TOLDGODTGØRELSE VED PRISNEDSÆTTELSER SOM FØLGE AF GARANTIREPARATIONER OG TILBAGEKALDELSE AF DELE AF VAREN

 

EU Domstolen har i en ny dom fastslået, at der kan opnås toldgodtgørelse for producentens prisnedsættelse som følge af tilbagekaldelse af dele af den importerede vare eller som følge af garantireparationer som godtgøres af tredjelandsproducenten i en periode på 3 år. Tilbagesøgningsperioden forlænges således fra 1 år til 3 år.

En række bilproducenter fra tredjeland har anfægtet gyldigheden af artikel 145, stk. 2 i gennemførelsesbestemmelserne til den tidligere gældende toldkodeks, hvorefter der kun kan opnås godtgørelse for garantireparationer, der foretages inden 12 måneder efter varernes angivelse til fri omsætning. Sagen verserer i Holland men blev præjudicielt forelagt EU Domstolen.

Sagen omfatter 3 forskellige biler; A, C og D. For så vidt angår A, så opdagede producenten risiko for mekanisk fejl på et givent parti biler, hvorfor bilimportøren blev anmodet om at indkalde alle de pågældende biler til gennemgang og udskiftning af de pågældende dele uden beregning for kunden. Producenten godtgjorde i henhold til sin garantiforpligtelse importøren alle omkostninger forbundet hermed.

For så vidt angår bil C og D, så viste der sig fejl på bilerne i henholdsvis år 2 og år 3 efter importtidspunktet. Producenten godtgjorde også i denne situation importøren alle omkostninger forbundet med udbedring af fejlene i henhold til sin garantiforpligtelse.

Importøren blev imidlertid nægtet toldgodtgørelse som følge af prisnedsættelsen, idet de udskiftede dele i A ikke ansås for at være defekte henset til, at delene alene potentielt var fejlbehæftede, og for så vidt angår C og D, fordi reparationerne og dermed prisnedsættelsen var foretaget mere end 12 måneder efter importtidspunktet.

Sagen blev herefter indbragt for EU Domstolen, som således nu har tilsidesat den tidsmæssige begrænsning på 12 måneder i gennemførelsesbestemmelserne og samtidig slået fast, at varer der udskiftes af sikkerhedsmæssige hensyn, idet de kan være potentielt defekte, tillige er omfattet af godtgørelsesmuligheden for defekte varer. 

 

Fortolkning af begrebet ”defekte varer”

EU Domstolen fastslår, at begrebet defekte varer skal omfatte en situation, hvor det på datoen for antagelse af angivelsen til fri omsætning foreligger en med fabrikationen sammenhængende risiko for, at denne vare vil blive defekt ved brug, og hvor sælger af denne grund i medfør af en kontraktlig garantiforpligtelse giver køber en prisnedsættelse i form af en godtgørelse af de af køber afholdte omkostninger ved at tilpasse varen således, at denne risiko udelukkes.

 

12-måneders perioden er ikke gyldig

Domstolen fastslår videre, at artikel 145, stk. 2 i de tidligere gældende gennemførelsesbestemmelser er ugyldig i det omfang, at den fastsætter en tidsbegrænsning på 12 måneder regnet fra datoen for antagelsen af angivelsen om varernes overgang til fri omsætning for regulering af den pris, der faktisk er betalt, eller skal betales for varen. Det betyder, at der fremadrettet vil kunne opnås toldgodtgørelse for prisnedsættelser som følge af producentens tilbagekaldelse af dele eller garantireparationer i en periode på 3 år efter varens frigivelse til fri omsætning i EU.

Afgørelsen er således økonomisk interessant for importører, som af tredjelandsproducenten bliver økonomisk kompenseret for garantireparationer mv.

Som bekendt er den gamle toldkodeks pr. 1. maj 2016 blevet afløst af den nye EU Toldkodeks, men den uretmæssige begrænsning på 12 måneder regnet fra importtidspunktet er videreført artikel 132, litra c) i gennemførelsesbestemmelserne til den nye EU TK. EU Domstolens afgørelse finder imidlertid analog anvendelse på de tilsvarende nye bestemmelser, hvorfor det fortsat vil være muligt for importører at påberåbe sig EU Domstolens tilsidesættelse af 12 måneders begrænsningen – også efter ikrafttrædelsen af den nye EU Toldkodeks.  Det er endnu uklart om kommissionen vil justere bestemmelsen i gennemførelsesbestemmelsernes artikel 132, litra c) i overensstemmelse med Domstolens dom.

-

Jeg kan kun opfordre til, at man søger godtgørelse, såfremt man har importeret varer inden for de seneste 3 år, hvor man efterfølgende har opnået prisnedsættelse som følge af garantireparationer. Vi er naturligvis gerne behjælpelige med udarbejdelse af en sådan ansøgning.

Husk også at gøre jeres speditionskunder opmærksomme på godtgørelsesmuligheden hvis de arbejder inden for brancher, hvor man typisk vil kunne opnå prisnedsættelse fra producenten som følge af garantireparationer.

Karin-Lis Sinding Jensen, Advokat (L) - 19. november 2017