OMKOSTNINGSGODTGØRELSE

for selskaber og fonde pr. 1. januar 2017

 

Godt nyt for selskabernes retssikkerhed på told- og skatteområdet! Skatteministeriet har den 5. oktober 2016 fremsat lovforslag om at genindføre fuld omkostningsgodtgørelse, så selskaber og fonde igen kan få dækket deres udgifter i forbindelse med told- og skatterelaterede klagesager mod staten.

Reglerne om omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde blev ophævet i 2009, hvilket betyder at selskaber og fonde siden 2009 selv har skulle betale rådgiveromkostninger i forbindelse med klagesager - uanset om selskabet fik medhold i eventuel klagesag.

Den manglende omkostningsgodtgørelse har naturligt haft den negative konsekvens, at mange selskaber af økonomiske årsager har afholdt sig fra at påklage selv åbenbart urigtige afgørelser, idet selskaberne reelt havde tabt på forhånd, henset til de ikke uvæsentlige omkostningerne man typisk vil skulle betale for sagkyndig bistand i forbindelse med håndtering af en klagesag mod skattemyndighederne.  Set fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt er det således yderst kritisabelt, at det skal koste penge at få ret, hvorfor Skatteministerens lovforslag er længe ventet.

Det nye lovforslag vil genindføre det tidligere gældende omkostningsgodtgørelsessystem, som aktuelt også er gældende for privatpersoner og selvstændigt erhvervsdrivende.

Selskaber har således i henhold til lovforslaget ret til at få dækket deres udgifter i forbindelse med klagesagen med 100 pct., hvis de har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad. Taber skatteyderen en sag, som vedkommende selv har indbragt, dækkes 50 pct. af udgifterne.

Det forventes at lovforslaget vil blive færdigbehandlet her henover efteråret, og at loven og de nye omkostningsgodtgørelsesbestemmelser vil træde i kraft pr. 1. januar 2017.

Forudsat en vedtagelse af lovforslaget vil der således i det nye år ikke længere være grund til samme tilbageholdenhed i forhold til at indbringe SKATs urigtige afgørelser for Landsskatteretten og domstolene.

Vi følger naturligvis lovgivningsprocessen i folketinget tæt.