SKATS KONTROLAKTIVITETER 2017

 

SKAT har nu endelig offentliggjort indsatsplanen for kontrolaktiviteter 2017. Vi ser i nærværende fokusartikel nærmere på SKATs kontrolaktiviteter på toldområdet i 2017.

SKATs indsatsplan er i år blevet offentliggjort flere måneder senere, end hvad der har været tilfældet de foregående år, men selv med offentliggørelsen af indsatsplanen bliver vi reelt ikke meget klogere på SKATs påtænkte kontrolaktiviteter.

SKAT udpeger således ikke i samme grad som tidligere år specifikke brancher, procedurer, områder el.lign., som vil være genstand for særlig målrettet kontrolindsats i årets løb. SKAT tilkendegiver derimod mere generelt, at de viderefører indsatsen fra sidste år med særlig fokus på forsendelsesproceduren og toldprocedurerne af økonomisk betydning samt risikobaseret kontrol af toldangivelserne.

Af rapporten bemærkes det dog, at fejlfrekvensen er størst, hvis en speditør indgiver toldangivelsen på vegne af importøren, fremfor når importøren selv angiver varerne. Det må derfor også forventes, at den risikobaserede kontrol har særlig fokus på angivelser indgivet af speditionsvirksomhederne.

Videre bemærker SKAT i rapporten, at incitamentet til unddragelse af toldbetaling naturligt er størst for de varer, som er underlagt høje toldsatser, f.eks. hvis varerne er underlagt antidumpingtold, hvorfor SKAT også vil have fokus på disse varekategorier. Tilsvarende kan der også ske ”bevidst” unddragelse af toldbetaling ved f.eks. underfakturering eller falske præferencedokumenter, hvilket SKAT også har fokus på.

Endelig fremgår det af kontrolrapporten, at SKAT vil fortsætte den målrettede indsats vedrørende kontrol af fiskeriindustrien, både for så vidt angår told, moms og skat, ligesom SKAT også viderefører kontrolaktiviteterne for anvendelsen af landbrugsprodukter og regelefterlevelse i forhold til (Dual-Use) eksportkontrol bestemmelserne. Kontrolaktiviteterne på Dual-Use området vil bl.a. omfatte målrettet vejledning til de relevante eksportører samt oprettelse af risikoprofiler, som gerne skulle give en mere målrettet kontrol af de relevante virksomheder.

-

Det er min anbefaling, at man altid er samarbejdsvillig, og aktivt tager del i kontrollen, såfremt man bliver udtaget til kontrol, idet mange sager som potentielt kan udvikle sig uheldigt, ofte kan afværges eller begrænses, såfremt man reagerer straks. Hvis man er i tvivl om ”hvor SKAT er på vej hen”, når de f.eks. efterspørger yderligere materiale, eller hvis der er tale om en kontrolaktivitet hvor OLAF (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig) er involveret, vil det typisk være en god ide at søge juridisk bistand i forbindelse med håndteringen af kontrollen.

Det er selvfølgelig også altid relevant, at gennemføre intern kontrol af, hvorvidt virksomheden har et tilstrækkeligt kendskab til de relevante regler samt kontrol af virksomhedens forretningsgange med henblik på sikring af, at virksomheden overholder alle regler og procedurer – gerne inden man bliver udtaget til SKATs kontrol.