TOLDKODEKS (UCC)

Hvornår skal royalty og licensafgifter medregnes i toldværdien?

 

Vi modtager løbende en del forespørgsler på, hvilken betydning EU Toldkodeksen har i forhold til, hvornår royalty og licensafgifter skal medregnes som et tillæg ved opgørelse af toldværdien for de importerede varer, idet SKAT endnu ikke er kommet med konkret vejledning i forhold til deres fortolkning af de relevante bestemmelser. Jeg vil derfor i nærværende artikel se nærmere på retsstillingen ud fra de nye bestemmelser, samt de fortolkningsbidrag vi aktuelt har til rådighed. 

Toldværdien skal i henhold til nugældende EU toldkodeks artikel 70 opgøres til den pris, der faktisk er betalt, eller skal betales for varerne ved salg til eksport til Unionens toldområde. 

I henhold til EU toldkodeks artikel 71, litra c) skal det beløb, der faktisk er betalt, eller som skal betales dog tillægges eventuelle royalties og licensafgifter, som køberen er forpligtet til at betale direkte eller indirekte som en betingelse for salg af de varer, som skal værdiansættes, for så vidt sådanne royalties eller licensafgifter ikke allerede er indbefattet i den pris, der faktisk er betalt, eller skal betales for varerne. 

Bestemmelsen fastslår således, at følgende tre betingelser skal være opfyldt, førend royalties og licensafgifter skal tillægges fakturaværdien ved beregning af toldværdien:

  • Royalty og licensafgifterne er ikke allerede indbefattet i den pris, der faktisk er betalt, eller skal betales for varerne (fakturaprisen)
  • Royalty og licensafgifterne vedrører de importerede varer
  • Køberen er forpligtet til at betale direkte eller indirekte, som en betingelse for salg af de varer som skal værdiansættes

De første to betingelser svarer til de hidtil gældende bestemmelser, og giver således som udgangspunkt ikke anledning til nye fortolkningsmæssige problemstillinger, men den tredje betingelse hvorefter royalty eller licensbetalingen skal anses som en betingelse for salget af de importerede varer, giver anledning til nye fortolkningsproblemstillinger og bekymring hos importørerne. 

 

Royalty eller licensbetalingen er en betingelse for salget

EU toldkodeks artikel 71, litra c) suppleres af den delegerende forordnings artikel 136, stk. 4, som fastsætter de nærmere bestemmelser om, hvornår royalties og licensafgifter skal anses for at være betalt som en betingelse for salget af de importerede vare. 

Artikel 136, stk. 4 har følgende ordlyd:

Stk. 4. Royalties og licensafgifter anses for at være erlagt som en betingelse for salget af de importerede varer, når en af følgende betingelser er opfyldt:

a) sælgeren eller en person, der er indbyrdes afhængig af sælgeren kræver, at køberen foretager betalingen

b) køberen foretager betalingen med henblik på at opfylde en af sælgerens forpligtelser i overensstemmelse med kontraktlige forpligtelser

c) varerne kan ikke sælges til, eller købes af køberen, uden at der betales royalties eller licensafgifter til en licensgiver.  

Bestemmelsens stk. 4, litra a) og b) svarer indholdsmæssigt til de tidligere gældende bestemmelser, men bestemmelsens litra c) indeholder nu en præcisering af, at det ikke alene er sælgerens forpligtelser, der er afgørende for, hvorvidt der skal ske medregning af royalty og licensafgifter, men at køberens forpligtelser over for en uafhængig tredjepart (licensgiver) ligeledes skal indgå i vurderingen af, hvorvidt der skal ske medregning af afgifterne. 

Det fremgik af den tidligere gældende GB artikel 160, at hvis køberen betalte royalty eller licensafgift til tredjemand, så skulle en sådan betaling alene anses som en betingelse for salget, såfremt sælgeren eller en af ham afhængig person krævede en sådan betaling, men nu åbner bestemmelsen i DF artikel 136, stk. 4 litra c) altså op for et noget bredere anvendelsesområde i forhold til, hvornår betalingen må anses som en betingelse for salget, og således skal medregnes ved opgørelse af toldværdien. 

Det afgørende kriterium er således nu hvorvidt licensgiver - som kan være en af sælgeren uafhængig tredjepart - kan forhindre salget (købet) af varerne, og hvorvidt licenstager forbryder sig mod aftalen ved at købe varerne uden betaling af de aftalte royalty eller licensafgifter.

 

Fortolkningsbidrag

Kommissionen har i forbindelse med ikrafttrædelsen af de nye bestemmelser pr. 1. maj 2016 udsendt guidelines, hvor der tages stilling til fortolkningen af netop denne bestemmelse. 

Det fremgår bl.a. af disse guidelines, at et sådant vilkår kan følge både implicit og eksplicit af licensaftalen. Det er således ikke en forudsætning, at det fremgår direkte af licensaftalen, at licenstager er uberettiget til at købe/importere varerne, såfremt der ikke betales royalties. 

Det er med andre ord tilstrækkeligt, hvis licensaftalen er affattet på en sådan måde, at det må forudsættes at være indforstået mellem parterne, at licenstager er uberettiget til at købe varerne, såfremt der ikke betales royalty i henhold til aftalen. 

Som eksempel har jeg været involveret i en sag, hvor licensaftalen var formuleret på en sådan måde, at køberen (importøren) betalte royalty til en uafhængig tredjepart for retten til at videresælge varerne på forskellige EU markeder, hvilket medførte en risiko for, at myndighederne ville indtage den holdning, at køberen i henhold til aftalen implicit tillige erhvervede ret til at reproducere varerne, og således ville anse betalingerne for, at skulle medregnes som en del af toldværdien. 

Vurderingen af hvorvidt køber må anses for at være uberettiget til at købe varerne, skal således ske med udgangspunkt i en samlet vurdering af alle relevante forhold vedrørende salget (og importen af varerne), herunder salgs(købs)aftalen, licensaftalen samt eventuel praksis og andre kontraktlige forpligtelser, der regulerer parternes indbyrdes forpligtelser og rettigheder.  

SKAT har endnu ikke tilkendegivet deres holdning til hvilke forhold, der konkret skal lægges til grund for vurderingen af, hvornår royalty og licensafgifter skal anses for at være betalt som en betingelser for købet i de tilfælde hvor betalingen sker til en uafhængig tredjepart. 

Vi kan således aktuelt alene henholde os til, at kommissionen i deres guidelines henviser til WCO kommentar N25.1, som opstiller en ikke udtømmende liste af forskellige forhold, som kan være afgørende for, hvorvidt betaling af royalties og licensafgifter skal anses som en betingelse for salget.

Det fremgår af WCO komiteens kommentar, at følgende forhold skal tillægges betydning:

(a)     There is a reference to the royalty or licence fee in the sales agreement or related documents;

(b)    There is a reference to the sale of the goods in the royalty or licence agreement;

(c)    According to the terms of the sales agreement or the royalty or licence agreement, the sales agreement can be terminated, the sales agreement can be terminated as a consequence of breaching the royalty or licence agreement because the buyer does not pay the royalty or licence fee to the licensor. This would indicate a linkage between the royalty or licence fee payment and the sale of the goods being valued.

(d)    There is a term in the royalty or licence agreement that indicates if the royalties or licence fee are not paid, the manufacturer is forbidden to manufacture and sell the goods incorporating the licensor´s intellectual property to the importer

(e)    The royalty or licence agreement contains terms that permit the licensor to manage the production or sale between the manufacturer and importer (sale for export to the country of importation) that go beyond quality control.  

 

Afsluttende bemærkninger

Trods de tilsyneladende stringente retningslinjer fra WCO, så er det efter min opfattelse netop disse retningslinjer, som kan være med til at sikre, at ikke alle royalty og licensafgifter som vedrører de importerede varer fremadrettet skal medregnes ved opgørelsen af varernes toldværdi. 

Desværre efterlader de aktuelle guidelines fortsat et betydelig rum til fortolkning, hvilket resulterer i usikkerhed hos de erhvervsdrivende og potentielt forskellige fortolkning af bestemmelserne medlemslandene imellem. 
Det er derfor klart min anbefaling, at hvis man importerer varer, hvor der betales royalty og licensafgifter til en af sælger uafhængig tredjemand (licensgiver), så bør man i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering af, hvorvidt der er risiko for, at sådanne betalinger fremadrettet bør medregnes ved opgørelse af toldværdien. 

Hvis det vurderes, at der er risiko for at licensafgifterne skal medregnes, bør der søges endelig afklaring herpå, idet det kan være ødelæggende for virksomhedens rentabilitet, hvis der pludselig bliver efteropkrævet en ikke uvæsentlig differencetold som følge af forkert angivet toldværdi. Husk i den forbindelse at det nu er blevet muligt at anmode om bindende svar, for så vidt angår toldværdi.