TOLDKODEKS (UCC)

AUTORISERET ØKONOMISK OPERATØR (AEO)

 

Hvorfor bruge tid og omkostninger på at gennemgå ansøgningsprocessen med henblik på at opnå AEO-status? I Danmark er aktuelt kun 90 virksomheder AEO-certificerede, og mange af de autoriserede virksomheder oplever desværre, at der i praksis ikke altid er nævneværdige fordele ved anvendelse af ordningen. 

I henhold til de gældende regler i den nuværende toldkodeks (EF) nr. 2913/92 har ordningen blandt andet til hensigt at sikre de AEO-autoriserede virksomheder færre kontroller, prioriteret behandling af forsendelser der udtages til fysisk kontrol, lavere garantistillelse for forsendelser og lettere adgang til at opnå toldforenklinger og enhedsbevillinger.

Spørgsmålet er, om reglerne i den nye toldkodeks UCC, EU 952/2013 vil gøre ordningen mere attraktiv, og således give anledning til at flere virksomheder bør søge at blive autoriserede?

Det er ikke noget krav, at virksomheder der fungerer som aktører på toldområdet, skal have en AEO-bevilling, men det er måske alligevel en nødvendighed for fortsat at være konkurrencedygtig? Bedøm selv.

---

Der vil i henhold til de nye regler pr. 1. maj 2016 være en række forenklede procedurer og ordninger, som er forbeholdt virksomheder med AEO-bevilling. Anvendelse af følgende tilladelser og bevillinger kræver således i henhold til de nye regler, at virksomheden har AEO-C status:

  • Samlet sikkerhedsstillelse (UCC artikel 95(3))

Ved indførelsen af den nye toldkodeks bliver hovedreglen, at virksomheden som udgangspunkt altid skal stille 100 % sikkerhed for det fulde told- og afgiftsbeløb, der påhviler ikke-fællesskabsvarer, som befinder sig på fællesskabets toldområde. 

Virksomheder skal således ikke længere kun stille sikkerhed i forbindelse med angivelse af varer til fri omsætning og anvendelse af forsendelsesordningen, men skal nu også stille sikkerhed for samtlige varer underlagt forskellige toldsuspensionsprocedurer som f.eks. toldoplag, aktiv forædling og midlertidig opbevaring.    

Kun virksomheder som opfylder betingelserne for at opnå AEO-C bevilling, kan opnå nedsættelse eller fritagelse for sikkerhedsstillelse under ordningen ”samlet sikkerhedsstillelse”. 

Virksomheder som ikke har AEO-bevilling skal stille 100 % sikkerhed for hver enkelt transaktion eller angivelse, hvilket i sig selv er en rigtig god grund til søge at opnå AEO-bevilling.

  • Centraliseret toldbehandling (artikel 179 UCC)

Toldmyndighederne kan efter ansøgning give tilladelse til, at virksomheder med AEO-status kan fortolde deres varer og indgive toldangivelsen ved det toldsted, hvor virksomheden er etableret, uanset varerne fysisk frembydes på et andet toldsted i et andet medlemsland.  

  • Fritagelse fra forpligtelse til at frembyde varer ved bevilling til indskrivning i klarerens regnskaber (artikel 182(2) UCC
  • Bevilling til "Egen beregning"/”Self assessment” (artikel 185 UCC)

Toldmyndighederne kan efter ansøgning give tilladelse til, at virksomheder med AEO-status selv fastlægger det skyldige import- og afgiftsbeløb, der skal betales for en periode samt gennemføre visse toldformaliteter. En virksomhed der har fået bevilling til "egen beregning", må selv udføre toldkontrol når det drejer sig om forbud og restriktioner. 

(Bemærk, at der vil blive etableret overgangsregler for perioden 1. maj 2016 til 31. december 2019, hvorfor ordningen først vil finde anvendelse fra et tidspunkt senere end 1. maj 2016.)

  • Overflytning af varer under proceduren for toldoplag mellem toldoplag i forskellige medlemslande uden anvendelse af forsendelsesordningen (artikel 148, stk. 5, litra c)

Der kan også opnås tilladelse til overflytning af varer til en anden oplagshaver i et andet medlemsland, forudsat at begge virksomheder er AEO-certificerede. 

Herudover kræver anvendelsen af en lang række øvrige forenklede procedurer, toldordninger, bevillinger og tilladelser, at virksomheden kan dokumentere, at man opfylder udvalgte AEO-kriterier.

---

Bemærk, at flere af de ovennævnte ordninger kræver en ændret arbejdsfordeling mellem virksomheder og toldmyndigheder, hvilket betyder, at der skal etableres nye systemer og arbejdsgange til udveksling af oplysninger i forbindelse med kontrol og opkrævning.

Der vil således blive etableret overgangsregler for perioden 1. maj 2016 til 31. december 2019, hvorfor ordningerne ikke kan forventes at finde anvendelse pr. 1. maj 2016. 

 

Forskellige AEO-bevillingstyper

AEO-F certifikatet vil blive udfaset over en årrække, og vil således blive erstattet af bevillinger.

Det vil således fremadrettet være muligt, at opnå bevilling til at udnytte forenklede toldbestemmelser AEO-C, samt bevilling til at udnytte sikkerheds- og sikringsrelaterede lettelser AEO-S.

 

Hvilke betingelser skal være opfyldt for at opnå AEO-status?

Betingelserne for at opnå AEO-bevilling vil overordnet set fortsat være de samme som i henhold til de nugældende regler. Der skal således ved ansøgning gives information om følgende forhold:

  • Information om virksomheden
  • Compliance
  • Virksomhedens regnskabs- og logistiksystem
  • Økonomisk Solvens
  • Sikkerheds- og sikringskrav

Herudover har man i den nye toldkodeks UCC vedtaget, at virksomhederne skal opfylde endnu et kriterium, som handler om virksomhedens praktiske kompetence eller professionelle kvalifikationer.

Virksomheden skal opfylde det nye krav om, at virksomheden besidder praktisk kompetence og professionelle kvalifikationer samt de første fire hovedkrav nævnt ovenfor, hvis der søges bevilling til toldforenklinger AEO-C. Virksomheden skal yderligere opfylde sikkerheds- og sikringskravene, hvis der søges om bevilling til sikkerheds og sikringslettelser AEO-S.

 

allerede AEO-certificeret i henhold til de nugældende regleR?

Der vil blive fastlagt overgangsbestemmelser for de virksomheder der allerede er AEO-certificeret i henhold til reglerne i den nugældende toldkodeks (EF) 2913/92. 

Virksomhedernes AEO-bevilling skal genfornyes senest den 1. maj 2019, i hvilken forbindelse bevillingen vil blive udstedt i henhold til de nye regler. De nærmere retningslinjer herfor er imidlertid endnu ikke endeligt afklaret. 

 

Vil det fremadrettet være mere attraktivt at have AEO-status?

JA, det er min vurdering, at den nye toldkodeks UCC vil betyde et gennembrud for AEO-ordningen i mange medlemslande, hvor virksomhederne hidtil ikke har været indstillet på at bruge tid og omkostninger på at opnå AEO-bevilling, henset til de forholdsvis få fordele ordningen hidtil har givet i forhold til ikke AEO-certificerede virksomheder.

De betydelige materielle og økonomiske fordele der fremadrettet kan opnås ved anvendelse af AEO ordningen og dermed implementering af relevante interne procedurer, kontroller, systemer mv. må imidlertid forventes at få det resultat, at rigtig mange virksomheder vil anmode om bevillig til AEO-C og AEO-S i forbindelse med ikrafttrædelse af den nye toldkodeks UCC den 1. maj 2016.

Vi står naturligvis til rådighed, såfremt du har spørgsmål til anvendelse af ordningen, ansøgningsproceduren eller tilrettelæggelse af interne kontrolsystemer og forretningsgange med henblik på at imødekomme kravene for at opnå AEO-status.