sikkerhed for varer angivet til fri omsætning samt varer henført under forsendelsesproceduren, men i henhold til bestemmelserne i toldkodeks (UCC) samt de hertil hørende gennemførelsesbestemmelser bliver det nu også pr. 1. maj 2016 obligatorisk, at der skal stilles sikkerhed for potentiel toldskyld for varer omfattet af suspensionsprocedurer.

 

Den beløbsmæssige opgørelse af sikkerhedsstillelsen

Sikkerhedsstillelsen skal dække told- og afgiftsbeløb, der skal betales ved import til EU, når flere EU-lande er involveret i transaktionen. Er kun Danmark involveret, skal sikkerheden mindst dække toldbeløbet.

Når der stilles sikkerhed for en enkelt transaktion/angivelse, udgør sikkerheden således det toldbeløb, som der skal betales i henhold til angivelsen. 

Stilles der samlet sikkerhedsstillelse for flere transaktioner, fastsættes sikkerhedsstillelsen til den toldskyld der vil kunne opstå, således at sikkerheden på ethvert tidspunkt dækker det fulde toldbeløb.  Virksomheden der stiller en sikkerhed, skal således føre et regnskab over ”trækket” på sikkerheden, og overstiger ”trækket” sikkerhedsstillelsen, skal der stilles supplerende sikkerhed. 

SKAT fastsætter et referencebeløb i samarbejde med den person, som stiller sikkerhed.

Fastsættelsen af referencebeløbet sker på baggrund af oplysninger om varer, der i de foregående 12 måneder har været under den pågældende procedure, eller har været på et midlertidigt oplag samt under hensyntagen til et estimat over fremtidige aktiviteter og anden relevant dokumentation. 

Hvis man ikke har de nødvendige oplysninger, vil referencebeløbet efter de nye regler sandsynligvis skulle fastsættes til 10.000 EUR.

Den del af referencebeløbet som dækker potentiel toldskyld, skal svare til den del af toldbeløbet, som er beregnet ud fra den højeste sats der gælder for den samme type varer - som kan forfalde i perioden mellem placeringen under den pågældende procedure og afslutningen - eller i perioden indtil et tilsyn med særlige formål (end-use varer) er afsluttet - eller mellem begyndelsen og afslutningen af et midlertidigt oplag.

Denne ordning er meget tilsvarende den sikkerhedsstillelsesordning, som i dag er tilknyttet forsendelsesproceduren. Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at der med de nye regler i toldkodeks (UCC) indføres en ny bestemmelse vedrørende opgørelse af den aktuelle dækning. 

Det er således fastlagt, at der fremadrettet skal stilles sikkerhed for alle varer, der er omfattet af eller frigivet i henhold til denne angivelse, uanset om angivelsen er korrekt. Det betyder, at den potentielle toldskyld som danner grundlag for sikkerhedsstillelsen skal beregnes ud fra den højeste toldsats, der er gældende for denne type varer. Sikkerheden vil således også skulle dække tilfælde hvor der er fejl i angivelsen, eller hvor forsendelsen måske indeholder flere varer end angivet (smuglervarer). 

Det kan f.eks. være, at en vare der angives til en præferencetoldsats, men hvor det viser sig at varerne alligevel ikke opfylder betingelserne for præferencetoldbehandling. I denne situation skal sikkerheden altså dække det fulde toldbeløb og ikke blot det forventede præferencetoldbeløb. 

Den nye bestemmelse vil ikke få nogen direkte betydning for debitor, idet denne uanset sikkerhedsstillelsen er forpligtet til at betale, men for den der stiller sikkerheden f.eks. kautionisten eller SKAT, så vil denne ændring betyde en forøget risiko, hvilket må forventes at få betydning for prisfastsættelsen af sikkerhedsstillelsen.  

 

Hvordan skal man stille sikkerhed?

Den måde hvorpå der skal stilles sikkerhed ændres ikke væsentligt ved indførelsen af toldkodeks (UCC). Der kan således som udgangspunkt fortsat stilles sikkerhed ved kontant depositum, kaution eller enhver anden form for sikkerhedsstillelse som giver tilsvarende sikkerhed. 

SKATs sikkerhedsstillelsesordning som indebærer, at SKAT principielt stiller sikkerheden mod, at der opkræves et bidrag på 2,5 promille af toldbeløbet, vil blive videreført, således den fortsat kan anvendes i de tilfælde, hvor virksomheden får henstand med betaling af opstået toldskyld. 

SKAT undersøger i øjeblikket, om de tillige vil åbne op for, at virksomheder kan benytte SKATs sikkerhedsstillelsesordning ved potentiel toldskyld, dvs. som sikkerhed for den potentielle toldskyld, der påhviler varer henført under suspensionsprocedurer (forsendelse, toldoplag, aktiv forædling, midlertidig indførsel) eller varer henført under ordningen for midlertidig opbevaring. 

 

Samlet sikkerhedsstillelse

Der skal som udgangspunkt stilles særskilt sikkerhed for hver enkelt angivelse eller transaktion, men man kan efter ansøgning få tilladelse til at stille en samlet sikkerhed, der dækker et beløb, som svarer til toldskylden for to eller flere transaktioner, angivelser eller toldprocedurer.

Virksomheden skal opfylde følgende betingelser for, at man kan opnå tilladelse til samlet sikkerhedsstillelse:

  1. Virksomheden er etableret i EU's toldområde.
  2. Virksomheden opfylder det grundlæggende kriterium, som gælder for en AEO-certificering, om "fravær af enhver alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen, herunder idømte alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed".
  3. Virksomheden regelmæssigt benytter toldproceduren, eller er operatører af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring, eller opfylder kriteriet fra AEO-certificeringen om at have "praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer, som har direkte tilknytning til den pågældende aktivitet". 

Virksomheder der opfylder betingelserne for at opnå samlet sikkerhedsstillelse kan under visse forudsætninger tillige opnå tilladelse til samlet sikkerhedsstillelse med nedsat beløb eller opnå fritagelse for sikkerhedsstillelse. 

 

Sikkerhedsstillelse med nedsat beløb eller fritagelse for allerede opstået toldskyld

For allerede opstået toldskyld kan SKAT kun tillade at nedsætte sikkerhedsstillelsen for virksomheder, der har bevilling som "Autoriseret økonomisk operatør - forenklede toldbestemmelser" (den nuværende betegnelse AEOC eller AEOF).

 

Sikkerhedsstillelse med nedsat beløb eller fritagelse for potentiel toldskyld (sikkerhed for toldskyld tilknyttet varer henført under en suspensionsprocedure (forsendelse, toldoplag, aktiv forædling, midlertidig indførsel, end-use) eller varer henført under ordningen for midlertidig opbevaring) 

SKAT kan tillade, at visse virksomheder får nedsat, eller bliver fritaget for sikkerhedsstillelsen for potentiel toldskyld. Det drejer sig om virksomheder, der enten allerede har bevilling som "Autoriseret økonomisk operatør - forenklede toldbestemmelser" (dvs. enten den nuværende betegnelse AEOC eller AEOF), eller mindst opfylder følgende betingelser: 

  • Virksomheden har gode interne processer ("høj grad af kontrol over virksomheden og varestrømmen"), forretningsregnskaber og dokumentation, som gør det muligt for SKAT at gennemføre passende toldkontrol.
  • Virksomheden har økonomisk solvens, så den kan opfylde sine forpligtelser.

 

Afsluttende bemærkninger

Som det fremgår af ovenstående gennemgang vil bestemmelserne i den nye toldkodeks (UCC) vedrørende sikkerhedsstillelse få praktisk betydning for de flere aktører på toldområdet. Det er derfor vigtigt, at man i god tid inden ikrafttrædelsen af de nye regler får tilrettelagt, hvordan man vil imødekomme kravet om sikkerhedsstillelse. 

Bemærk også at SKAT har tilkendegivet, at der som udgangspunkt ikke vil blive stillet krav om sikkerhed i forbindelse med eksisterende bevillinger, som fortsætter efter 1. maj 2016. Virksomheder med eksisterende bevillinger til f.eks. aktiv forædling, suspension eller toldoplag, vil således formentlig ikke blive mødt med et krav om sikkerhedsstillelse, for så vidt angår disse procedurer, førend deres bevillinger bliver fornyet i henhold til de nye regler efter 1. maj 2016. SKAT skal revurdere alle eksisterende bevillinger senest den 30. april 2019.

Har du spørgsmål til artiklen, sikkerhedsstillelse eller den nye toldkodeks (UCC) står vi naturligvis til rådighed.