TOLDKODEKS (UCC)

Bindende tariferingsoplysninger

 

Importøren har ansvaret for, at varer er angivet under den korrekte toldtarifkode ved fortoldning, også selvom tarifering overlades til en professionel toldagent eller speditør. Importøren kan derfor med henblik på at opnå sikkerhed omkring varens tarifering - og dermed sikre sig mod uventede efteropkrævninger - anmode toldmyndighederne om bindende tariferingsoplysninger. 

Toldtarifkoden er afgørende for, hvor meget der skal betales i tariferingsmæssig told ved indførsel til EU, ligesom toldkoden f.eks. kan være afgørende i forhold til, om en vare kan importeres til en nedsat præference toldsats eller om varen er pålagt antidumpingtold. 

Bindende tariferingsoplysninger er derfor et rigtig godt redskab til at sikre virksomheden mod uventede efteropkrævninger som følge af fejltarifering. 

Den nye toldkodeks (UCC), som finder anvendelse pr. 1. maj 2016, medfører imidlertid en række ændringer i anvendelsen af bindende tariferingsoplysninger (BTO), som importøren bør være bekendt med, inden man anmoder om bindende tariferingsoplysninger. 

 

BTO afgørelsen vil fremadrettet være bindende for importøren

I henhold til de nugældende regler er tariferingsoplysninger bindende for toldmyndighederne i samtlige EU medlemslandene, uanset hvilken medlemsstat der har udstedt det bindende svar. Dette udgangspunkt forbliver naturligvis uændret, idet dette forhold netop er formålet med at anmode om bindende tariferingsoplysninger. 

Modtageren af bindende tariferingsoplysninger har hidtil ikke været bundet af afgørelsen, men det vil man blive i henhold til de nye regler fastlagt i toldkodeks (UCC). 

I praksis får denne ændring den betydning, at modtageren er forpligtet til at tarifere varerne i overensstemmelse med den udstedte BTO. Man kan således ikke længere blot se bort fra en udstedt BTO for på den måde at tvinge toldmyndighederne til at træffe afgørelse om efteropkrævning i forlængelse af hver enkelt fortoldning.    

 

Oplysning om BTO skal angives direkte i toldangivelsen

Importøren har i henhold til de nye regler pr. 1. maj 2016 pligt til at oplyse toldmyndighederne om, at virksomheden er i besiddelse af bindende tariferingsoplysninger, når man angiver varer omfattet af BTO´en. 

Importøren eller dennes repræsentant skal angive BTO referencenummeret i toldangivelsens rubrik 44.

 

Gyldighedsperioden nedsættes til 3 år

Bindende tariferingsoplysninger udstedt før den 1. maj 2016 vil i henhold til de nugældende regler være gældende i en perioden på 6 år, men bindende tariferingsoplysninger udstedt efter den 1. maj 2016 vil alene være bindende i en periode på 3 år. 

 

Hvis en BTO ophører med at være gyldig eller tilbagekaldes

Bindende tariferingsoplysninger ophører med at være gyldige før udløb af den ordinære gyldighedsperiode, hvis de ikke længere er i overensstemmelse med toldnomenklaturen, ligesom bindende tariferingsoplysninger tilbagekaldes, når de ikke længere er forenelige med fortolkningen af toldnomenklaturen. 

Har man imidlertid indgået bindende købsaftaler, inden en BTO er ophørt med at være gyldig eller blev tilbagekaldt, kan BTO´en dog fortsat anvendes, hvis virksomheden er bundet af en prissætning, som er fastsat med udgangspunkt i en toldbelastning i overensstemmelse med den pågældende BTO. 

Hvis man ønsker at benytte en BTO i perioden efter, at den formelt set er ophørt med at være gyldig eller tilbagekaldt, skal man senest 30 dage efter den dato, hvor den pågældende BTO ophørte med at være gyldig eller blev tilbagekaldt indgive ansøgning til toldmyndighederne herom. 

En BTO kan under ingen omstændigheder tillades anvendt i mere end 6 måneder efter, at den formelt ophørte med at være gyldig eller blev tilbagekaldt. 

 

Afsluttende bemærkninger

Med ikrafttrædelsen af den nye toldkodeks (UCC), hvorefter bindende tariferingsoplysninger også bliver bindende for modtageren, er det nu endnu vigtigere, at importøren altid foretager en tilbundsgående undersøgelse af, hvilke toldtarifkoder der kan være relevante, inden man indgiver anmodning om bindende tariferingsoplysninger. 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at man reelt står i en sværere situation, hvis SKAT ender med at udstede en BTO med en toldtarifkode, som er belagt med en højere toldsats, end den toldtariferingskode, som virksomheden havde forventet, end hvis man ikke havde en BTO.

Har du spørgsmål til artiklen, bindende tarifering eller den nye toldkodeks (UCC) står vi naturligvis til rådighed.