SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE

 

Kommissionen har lempet og præciseret betingelserne for, hvornår ansøgeren om nedsat sikkerhedsstillelse anses for at opfylde betingelserne om, at den pågældende har tilstrækkelig økonomisk formåen til at opfylde sine forpligtelser og betale beløbet for den potentielle toldskyld og andre afgifter, som er omfattet af sikkerhedsstillelsen. Det betyder, at flere virksomheder nu vil opfylde betingelserne for, at kunne opnå samlet og nedsat sikkerhedsstillelse.

Mange virksomheder arbejder aktuelt med sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld i forbindelse med fornyelse af eksisterende bevillinger. Skal man vælge SKATs sikkerhedsstillelsesordning og betale 10 kr. pr. angivelse, eller skal man vælge at ansøge om bevilling til samlet og nedsat sikkerhedsstillelse? 

For at opnå tilladelse til samlet sikkerhedsstillelse er det, jf. EUTK artikel 95, stk. 1 en betingelser, at virksomheden er etableret i EU, virksomheden er compliance, samt er en tilstrækkelig erfaren bruger af de relevante toldprocedurer.

I artikel 95, stk. 2, i EUTK er der fastsat yderligere kriterier, som økonomiske operatører skal opfylde for at få tilladelse til en sådan samlet sikkerhedsstillelse med nedsat beløb eller fritagelse for sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld og andre afgifter.

Artikel 84 i DF 2446/2015 fastsætter de betingelser, der skal være opfyldt, for at en økonomisk operatør kan få tilladelse til samlet sikkerhedsstillelse med et nedsat beløb eller fritagelse.

Det har hidtil været et krav, at ansøgeren – ud over at opfylde betingelserne om økonomisk solvens – har skullet godtgøre, at den pågældende har tilstrækkelig økonomisk formåen til at til at opfylde sine forpligtelser og betale beløbet for den potentielle toldskyld og andre afgifter, som ikke er omfattet af sikkerhedsstillelsen.

EU-Kommissionen har nu vedtaget en ændring af artikel 84 i DF 2446/2015 med henblik på at uddybe elementerne i det skøn, som toldmyndighederne skal foretage med henblik på at vurdere, hvorvidt virksomhedens økonomiske formåen er tilstrækkelig.

Der er foretaget følgende ændringer i artikel 84 i DF 2246/2015:

Bestemmelserne i stk. 1, litra f), stk. 2, litra g), og stk. 3, litra  l), udgår.

I stedet er der indsat et nyt stk. 3 a og 3 b:

Ved undersøgelsen af om operatørens økonomiske formåen er tilstrækkelig med henblik på at få tilladelse til at stille samlet sikkerhed med et nedsat beløb eller til fritagelse for sikkerhedsstillelse, skal toldmyndighederne tage højde for ansøgerens evne til at opfylde sine forpligtelser til at betale den potentielle toldskyld og andre afgifter, der kan opstå, og som ikke er omfattet af sikkerhedsstillelsen.

Hvis det er berettiget, kan toldmyndighederne tage højde for risikoen for, at der opstår en sådan toldskyld og andre afgifter under henvisning til omfanget og arten af ansøgerens toldrelaterede forretningsaktiviteter og den varetype, som sikkerhedsstillelsen kræves for.

Det betyder, at selvom det referencebeløb som der skal stilles sikkerhed for, skal opgøres på grundlag af det potentielt højeste toldbeløb, dvs. tariferingsmæssig told tillagt eventuel antidumpingtold, samt tillagt moms og andre afgifter hvis der er tale om grænseoverskridende transaktioner, så kan toldmyndighederne ved vurdering af om virksomhedens evne til at opfylde sine forpligtelser til at betale den potentielle toldskyld og andre afgifter i forbindelse med vurdering af betingelserne for nedsat sikkerhedsstillelse tage højde for om det overhovedet er sandsynligt, at virksomheden nogensinde vil blive opkrævet dette ”højst tænkelige beløb”.

Toldmyndighederne kan således ved vurdering af virksomhedens økonomiske formåen i forbindelse med ansøgning om nedsat sikkerhedsstillelse tage højde for, at en fuldt ud momspligtig virksomhed forventeligt ikke vil skulle betale moms af varerne, selvom der er tale om en grænseoverskridende aktivitet, ligesom der kan tages højde for, at virksomheden altid modtager oprindelsescertifikater eller producenterklæringer, hvilket betyder, at virksomheden forventeligt aldrig vil komme til at betale tariferingsmæssig told eller antidumpingtold.

Tilsvarende forventes præciseringen også at få betydning for muligheden for nedsættelse af sikkerhedsstillelsen for bl.a. speditionsvirksomheder med store mængder varer oplagt på f.eks. toldoplag for deres kunder, idet de i henhold til den tidligere formulering var begrænset af, at de altid skulle have økonomi til at betale ethvert potentielt toldbeløb, som ikke var omfattet af sikkerhedsstillelsen. Det skal de ikke nødvendigvis længere, idet der kan argumenteres for, at sandsynligheden for at det samlede potentielle toldbeløb pludselig vil forfalde til betaling, er yderst begrænset.

Det skal understreges, at referencebeløbet fortsat skal fastsættes ud fra det potentielt højst skyldige beløb, og at det således alene er i forbindelse med toldmyndighedens vurdering af virksomhedens økonomiske formåen, at præciseringen i DF artikel 84 får betydning. Det er imidlertid vores erfaring, at det faktisk ofte har været netop dette kriterium, der har været begrænsningen for nedsættelse af sikkerheden for en række virksomheder.

---

Det er også i den nye formulering af DF artikel 84, indsat et nyt stk. 4, hvor det præciseres hvilke kontroller af betingelserne for at opnå nedsættelse eller fritagelse, der skal foretages for ansøgere, som har været etableret i mindre end 3 år. Se eventuelt de nye formuleringer i

---

Vi hjælper naturligvis altid gerne med vurdering af mulighed for at opnå nedsat sikkerhedsstillelse.

Karin-Lis Sinding Jensen, Advokat (L)

Publiceret 28. september 2018