SAMARBEJDET MED SPEDITØREN

ansvar og risiko mellem ordregiver og speditør

 

Mange virksomheder overlader den praktiske håndtering af toldformaliteter til en speditør, men kun enkelte virksomheder er i den forbindelse opmærksomme på fordelingen af ansvar og risiko mellem ordregiver og speditør. 

Forudsat at virksomheden har givet speditøren fuldmagt til at angive varerne i dennes navn og for dennes regning, vil virksomheden hæfte for eventuelle efteropkrævninger af told og afgifter i forbindelse med indførsel og udførsel af virksomhedens varer. Selvom virksomheden har aftalt med speditøren af denne skal sørge for toldbehandlingen, er virksomheden selv ansvarlig for følgende forhold:

  • Tarifering
  • Opgørelse af toldværdi
  • Dokumentation for toldpræference
  • Indførselstilladelser, licenser, eksporttilladelser mv. 

Tilsvarende vil det som udgangspunkt også være virksomheden, der hæfter for eventuelle efteropkrævninger som følge af manglende overholdelse af toldprocedurer, såfremt bevillingen til den givne toldprocedure er udstedt til virksomheden.

Hvis virksomheden f.eks. har aftalt med speditøren, at denne er ansvarlig for at føre virksomhedens toldoplagsregnskab, og der i den forbindelse sker en fejl, så vil det fortsat være virksomheden, der over for SKAT hæfter for opkrævning af told og afgifter. Dette gør sig også gældende, selvom det i det indbyrdes forhold mellem virksomhed og speditør er speditøren, der har ansvaret for fejlen.

Hos Sinding|Jensen Toldadvokater anbefaler vi derfor, at der i aftalegrundlaget mellem virksomheden og speditøren altid indføjes et vilkår, hvor der konkret tages stilling til hvem der i det indbyrdes forhold mellem virksomheden og speditøren bærer ansvaret for korrekt toldbehandling samt overholdelse af bevillingens vilkår mv.