GSP-ORDNINGEN

dokumentation for præferenceoprindelse

 

Systemet for dokumentation af varernes oprindelse under GSP-ordningen ændres pr. 1. januar 2017.

Toldmyndighederne i eksportlandene skal således ikke længere udstede oprindelsesbevis, idet de enkelte eksportører i tredjeland fremadrettet selv skal udstede oprindelsesbevis via REX systemet (Registered EXporter).

For at opnå præferencetoldbehandling, hvilket vil sige indfortoldning til en lavere toldsats for varer med oprindelse i et GSP-land, skal importøren være i besiddelse af et oprindelsesbevis, som dokumenterer at varen har oprindelse i det relevante land.

I henhold til de nugældende regler udstedes oprindelsesbeviser (Form A) af de kompetente tredjelands myndigheder på anmodning fra eksportøren. Fremadrettet skal tredjelands eksportørerne imidlertid selv udstede oprindelsesbevis (”oprindelsesudtalelser”) via registrering i et nyt IT-system (REX systemet), som administreres af EU kommissionen.

For at eksportøren kan udstede oprindelsesudtalelser i REX systemet, skal eksportøren ansøge om at få et eksportørnummer hos de kompetente myndigheder i det tredjeland, hvor de er hjemmehørende.

Eksportøren vil efter tildeling af et eksportørnummer blive anset som ”registreret eksportør”, som således er berettiget til at udstede ”oprindelsesudtalelser”.

Eksportøren i GSP-landet skal herefter udstede "oprindelsesudtalelser" på ethvert handelsdokument, hvilket gør det muligt, at identificere den pågældende eksportør og de pågældende varer. Systemet er meget tilsvarende det, som vi i dag kender i forhold til udstedelse af fakturaerklæringer. 

Eksportører i Danmark der anvender GSP-ordningen, har også mulighed for at blive registreret eksportør i REX systemet med henblik på at kunne udfærdige "oprindelsesudtalelser" i forbindelse med bilateral kumulation eller ved udfærdigelse af erstatningsudtalelser om oprindelse i forbindelse med videreforsendelse af varer.

 

Hvornår overgår vi til den nye oprindelsesdokumentation?

Tredjelandseksportør

Den 1. januar 2017 begynder GSP-landene registreringen af eksportører.

Befinder GSP-landet sig imidlertid i en situation, hvor landet ikke kan begynde registreringen fra denne dato, kan de få udsættelse af eksportørregisteringen indtil den 1. januar 2018 eller den 1. januar 2019.

I en periode på 12 måneder efter den dato hvor GSP-landet begynder registreringen af eksportører, fortsætter de kompetente myndigheder i det pågældende GSP-land med at udstede oprindelsescertifikater formular A efter anmodning fra eksportører, der endnu ikke er registreret på tidspunktet for anmodningen om certifikatet. 

Oprindelsescertifikater ”Form A” accepteres i EU som bevis for oprindelse, hvis certifikatet er udstedt inden den dato, hvor den pågældende eksportør er registreret.

Hvis de kompetente myndigheder i et GSP-land har problemer med at afslutte registreringsprocessen inden for perioden på 12 måneder, kan de bede EU-Kommissionen om en forlængelse af perioden. En forlængelse må ikke overstige 6 måneder.

Fra den dato hvor GSP-landet har til hensigt at begynde registreringen, kan landets eksportører, uanset om de er registreret eller ej, udstede "Udtalelse om oprindelse" for produkter med oprindelsesstatus, hvis produkternes værdi ikke overstiger 6.000 EUR.

Fra den dato hvor eksportørens registrering er gyldig, kan de udfærdige "Udtalelser om oprindelse" for produkter med oprindelsesstatus, uanset værdien.

Alle GSP-lande skal anvende REX-systemet senest 30. juni 2020.

 

EU-eksportører

For så vidt angår EU medlemslandene, så påbegynder medlemsstaterne ligeledes registreringen af EU eksportører pr. 1. januar 2017. 

Indtil den 31. december 2017 udsteder toldmyndighederne i medlemsstaterne varecertifikater EUR.1 eller erstatningsoprindelsescertifikater formular A efter anmodning fra eksportører af varer, som endnu ikke er registreret. Dette gælder også, hvis de produkter med oprindelsesstatus der sendes til EU, ledsages af en "Udtalelse om oprindelse", som er udfærdiget af en registreret eksportør i et GSP-land. 

Fra den 1. januar 2018 kan toldmyndighederne i medlemsstaterne ikke længere udstede varecertifikater EUR.1 med henblik på kumulation med GSP-landene.

EU-eksportører kan fra datoen for registreringen udstede "oprindelsesudtalelser" for forsendte produkter med oprindelsesstatus, når den samlede værdi er over 6.000 EUR. 

Hvis værdien af produkter med oprindelsesstatus er under 6.000 EUR, kan eksportørerne i EU, uanset om de er registrerede eller ej, udstede "Udtalelser om oprindelse" fra den 1. januar 2017.

 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Ansvar for udstedelse af oprindelsesbeviser flyttes i henhold til den nye procedure fra toldmyndighederne til den enkelte eksportør, hvilket risikerer at få en negativ indvirkning i forhold til EU importørens mulighed for at opnå toldfritagelse, såfremt det viser sig at oprindelsesudtalelsen er udstedt på et fejlagtigt grundlag. 

Det følger af EU toldkodeks (UCC), artikel 119, at der ikke skal ske bogføring af toldskylden og hermed efteropkrævning, hvis der foreligger en såkaldt myndighedsfejl, og debitor var i god tro herom. Det følger videre af bestemmelsens stk. 3, at hvis præferencetoldbehandlingen af varen er indrømmet på grundlag af et administrativt samarbejde med myndighederne i et tredjeland, så anses et ukorrekt certifikat udstedt af disse myndigheder for en fejl, som ikke med rimelighed kunne forventes opdaget af debitor, hvorfor der i så fald ikke skulle ske bogføring af tolden og hermed opkrævning af tolden. 

Fremadrettet vil oprindelsesbeviset netop ikke blive udstedt af toldmyndighederne i tredjeland, hvilket vil forøge importørens risiko for efteropkrævninger ved anvendelse af præferencetoldbehandling. 

Det er derfor vigtigt, at importøren altid konkret udbeder sig de nødvendige oplysninger fra leverandøren med henblik på at sikre sig den bedst mulige dokumentation for, at varen rent faktisk har den erklærede oprindelse. 

Tilsvarende er det naturligvis vigtigt, at importøren løbende tjekker op på, at eksportøren har en gyldig registrering i REX systemet, og har indsat det korrekte eksportørnummer i oprindelsesbeviset. 

Det vil blive muligt at tjekke eksportørens registrering i REX systemet via kommissionens hjemmeside. 

Har du spørgsmål til artiklen, står vi naturligvis til rådighed.