TARIFERING

antidumpingtold – Skærpet interesse hos SKAT

 

SKAT har aktuelt særligt fokus på tarifering af varer, som kan være belagt med antidumpingtold. Der kan derfor være god grund til, selv at tjekke op på om ens varer er tariferet korrekt, hvis man selv importerer sådanne varer, ellers hvis man som toldspeditør angiver varer, som måske kan henføres under en position pålagt antidumpingtold.

En lang række forskellige varegrupper f.eks. cykler, sko, varer af rustfrit stål, trævarer, mv. kan alt afhængig af deres oprindelse, sammensætning og konstruktion være pålagt antidumpingtold på helt op til 80 %.

Det er de færreste virksomheder, der fortsat vil have en fornuftig fortjeneste på deres varer, såfremt man pludselig bliver efteropkrævet 80 % af varens værdi. Det er derfor helt afgørende, at man har en sikker afklaring omkring tariferingen af sine varer – helst inden importen iværksættes.

 

Ansvar og risiko 

Importøren har selv ansvaret for korrekt tarifering af sine varer, også selvom tariferingen overlades til en professionel toldagent eller speditør. Det er vigtigt også at være bevidst om, at vejledende rådgivning fra SKAT heller ikke sikrer virksomheden mod senere efteropkrævning som følge af fejltarifering.

Jeg er aktuelt involveret i en sag, hvor både de danske og de svenske toldmyndigheder vejledende havde udtalt sig omkring tarifering af virksomhedens produkt, men hvor de danske skattemyndigheder desuagtet 2 år senere har rettet krav mod virksomheden og således efteropkrævet mere end 70 % i antidumpingtold, idet man nu havde konstateret, at den toldkode som man tidligere havde anbefalet virksomheden at benytte, ikke var korrekt.

Hvis SKAT konstaterer, at virksomheden ikke har betalt korrekt toldbeløb, som følge af at virksomhedens varer ikke er tariferet korrekt, vil man således blive efteropkrævet eventuel tariferingsmæssig- og antidumpingtold for samtlige varer importeret de seneste 3 år.

Den eneste måde hvor man effektivt kan sikre sig mod efteropkrævning som følge af fejltarifering, er ved at anmode SKAT om at få udstedt bindende tariferingsoplysning. Læs mere om bindende tariferingsoplysninger her.

---

Selvom importøren (klareren) som udgangspunkt selv bærer ansvaret for korrekt tarifering, er speditøren som angiver varerne ikke længere helt uden ansvar. Det følger af EUTK artikel 15, stk. 2, at den der indgiver angivelsen på vegne af importøren f.eks. toldrepræsentanten, tillige kan holdes ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger, der angives i toldangivelsen. 

Toldspeditøren vil som udgangspunkt ikke blive efteropkrævet differencetoldbeløbet, men vil derimod blive mødt med en ansvarssag, som kan udløse en bøde. SKAT opstarter erfaringsmæssigt oftest denne type ansvarssager, når det ud fra sagens oplysninger er helt oplagt, at speditøren har sovet i timen, f.eks. hvis varebeskrivelsen i handelsfakturaen helt oplagt ikke stemmer overens med den i toldangivelsen angivne toldkode. 

Det er derfor vigtigt, at toldspeditøren i videst muligt omfang indfører faste rutiner for kontrol af de angivne varekoder. Dette både med henblik på at sikre sig selv, men bestemt også som en god service over for sine kunder hvor fejltariferingen kan få uoverstigelige konsekvenser. 

Vær i den forbindelse opmærksom på, at hvis speditøren konkret hjælper kunden med tarifering af varerne, anbefaler jeg altid, at det i aftalegrundlaget konkret anføres, at speditørens assistance i forbindelse med tarifering alene er vejledende, og at det således er virksomheden, der bærer risikoen for eventuelle efteropkrævninger som følge af fejl i toldangivelsen. 

Hvis det f.eks. i praksis er speditøren der tariferer varerne, men der i aftalegrundlaget ikke er taget ovennævnte forbehold, så vil der bestå en risiko for, at speditøren i det indbyrdes forhold mellem speditør og ordregiver, kan ifalde ansvar ved efteropkrævninger som følge af fejltarifering. 

Hos Sinding|Jensen Toldadvokater er vi specialister i told og tarifering, og kan hjælpe med at indhente bindende svar hos SKAT. Vi rådgiver vedrørende potentielle problemstillinger, og kan hjælpe hvis uheldet er ude, og I er blevet mødt med et krav fra SKAT. Har I brug for en uforpligtende snak om jeres processer vedrørende told og tarifering, står vi naturligvis altid til rådighed.