SPEDITØRENS FORHOLD TIL UNDERLEVERANDØRER

 

Der vil ofte være flere forskellige aktører involveret i en toldsag, f.eks. en toldspeditør, en kontraherende fragtfører og en udførende fragtfører. Såfremt man som speditør bliver mødt med et toldkrav, bør det derfor undersøges, om den der er blevet mødt med et krav fra SKAT, kan udøve regres mod nogle af de andre aktører. 

Vi sætter i nærværende artikel fokus på nogle af de forhold, som man bør være opmærksom på i forhold til sine underleverandører. 

 

Klare instrukser

Erfaringsmæssigt udspringer mange toldsager af manglende kommunikation mellem speditøren og den udførende transportør.

I det indbyrdes forhold mellem ordregiver (speditør) og transportør er transportørens ansvar og forpligtelser begrænset til varetagelse af de dokumenter, som han har fået udleveret samt håndtering af de toldformaliteter som ordregiver konkret har givet instrukser om.

Den udførende transportør er således som udgangspunkt ikke forpligtet til aktivt at undersøge, om modtagne dokumenter eller instrukser er fuldstændige. 

Speditionsvirksomheder, kontraherende fragtfører mv. der benytter sig af underleverandører, bør derfor altid være meget opmærksomme på, at der indføres faste forretningsgange, således man sikrer at der altid videregives tilstrækkeligt klare instrukser vedrørende varens toldbehandling.

Sådanne faste forretningsgange og rutiner bør om muligt indføjes i parternes aftalegrundlag. Det skal altid kunne dokumenteres, at man i det konkrete tilfælde har videregivet de relevante instrukser.

 

Husk at iagttage jeres tabsbegrænsningspligt

Hvis man bliver mødt med et krav fra SKAT, så har man pligt til at forsøge at begrænse tabet mest muligt. 

Det kan f.eks. ske ved, at man forsøger at få afsluttet en forsendelse ved alternativ dokumentation, eller at man forsøger at neutralisere importmomsen. 

Såfremt man ikke på bedst mulig vis forsøger at begrænse tabet, består der en risiko for, at de øvrige aktører som er ansvarlige for toldskyldens opståen, kan afvise kravet helt eller delvist med henvisning til, at man ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt. 

Det er derfor vigtigt, at der på forhånd etableres faste forretningsgange for, hvordan man internt i virksomheden håndterer denne type sager, således man altid sikrer sig korrekt og effektiv håndtering af sagen.

 

Forældelsesfrister

Toldkrav som udspringer af transport og speditionsvirksomhed kan i visse situationer være underlagt en forældelsesfrist på 1 år. 

Det er derfor vigtigt, at man straks sagen opstår involverer og ansvarligholder alle relevante parter, herunder også forsikringsselskaber, ansvarlige underleverandører mv. 

Sinding|Jensen Toldadvokater står naturligvis til rådighed for sparring vedrørende optimering og implementering af relevante forretningsgange, aftalegrundlag mv. med henblik på at minimere risikoen for krav som følge af kommunikationsfejl i forbindelse med toldbehandlingen.