TOLDBEVILLINGER

MULIGHEDER FOR AT BENYTTE ENKELTSTÅENDE BEVILLING

 

Anvendelsen af de særlige toldprocedurer, f.eks. aktiv forædling og midlertidig import m.fl. kræver, at virksomheden, før ind- eller udførsel af varer under proceduren, har fået udstedt en stående bevilling af SKAT.

Udstedelse af en stående bevilling er ikke begrænset til virksomheder, som har et større antal transaktioner under proceduren, men kan gives til alle virksomheder, der har et relevant økonomisk behov herfor. Ansøgning om stående bevilling indgives til SKAT ved anvendelse af SKATs blanket 13.032.

 

Alternativ løsning - enkeltstående bevilling

Hvis en virksomhed, som ikke har en stående bevilling til en af de særlige toldprocedurer, står i en situation, hvor det vil være en økonomisk fordel, at indføre eller udføre en vare under en af disse toldprocedurer, kan SKAT i visse situationer ved enkeltstående ekspeditioner udstede bevilling på indførselstidspunktet og for passiv forædling på udførselstidspunktet.

Dette betegnes som enkeltstående bevillingsudstedelse.

Enkeltstående bevillingsudstedelse kan anvendes ved:

  1. Aktiv forædling
  2. End-use (særligt anvendelsesformål)
  3. Midlertidig indførsel
  4. Passiv forædling

Som bevillingsansøgning skal virksomheden afgive en toldangivelse i toldsystemet, som enten kan være en fuldstændig ekspresangivelse eller en standard fortoldning, hvori der anmodes om enkeltstående bevilling. Ved passiv forædling afgives en udførselsangivelse til det ekspeditionssted, hvor varerne angives til udførsel.

Virksomheden skal sammen med toldangivelsen afgive en specifikation over forholdet. Ved aktiv forædling afgives specifikation i blanket 13.036 og ved særligt anvendelsesformål (end-use), midlertidig import eller passiv forædling afgives specifikation i blanket 13.037.

Hvis SKAT anser betingelserne for den ansøgte procedure for opfyldt, herunder at der er stillet sikkerhed for potentiel toldskyld, hvor dette er krævet, imødekommes ansøgningen ved, at varerne frigives til den pågældende toldprocedure. Toldangivelsen og specifikationen udgør herefter bevillingen til den ansøgte toldprocedure for de pågældende varer.

SKAT kan ikke garantere, at kontrol af om betingelserne for bevillingsudstedelsen kan fuldføres umiddelbart ved varernes ankomst, hvorfor varernes frigivelse til den pågældende procedure kan blive forsinket. Det anbefales derfor, at man indgiver toldangivelsen, og indsender specifikationsblanketten til toldekspeditionsstedet på en mail i god tid, så SKAT har mulighed for, at se på sagen før varerne ankommer.

 

Sikkerhedsstillelse

Før SKAT imødekommer ansøgningen om en enkeltstående bevilling, skal der i de fleste tilfælde stilles sikkerhed for potentiel toldskyld. Sikkerhed kan stilles på forskellige måder:

  1. SKATs sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld, med en ”præmie” på 10 kr. pr. toldangivelse
  2. Kontant depositum
  3. Tilsagn fra kautionist
  4. Pant i fast ejendom
  5. Værdipapirer
  6. Eller andre former som er beskrevet i SKATs juridiske vejledning

Af disse former vil de fleste virksomheder nok vælge kontant depositum, idet anvendelse af andre former for sikkerhed kræver særskilt ansøgning og sagsbehandling hos SKAT, før varerne ankommer.

 

Beregning af sikkerhedsstillelsen

Den potentielle toldskyld beregnes på grundlag af varens tarifmæssige toldsats, som findes ved opslag i Taric. Hvis den tarifmæssige toldsats for varen er nul, vil der ikke skulle stilles sikkerhed for potentiel toldskyld.

Selv om der eventuelt kan fremlægges præferencedokumentation sammen med toldangivelsen, som ville kunne medføre nedsat eller 0-toldsats, kræver SKAT, at der stilles sikkerhed for potentiel toldskyld efter den højeste toldskyld, der kan opstå for den pågældende vare.

Hvis man fx indfører varer fra Norge til reparation under proceduren for aktiv forædling, skal der stilles sikkerhed for potentiel toldskyld selv om der kan fremlægges et EUR 1 varecertifikat, som kan give toldfrihed.

 

Afslutning af en enkeltstående bevilling og tilbagebetaling af sikkerhed

Når virksomheden har indført varer til aktiv forædling eller midlertidig import afsluttes proceduren når varerne er genudført til et land uden for EU, og ved bevilling til end-use proceduren afsluttes denne når de indførte varer er brugt til det særlige anvendelsesformål, f.eks. når flydele er brugt ved reparation af et fly.

Virksomheden kan derefter få frigivet sikkerhedsstillelsen, når der indsendes dokumentation for procedurens afslutning til SKAT.

Hvis sikkerheden er stillet ved kontant depositum tilbagebetaler SKAT beløbet. Hvis der er stillet sikkerhed ved deltagelse i SKATs sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld, sker der dog ikke tilbagebetaling af bidraget på 10 kr. pr. angivelse.

 

Afsluttende bemærkninger

Dette er en kort og forenklet beskrivelse af muligheden for at benytte sig af enkeltstående bevillinger. Hos Sinding|Jensen Toldadvokater står vi naturligvis til rådighed, hvis I har spørgsmål eller brug for uddybning af mulighederne for at benytte enkeltstående bevillinger.

Publiceret 23. februar 2018