TOLDKODEKS (UCC)

Aktiv forædling tilbagebetalingsordningen

 

Det er efterhånden et kendt faktum for de fleste, at toldproceduren for aktiv forædling tilbagebetalingsordningen afskaffes pr. 1. maj 2016, når vi overgår til anvendelse af den nye toldkodeks (UCC), men hvad gør man, hvis man pr. 1. maj 2016 fortsat har varer henført under tilbagebetalingsordningen?

SKAT har tilrettelagt det således, at langt de fleste bevillingshaveres bevillinger til aktiv forædling tilbagebetaling udløber pr. 30. april 2016, hvilket betyder, at man pr. denne dato ikke længere kan henføre varer under tilbagebetalingsordningen. 

For så vidt angår de varer der er henført under ordningen senest den 30. april 2016, så vil disse varer fortsat være henført under tilbagebetalingsordningen indtil de genudføres eller overføres til anden toldmæssig bestemmelse. Det betyder, at virksomheden efter anmodning kan opnå tilbagebetaling i overensstemmelse med de nugældende regler, også selvom varerne først genudføres, eller overgår til anden toldmæssig bestemmelse f.eks. toldoplag efter den 1. maj 2016. 

Det er selvfølgelig en forudsætning for tilbagebetaling, at virksomheden i overensstemmelse med de nugældende regler genudfører varerne inden den i bevillingen fastsatte genudførselsfrist, som løber fra det tidspunkt, hvor varerne er henført under proceduren.  

Får virksomheden problemer med at overholde genudførselsfristen, bør man sørge for, at oplægge varerne på toldoplag eller overføre dem til anden relevant toldprocedure f.eks. aktiv forædling suspensionsordningen og således anmode om tilbagebetaling i forbindelse hermed. 

Hvis virksomheder der hidtil har benyttet tilbagebetalingsordningen, fortsat ønsker at benytte toldproceduren for aktiv forædling efter 1. maj 2016, skal man sørge for at anmode om bevilling til suspensionsordningen, som således vil omfatte varer indført efter 1. maj 2016. 

Det er min klare anbefaling, at man indgiver anmodning om bevilling til anvendelse af ordningen for aktiv forædling suspension i god tid inden 1. maj 2016, idet der b.la. henset til de mange bevillingsfornyelser må forventes markant øget belastning hos SKATs sagsbehandlere i perioden op til den nye toldkodeks (UCC) finder anvendelse. 

Har du spørgsmål til artiklen, bevillingsfornyelser eller den nye toldkodeks (UCC) står vi naturligvis til rådighed.