INCOTERMS®

Det internationale handelskammer ICC har offentliggjort de nye opdaterede leveringsklausuler incoterms® 2020, som finder anvendelse pr. 1. januar 2020.

Det er derfor tid til at gennemgå virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser med henblik på at sikre at man (fortsat) anvender de mest hensigtsmæssige leveringsbetingelser i den givne situation som således også er i overensstemmelse med virksomhedens faktiske handlemåde.

Vi ser i nærværende artikel nærmere på ændringerne fra de hidtil gældende incoterms®, ligesom vi afslutningsvist kort adresserer nogle af de toldmæssige udfordringer som fortsat kan give anledning til udfordringer.

De nye incoterms® 2020 omfatter følgende leveringsklausuler:

 • Klausuler der kan anvendes for alle transportformer:

  • EXW (Ex Works)

  • FCA (Free Carrier)

  • CPT (Carriage Paid To)

  • CIP (Carriage and Insurance Paid to)

  • DAP (Delivered at Place)

  • DPU (Delivered at Place Unloaded) (svarer indholdsmæssigt til tidligere DAT)

  • DDP (Delivered Duty Paid)

 •  Klausuler der alene kan anvendes ved søtransport

  • FAS (Free alongside Ship

  • FOB (Free on Board)

  • CFR (Cost and Freight

  • CIF (Cost, Insurance and Freight)

Som det fremgår af ovenstående, bibeholder ICC samtlige af de hidtil anvendte leveringsklausuler, og der er således materielt set alene sket tre væsentlige ændringer:

 • DAT (Delivered at Terminal) ændrer navn til DPU (Delivered at Place Unloaded)

  Den eneste forskel mellem leveringsbetingelserne DAT og DAP i incoterms® 2010-udgaven var, at der skete levering af varerne i henhold til DAT klausulen, når sælger havde aflæsset varerne på det bestemte leveringssted, mens der i henhold til DAP klausulen skete levering allerede når transportmidlet stod klar til aflæsning, som køber således selv var ansvarlig for.

  Materielt set forbliver forskellen mellem klausulerne den samme, men for at præcisere forskellen rent forståelsesmæssigt, så har ICC i den nye 2020 udgave valgt at bytte om på rækkefølgen af henholdsvis DAP og DAT, således det også i oversigtsform fremgår tydeligt, at DAP indebærer færre forpligtelser for sælger end DAT. Videre har man valgt at omdøbe DAT (Delivered At Terminal) til DPU (Delivered at Place Unloaded), således det fremstår klart, at klausulen ikke alene kan anvendes ved levering i en terminal men også et hvilket som helst andet sted, ligesom navneændringen også indebærer en præcision af, at sælger er ansvarlig for at aflæsse varerne.

 • FCA (Free Carrier) - Bestemmelsen vedrørende udstedelse af transportdokumenter i tilknytning til FCA bestemmelsen fastsætter i den nye udgave af incoterms®, en valgfri mulighed for at køber efter aftale med sælger er forpligtet til for købers regning og risiko, at instruere transportøren om at udstede Bill of Lading med en On-Board påtegnelse til sælger, som efterfølgende er forpligtet til at stille dokumentet til rådighed for køber.

 • Der er i bestemmelserne til CIF (Cost, Insurance and Freight) klausulen og CIP (Carriage and Insurance Paid to) klausulen vedtaget nye minimumsgrænser for sælgers forsikringsdækning til fordel for køber, men det står naturligvis stadig parterne frit for at aftale højere forsikringsdækning.

Herudover har ICC foretaget en række præciserende ændringer i betingelserne tilknyttet de enkelte klausuler. Handelskammeret har faktisk selv tilkendegivet, at de anser disse præciserende ændringer for selve hovedformålet med den reviderede udgave, idet disse præciseringer alle har til formål at hjælpe brugerne på vej til at vælge og anvende den korrekte leveringsklausul og således også være bevidste omkring virksomhedens forpligtelser ved den valgte klausul.

 • I beskrivelsen af hver enkelt incoterm® klausul, har man i den nye udgave lavet en samlet liste over alle henholdsvis sælgers og købers omkostninger forbundet med anvendelse af den pågældende klausul (A9/B9), således man let kan skabe sig et overblik over hvilke omkostninger, der er forbundet med anvendelse af klausulen, f.eks. omkostninger til dokumenter, told og afgifter mv.

 • Formuleringen af bestemmelserne til klausulerne FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) og DDP (Delivered Duty Paid) tager nu højde for, at køber henholdsvis sælger i visse tilfælde vælger selv at forestå transporten fremfor altid at engagere tredjepart som transportør.

 • Der er seneste år vedtaget flere og flere sikkerhedsmæssige krav i tilknytning til transport, eksport og import af varer, hvorfor ICC i de den nye udgave af incoterms® har valgt at præcisere henholdsvis køber og sælgers ansvar for sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med levering af varerne i bestemmelse A4/B4 og A7/B7, ligesom fordeling af omkostningerne til sikkerhedsmæssigt foranstaltninger fremgår af bestemmelser A9/B9.

 • ICC har udskiftet de indledende Guidance notes til hver enkel klausul med ”Explanatory notes for users”, som er tiltænkt at give brugeren et bedre overblik over i hvilke situationer den enkelte klausul kan anvendes, hvornår risiko overgår fra køber til sælger samt fordeling af omkostninger mv., således brugeren får et lettere og mere overskueligt overblik over klausulens indhold.

Toldmæssige udfordringer med visse klausuler

Ud over de ændringer som ICC jf. ovenstående gennemgang har gennemført i forhold til de nye Incoterms®, så har man under det forberedende arbejde også haft omfattende drøftelser om hvorvidt leveringsbetingelsen EXW (Ex works), hvor levering, ansvar og risikoovergang sker, så snart sælger stiller varerne til rådighed for køber på sælgers plads, og har informeret køber herom, idet det kan diskuteres, hvor velegnet denne klausul er i forhold til international handel, hvor varerne skal eksporteres til tredjeland.

I henhold til EXW klausulen er sælger alene ansvarlig for alle eksportformaliteter, men i henhold til EU´s toldlovgivning er det alene en køber etableret i EU, som formelt set kan anses som eksportør på varer, som forlader EU, hvilket i praksis giver anledning til uoverensstemmelse mellem de faktiske forhold og de aftalte leveringsbetingelser.

Der er således flere og flere aktører, f.eks. speditører og toldoplagshavere, som ikke længere accepterer at deres kunder sælger varer til eksport under EXW klausulen, men derimod betinger, at man anvender en leveringsklausul, som indebærer at sælger er ansvarlig for eksportformaliteter f.eks. FCA (free carrier), hvor køber bærer omkostninger, ansvar og risiko allerede fra afhentning på sælgers plads, men sælger fortsat er ansvarlig for eksportformaliteterne. Dette sikrer speditøren i forhold til at have en direkte kontraktpart, som er ansvarlig for korrekt afslutning af eksportformaliteterne (udførselsproceduren) og dermed også korrekt afslutning af f.eks. toldoplag, hvorfra varerne afhentes.

Tilsvarende problemstillinger knytter sig til anvendelse af leveringsbetingelsen DDP (Delivery Duty Paid), hvor omkostninger, ansvar og risiko først overgår til køber ved levering på det aftalte sted i købers land, hvilket betyder, at sælger er ansvarlig for alle importformaliteter, hvilket i mange tilfælde kræver forskellige registreringer og tilladelser.

Det anbefales derfor som udgangspunkt at benytte leveringsklausulen DPU (Delivered at Place Unloaded), hvor sælger er ansvarlig for omkostninger og risiko frem til leveringsstedet i købers land, men køber er ansvarlig for importformaliteterne, selvfølgelig med mindre sælger rent faktisk selv er importør og afgiftsregistreret i importlandet, og således i praksis selv kan varetage alle importformaliteter og opfylde sine forpligtelser i henhold til DDP levering.

—-

Husk at tjekke op på om I anvender den korrekte leveringsklausul, og om klausulens bestemmelser er i overensstemmelse med parternes faktiske handlemåde. Hvis der opstår en tvist, kan det give betydelige udfordringer hvis man har aftalt én leveringsklausul, men i praksis ikke har handlet i overensstemmelse med den aftalte klausul, f.eks. hvis man har aftalt levering DDP, men køber rent praktisk alligevel står som importør af varerne.

Husk også at tilrette jeres henvisninger til de nye incoterms® pr. 1. januar 2020, hvor de nye incoterms® træder i kraft.

Vi står naturligvis til rådighed, såfremt artiklen giver anledning til spørgsmål, ligesom at jeg gerne assisterer i forbindelse med valg af rette leveringsklausuler.

Karin-Lis Sinding Jensen, Advokat (L)

Publiceret 7. oktober 2019