SIKKERHEDSSTILLELSE FOR POTENTIEL TOLDSKYLD

ANVENDELSESOMRÅDET FOR SKATS SIKKERHEDSSTILLELSESORDNING

 

Vi har i tidligere fokusartikler skrevet om EU-toldkodeksens regler om sikkerhedsstillelse for både eksisterende og potentiel toldskyld, men mange virksomheder står aktuelt overfor, at skulle træffe beslutning om, hvordan de fremadrettet ønsker at stille sikkerhed for potentiel toldskyld, og vi oplever i den forbindelse, at ikke alle er bevidste om de anvendelsesmæssige begrænsninger, der er forbundet med denne løsning. Vi ser derfor i nærværende fokusartikel nærmere på de områdemæssige begrænsninger for SKATs sikkerhedsstillelsesordning.

Erfaringen viser foreløbig, at mange virksomheder forståeligt nok vælger at tilmelde sig SKATs sikkerhedsstillelsesordning fremfor at ansøge om bevillig til samlet sikkerhedsstillelse, hvor virksomheden selv stiller sikkerhed f.eks. ved kontant depositum, kaution eller bankgaranti.

---

SKATs sikkerhedsstillelsesordning kræver ingen særlige administrative tiltag i virksomheden, idet virksomheden blot tilmelder sig ordningen i forbindelse med erhvervelse eller fornyelse af de relevante bevillinger, som forudsætter sikkerhedsstillelse.

Betingelserne for at blive tilknyttet SKATs sikkerhedsstillelsesordning er de samme som for at blive importørregistreret, hvilket betyder, at SKAT alene vurderer virksomhedens kreditværdighed. Der er således ingen særlige formaliteter tilknyttet ordningen.

Ordningen administreres på den måde, at de virksomheder som deltager i ordningen, skal betale 10. kr. pr. angivelse til den relevante toldprocedure (aktiv forædling, end-use, midlertidig opbevaring, toldoplag mv.), uanset værdien af varerne omfattet af den konkrete angivelse. Der opkræves dog ikke 10 kr. ved efterfølgende opsplitning af varepartier.

Bidraget på 10 kr. vil som udgangspunkt blive opkrævet via importspecifikationen hos varemodtager, dvs. den der angives i toldangivelsens rubrik 8. Bemærk dog, at der i praksis - i hvert fald i forhold til midlertidigt oplag - kan forekomme en række situationer, hvor varerne måske ikke nødvendigvis angives til varemodtager, men derimod til oplagshaver, hvilket så vil medføre, at oplagshaver vil blive faktureret de 10 kr. pr. angivelse.

---

Inden man tager beslutning om, hvorvidt man ønsker at tilslutte sig SKATs sikkerhedsstillelseordning, er det vigtigst, at man er opmærksom på, at ordningen alene dækker toldbeløb, og udelukkende finder anvendelse for varer, som befinder sig i Danmark.

Hvis virksomhedens varer således befinder sig i andre EU-medlemslande, mens de fortsat er henført under toldproceduren, f.eks. hvis varerne køres til Hamborg for genudførsel eller hvis varerne overflyttes mellem forskellige opbevaringsadresser i virksomhedens enhedsbevilling, så vil varerne alene være omfattet af SKATs sikkerhedsstillelsesordning, mens de fysisk befinder sig i Danmark.

Virksomheden er derfor nødt til at stille anden sikkerhed for varen, når den ikke fysisk befinder sig i Danmark. Det kan f.eks. ske ved at varerne forsendes under T1 forsendelsesproceduren, selvom man i bevillingen har tilladelse til overførsel til udførselstoldstedet.

Desværre oplever vi, at mange virksomheder ikke er opmærksomme på den områdemæssige begrænsning i SKATs sikkerhedsstillelsesordning, og således ikke tager højde herfor i forbindelse med deres valg af sikkerhedsstillelsesordning.

---

Vi står naturligvis til rådighed, hvis I har spørgsmål eller udfordringer vedrørende sikkerhedsstillelse i forbindelse med fornyelse af jeres toldbevillinger.

Karin-Lis Sinding Jensen, Advokat (L)

Publiceret 18. juni 2018