SANKTIONERING VED OVERTRÆDELSE AF TOLDLOVGIVNINGEN

 

Rigsrevisionen kritiserede i deres beretning om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet fra december 2017 SKAT for ikke i tilstrækkeligt omfang at anvende de sanktionsmuligheder, der findes i toldlovgivningen, når der opdages fejl i toldangivelserne. SKAT må derfor forventes at sætte større fokus på sanktionering af overtrædelse af toldlovgivningen de kommende år.

Det er ikke fast rutine, at SKAT udfærdiger toldrapporter og udsteder bøder når der konstateres fejl i forbindelse med kontrol eller afgørelsessager, men Rigsrevisionen udtrykker i deres kritik, at SKAT i langt større omfang bør udstede administrative bøder for gentagne fejl, dels fordi sådanne bøder er et af de forhold, som har størst indflydelse på regelefterlevelsen hos speditører og importvirksomheder, og dels fordi EU-toldkodeksen indeholder bestemmelser som pålægger medlemsstaterne at anvende relevante sanktioner.

---

Toldlovgivningen for varehandel mellem Fællesskabets toldområde og tredjelande har været fuldt ud harmoniseret siden 1992 ved indførelse af EF-toldkodeksen, men håndhævelsen som sikrer overholdelse af toldforskrifterne og sanktionering ved overtrædelser, reguleres imidlertid stadig af medlemslandenes nationale lovgivning.

Der er således betydelig forskel på, om og hvordan tilsvarende overtrædelser sanktioneres i de forskellige medlemslande, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, idet det medfører stor økonomisk usikkerhed og konkurrenceforvridning for de forskellige aktører på toldområdet.

Det følger imidlertid af EU-toldkodeksens artikel 42, at medlemslandene skal indføre sanktioner for manglende overholdelse af toldlovgivningen, og at sanktionerne skal være effektive, have afskrækkende virkning og stå i rimeligt forhold til overtrædelsen. Videre fremgår det, at hvis der anvendes administrative sanktioner kan disse eksempelvis bestå i bøder, men også i tilbagekaldelse, suspension eller ændring af en toldbevilling.

---

I Danmark reguleres sanktionsmulighederne af toldlovens kapitel 7 (§§73-84), hvoraf det følger, at det alene er forsætlige, groft uagtsomme handlinger der sanktioneres, dog kan gentagne tilfælde af simpelt uagtsomme fejl også sanktioneres med bøde. Vær opmærksom på at mange andre EU-medlemslande, f.eks. Tyskland og Sverige også sanktionere simpelt uagtsomme fejl samt mindre forseelser som følge af objektivt ansvar.

Overtrædelse af toldlovgivningens sanktioneres typisk med bøder i størrelsesordenen 3.000-7.000 kr., men hvis forseelsen ikke kan karakteriseres som en ordensforseelse, vil bøden blive beregnet i henhold til beløbet for told og afgifter for de varer, som var genstand for den handling, som har givet anledning til forseelsen, hvor bøden således vil beregnes som 50 pct. af det unddragne beløb, hvis der er tale om groft uagtsomme fejl og 100 pct. af det unddragne beløb ved forsætlige fejl. Se den juridiske vejledning A.C.3.5.4.6. for nærmere afgrænsning af hvilke forseelser, der kan anses som ordensforseelser.   

Sanktionsmuligheden, hvorefter myndighederne kan tilbagekalde, suspendere eller ændre en toldbevilling, f.eks. virksomhedens AEO bevilling findes ikke i den danske toldlovgivning, men er derimod skrevet ind i en del eksisterende toldbevillinger. Vores erfaring er dog, at SKAT indtil videre alene har benyttet sig af denne sanktionsmulighed i begrænset omfang.

 

Den praktiske håndtering af toldrapporter

Vi har den seneste periode oplevet, at SKAT i højere grad er begyndt at udarbejde toldrapporter i forbindelse med overtrædelse af toldlovgivningen, særligt hvis samme aktør optræder i flere fejlbehæftede sager. Det kan f.eks. være i en situation, hvor SKAT konstaterer, at den udførende chauffør har misligholdt sin forpligtelse til at frembyde varerne, eller varemodtager har taget uberigtigede varer i brug.

SKAT vil i sådanne tilfælde sende en toldrapport, hvor de ”objektivt” beskriver forseelsen, og herefter sender toldrapporten i høring hos virksomheden, som de mener er ansvarlig for forseelsen. Det er vigtigt, at virksomheden inden udløb af høringsfristen gennemgår en sådan toldrapport behørig, og fremsætter begrundende bemærkninger, hvis toldrapporten ikke gengiver sagsforløbet korrekt, idet toldrapporten efterfølgende vil danne grundlag for SKATs vurdering af, om der skal indledes en ansvarssag mod virksomheden. Det er derfor vigtigt, at reagere allerede på dette tidspunkt.

Kvaliteten af SKATs kontrolrapporter er noget varierende, og det kan i den konkrete situation være vanskeligt at gennemskue, om virksomheden reelt har overtrådt toldforskrifterne, og om en sådan overtrædelse i så fald er sket i Danmark. Vi hjælper naturligvis gerne med vurdering af, om SKAT har grundlag for at rejse ansvarssag mod virksomheden.

Publiceret 11. april 2018