REX-SYSTEMET

Svar på 7 ofte stillede spørgsmål

 

Vi har i det nye år modtaget rigtig mange henvendelser vedrørende anvendelsen af det nye REX-system, hvorfor vi i nærværende artikel har valgt at fremhæve nogle af de forhold, som ofte giver anledning til spørgsmål.

 

Hvornår træder REX-systemet i kraft?

REX-systemet trådte i kraft pr. 1. januar 2017, men en række GSP-lande har dog af IT-mæssige årsager fået udsættelse med anvendelsen af REX-systemet frem til henholdsvis 1. januar 2018 og 1. januar 2019. Se oversigten over hvornår de enkelte GSP-lande påbegynder registreringen i REX-systemet på kommissionens hjemmeside

I en overgangsperiode på 1 år efter det enkelte land har påbegyndt registreringen i REX-systemet kan det pågældende GSP-lands toldmyndigheder forsat udstede FORM A præferencecertifikater, ligesom det enkelte GSP-land efter anmodning kan få udvidet overgangsperioden, hvor der tillige kan udstedes FORM A certifikater med 6 måneder. Herefter skal alle GSP-landets eksportører selv udstede præferenceudtalelser.

Alle GSP-lande skal således anvende REX-systemet senest pr. 30. juni 2020.

 

Hvordan tjekker jeg om leverandøren (eksportøren) er registreret i REX-systemet?

Du kan på kommissionens hjemmeside se REX-databasen, og kan således ved opslag tjekke, om din leverandør er registreret, og således har lov til at udstede oprindelsesudtalelser. Hvis eksportøren ikke er registreret, kan præferenceudtalelsen ikke danne grundlag for præferencetoldbehandling.

 

Hvordan angives præferenceudtalelserne i toldangivelsen?

Når GSP-landets leverandør er registreret i REX-systemet, og således kan udstede præferenceudtalelser, skal der anvendes nye koder i toldangivelsens rubrik 44, når der anmodes om præferencetoldbehandling på grundlag af eksportørens oprindelsesudtalelse. Se vejledning til de nye koder i SKATs nyhedsbrev. Der vil i løbet af nærmeste fremtid også blive indføjet en kode, hvor dato for udstedelse af den oprindelige udtalelse skal indføjes, denne er imidlertid endnu ikke offentliggjort af SKAT.

Så længe jeres GSP-landsleverandør ikke er registreret i REX-systemet, og der således anmodes om præferencetoldbehandling på grundlag af et FORM A præferencecertifikat udstedt af GSP-landets toldmyndigheder, skal dette angives i toldangivelsen, præcis som I plejer – ingen ændringer her.

 

Registreret eksportør og formulering af erstatningsudtalelser

Hvis man som EU-eksportør opsplitter, og videresender varer omfattet af GSP-ordningen, kan man udstede erstatningsudtalelser som dokumentation for varernes præferenceoprindelse.

For at kunne udstede erstatningsudtalelser for forsendelser over EUR 6.000 samt ved eksport til henholdsvis Norge og Schweiz (uanset værdi), skal man være registreret eksportør i REX-systemet. Der kan endnu ikke anvendes erstatningsudtalelser ved eksport til Tyrkiet.

Ansøgning om at blive registreret eksportør sker ved udfyldelse af ansøgningsblanketten, som sendes pr. e-mail til rex@skat.dk.

Så snart den registrerede eksportør er registreret i REX-systemet, skal vedkommende selv udstede erstatningsudtalelser, og kan således ikke længere anmode SKAT om at udstede erstatningscertifikater. Virksomheder der endnu ikke er registreret i REX-systemet, kan frem til den 31. december 2017 anmode SKAT om at udstede erstatningscertifikater.

Der kan udstedes erstatningscertifikater både på grundlag af et FORM A certifikat udstedt af GSP-landets toldmyndigheder, ligesom der kan udstedes erstatningsudtalelse på grundlag af en oprindelsesudtalelse udstedt af en registreret GSP-lands eksportør.

Erstatningsudtalelserne skal altid formuleres på engelsk, spansk eller fransk i henhold til retningslinjerne angivet i henholdsvis bilag 22-07 samt bilag 22-20 i DF.

Husk også de forskellige krav til hvordan de oprindelige udtalelser (certifikater) der lægger til grund for udstedelsen af erstatningsudtalelserne, skal opbevares og ”afskrives”. Se kravene hertil i bilag 22-20. Se også SKATs nyhedsbrev som beskriver eksportørens ansvar.

Erstatningsudtalelsen er gyldig i en periode på 12 måneder efter datoen for udstedelsen af den originale (oprindelige) præferenceudtalelse udstedt af GSP-landets eksportør.

 

Forsendelser med en værdi under EUR 6.000

Virksomheder der ikke er registreret eksportører, der opsplitter og videresælger forsendelser med en oprindelig værdi på under EUR 6.000, kan udstede erstatningscertifikater til brug for videreforsendelse til andre EU-lande.

Virksomheder der ikke er registreret eksportør kan ligeledes udstede erstatningsudtalelser for forsendelser med en oprindelige værdi over EUR 6.000 forudsat at den oprindelige oprindelsesudtalelse eller FORM A certifikatet udfærdiget i tredjeland skal vedlægges i kopi. Vær opmærksom på, at erstatningsudtalelsen i disse tilfælde har en noget anden formulering. Se formuleringen i DF bilag 22-07. Såfremt man ikke ønsker at vedlægge kopi af den oprindelse udtalelse/certifikat skal videreforsenderen registreres i REX systemet. 

Hvis man videresender varerne til Norge eller Schweiz, skal EU eksportøren registreres i REX-systemet, for at kunne udstede erstatningsudtalelser uanset værdi.

 

REX-systemet og de øvrige præferenceaftaler

Det er alene GSP-aftalen og CETA (EU-Canada aftalen), der aktuelt er omfattet af REX-systemet.

Alle andre præferenceaftaler fungerer præcis som de plejer ved udstedelse af fakturaerklæringer i henhold til autorisationsnummer eller EUR 1 certifikater, ATR-certifikater mv.

De andre aftaler har således ikke nogen tilknytning til REX-systemet, og REX-nummeret har således ingen betydning i relation udstedelse af præference dokumentation i henhold til disse aftaler. Det er dog intentionen, at de øvrige aftaler på sigt skal omfattes af REX-systemet.

 

Ansvar og risiko

SKAT har i et nyhedsbrev af 7. december 2016 beskrevet, hvilke forholdsregler man som klarer (importør) bør tage for at sikre sig mod fejl og eventuelle efteropkrævninger, når man indfortolder GSP-præferencevarer. Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at det ikke udelukkende er importøren, der overfor toldmyndighederne er ansvarlig for rigtigheden af præferencedokumentationen, idet importørens repræsentant som angiver præferenceoplysningerne, tillige er ansvarlige herfor jf. EUTK artikel 15.

Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at EUTK artikel 15 ikke er en toldskyldregel, idet debitorbestemmelserne er udtømmende reguleret i EUTK artikel 77-79, men bestemmelserne i artikel 15 er alt andet lige med til at rykke grænsen for, hvornår speditøren som angiver oplysningerne, kan blive anset som meddebitor henset til, at han vidste eller burde vide, at oplysningerne ikke var korrekte, ligesom speditøren risikerer at ifalde bøder og miste bevillinger mv. som følge af forkerte oplysninger.

Der er derfor alt mulig god grund til, at både importøren og speditøren tager sine forholdsregler i forhold til at tjekke op på den præferencedokumentation, der lægges til grund for toldbehandlingen.

Hertil kommer, at ansvaret for udstedelse af oprindelsesbeviser flyttes fra toldmyndighederne til den enkelte GSP-lands eksportør, hvilket risikerer at få en negativ indvirkning i forhold til EU-importørens mulighed for at opnå toldfritagelse, såfremt det viser sig, at oprindelsesudtalelsen er udstedt på et fejlagtigt grundlag.

Det følger af EUTK artikel 119, at der ikke skal ske bogføring af toldskylden og hermed efteropkrævning, hvis der foreligger en såkaldt myndighedsfejl, og debitor var i god tro herom. Det følger videre af bestemmelsens stk. 3, at hvis præferencetoldbehandlingen af varen er indrømmet på grundlag af et administrativt samarbejde med myndighederne i et tredjeland, så anses et ukorrekt certifikat udstedt af disse myndigheder for en fejl, som ikke med rimelighed kunne forventes opdaget af debitor, hvorfor der i så fald ikke skulle ske bogføring af tolden og hermed opkrævning af tolden.

Fremadrettet vil oprindelsesbeviset netop ikke blive udstedt af toldmyndighederne i tredjeland, hvilket vil forøge importørens risiko for efteropkrævninger ved anvendelse af præferencetoldbehandling.

Det er derfor også af den grund vigtigt, at importøren altid konkret udbeder sig de nødvendige oplysninger fra leverandøren med henblik på at sikre sig den bedst mulige dokumentation for, at varen rent faktisk har den erklærede oprindelse. 

Tilsvarende er det naturligvis vigtigt, at importøren løbende tjekker op på, at eksportøren har en gyldig registrering i REX-systemet, og har indsat det korrekte eksportørnummer i oprindelsesbeviset.