Skal man opkræve moms, når man fakturerer et erstatningskrav?

 

Vi modtager ofte spørgsmål om hvorvidt der skal pålægges moms, når man opkræver erstatning for omkostninger opstået som følge af forkert toldbehandling. Vi vil derfor i nærværende artikel gennemgå en række af de situationer, som kan give anledning til tvivl.

Som hovedregel indtræder momspligten, når der sker levering af varer eller ydelser mod vederlag. Pligten til at betale moms indtræder således, når der sker levering af en vare eller en tjenesteydelse mod betaling af vederlag.

Det betyder, at der skal opkræves moms i de tilfælde hvor erstatningsbeløbet kan anses for at udgøre et vederlag for en modydelse, mens der i de tilfælde hvor erstatningsbeløbet ikke kan anses som betaling for en vare eller en ydelse, ikke skal opkræves og betales moms af erstatningsbeløbet.

 

Speditørens erstatningsansvar ved forkert fortoldning

Hvis speditøren i forbindelse med toldbehandlingen har begået fejl, som medfører, at importøren bliver opkrævet yderligere told, f.eks. hvis speditøren har påtaget sig ansvaret for tarifering og der sker fejltarifering, eller hvis speditøren - trods korrekt instruktion - angiver varerne til en forkert proceduren, og det efterfølgende ikke er muligt at rette op på denne fejl, så kan sådanne fejl potentielt udløse et erstatningskrav fra ordregiver.

Erstatningsbeløbet vil i sådanne tilfælde udgøre en enkeltstående betaling, som ikke modsvares af en modydelse, hvorfor der således ikke skal opkræves og betales moms af erstatningsbeløbet.

 

Ordregivers erstatningsansvar ved forkert fortoldning

Hvis vi dernæst ser på den omvendte situation, hvor speditøren som følge af forkerte eller mangelfulde oplysninger fra ordregiver bliver pålagt meromkostninger i forbindelse med transport, forsendelse eller fortoldning, så vil sådanne meromkostninger, ligeledes kunne udløse et erstatningskrav fra speditøren.

I denne situation vil det kræve en nærmere vurdering af, hvilken type omkostninger der ligger til grund for erstatningskravet. Speditøren kan endda risikere at stå i den situation, hvor dele af kravet skal faktureres med moms, mens andre dele af kravet skal faktureres uden moms.

Hvis erstatningskravet udgør ekstraomkostninger til transport af varen, f.eks. hastetillæg, yderligere transportdistance, ekstra tur el.lign., så vil erstatningskravet blive anset som levering mod vederlag, idet der i dette tilfælde reelt blot vil være tale om, at speditøren får betaling for den ekstra transport. Sådanne omkostninger skal derfor faktureres med moms. Tilsvarende skal ekstraomkostninger som speditøren fakturerer til ordregiver, f.eks. som følge af assistance med henblik på at nedbringe et eventuelt told og afgiftskrav tillige skulle faktureres med moms, idet der i denne situation vil være tale om, at speditøren sælger en speditør/rådgivningsydelse til ordregiver.

Hvis erstatningskravet derimod udgør omkostninger til f.eks. told- og afgiftsbetaling eller bødekrav, som speditøren er blevet mødt med fra myndighederne som følge af forkerte oplysninger, instrukser eller dokumenter fra ordregiver, så vil der igen være tale om en enkeltstående betaling, som ikke modsvares af en modydelse, og der vil således for sådanne omkostninger, skulle opkræves og betales moms.

 

Erstatningskrav som følge af annullering af ordre

Speditøren oplever indimellem, at ordregiver annullerer en allerede booket transport eller fortoldningsopgave.

Annulleringen kan medføre omkostninger for speditøren, f.eks. hvis disponenten allerede har brugt tid på at klargøre de forskellige tolddokumenter, eller hvis speditøren har disponeret over en lastbil til at afhente de specifikke varer.

I sådanne situationer, hvor annulleringen medfører omkostninger for speditøren, vil speditøren – afhængig af parternes aftale - typisk opkræve et gebyr eller erstatning for annulleringen af ordren. Hvis erstatningsbeløbet udgør godtgørelse for speditørens omkostninger, så vil der principielt set være tale om levering mod vederlag, hvorefter der skal opkræves og betales moms af erstatningsbeløbet.

Hvis annulleringen derimod sker så tidligt at speditøren ikke har disponeret i henhold til den annullerede aftale, og således ikke har haft omkostninger i denne forbindelse, men alligevel opkrævet et gebyr for annulleringen, så vil der ikke længere være tale om levering mod vederlag, idet ordregiveren reelt ikke har modtaget en modydelse for gebyret. Der skal således i denne situation ikke opkræves og betales moms af erstatningsbeløbet/gebyret.

 

Erstatning for beskadigede varer

Der skal ikke opkræves og betales moms af erstatning ydet til ordregiver, som følge af transport- og opbevaringsskader på varerne.

Den aftalte ydelse, der skal præsteres mellem speditør og ordregiver, har karakter af en transport eller opbevaringsydelse, og en beskadigelse af varen har således principielt ikke noget med transport- eller oplagringsydelse at gøre. Erstatningsbeløbet anses således for at være en enkeltstående betaling, som speditøren ikke modtager en modydelse for.

 

Erstatning ved forsinket levering

Hvis ordregiver er skyld i forsinkelsen, og speditøren f.eks. har haft ekstraomkostninger for ventetiden, så skal speditøren opkræve og betale moms af et sådant erstatningsbeløb, idet erstatningsbeløbet anses som vederlag for den ekstra tid, som speditøren har brugt på at holde og vente.

Hvis det derimod er speditørens forhold, som forårsager forsinkelse, så kan speditøren været aftalemæssigt forpligtet til at betale erstatning til ordregiver som følge af forsinkelsen. Såfremt speditøren allerede har udstedt sin faktura for den udførte transport, oplagrings- fortoldningsopgave, så skal der ikke opkræves og betales moms af erstatningsbeløbet, medmindre der udstedes en kreditnota.

Hvis fakturaen derimod endnu ikke er udstedt, vil erstatningsbeløbet kunne modregnes i den aftalte pris eksklusiv moms, hvorfor der alene afregnes moms af nettobeløbet.

 

Risici forbundet med forkert momsmæssig håndtering af erstatningskrav

I det omfang en erstatning skal anses for en betaling mod levering af en modydelse, skal der som angivet ovenfor opkræves og betales moms af erstatningsbeløbet. Bemærk dog, at det selvfølgelig er en forudsætning for betaling af moms, at leverancen ikke er omfattet af én af momslovens fritagelsesbestemmelser som eksempelvis levering af transportydelser til momspligtige virksomheder i andre EU-lande.

Hvis der ved en fejl opkræves moms af et erstatningsbeløb, som ikke skulle være pålagt moms, skal den der modtager erstatningsbeløbet principielt fortsat afregne momsbeløbet, mens den der betaler momsbeløbet, principielt ikke har adgang til momsfradrag, idet man ikke kan opnå fradrag for forkert opkrævet moms.

Hvis en sådan fejl således først bliver opdaget langt senere ved et kontrolbesøg fra SKAT, er der ikke garanti for, at der kan ske efterfølgende regulering hos den part, der har opkrævet momsen, hvilket kan føre til store omkostninger (og måske nye erstatningskrav) for de involverede parter.

Tilsvarende kan man blive pålagt at betale moms af en modtaget erstatning, hvis erstatningen anses for at knytte sig til en leverance. Er den som har betalt erstatningen lukket i mellemtiden, vil der ikke være mulighed for at efteropkræve momsen.

Det er derfor vigtigt, at man i den enkelte situation altid tager konkret stilling til, hvorvidt der skal opkræves moms af erstatningsbeløbet.