FRIHANDELSAFTALEN MELLEM EU & CANADA

 

EU parlamentet har nu godkendt EU-Canada frihandelsaftalen, hvilket er næste skridt på vejen til ikrafttrædelse af den omfattende frihandelsaftale ”CETA”, som EU og Canada begge underskrev den 30. oktober 2016. Aftalens ikrafttræden afventer således nu blot, at Canada får afsluttet den formelle vedtagelsesprocedure, hvilket forventes at ske snarest, og der er således udsigt til, at aftalen måske allerede kan finde anvendelse pr. 1. maj 2017.

 

Eliminering af told og importafgifter

EU kommissionen skriver i deres pressemeddelelse, at CETA ”vil skabe nye muligheder for EU virksomheder ved at fremme samhandelen og styrke parternes økonomiske relationer”.

Frihandelsaftalen vil eliminere langt størstedelen af de restriktioner, som begrænser borgernes mulighed for at flytte over Atlanterhavet med henblik på at optage midlertidig arbejde, ligesom aftalen sikrer gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer, åbner op for det Canadiske marked for tjenesteydelser, og tilskynder gensidig investering.

Set fra et told- og afgiftsmæssigt synspunkt, er det absolut vigtigste aspekt af CETA-aftalen imidlertid afskaffelsen af stort set alle importafgifter. Så snart aftalen træder i kraft, vil cirka 98 % af alle importafgifter mellem Canada og EU elimineres, mens yderligere 1% af importafgifterne vil blive udfaset over en periode på op til syv år.

For at kunne drage fordel af CETA-aftalens præferencetoldsats på 0 %, er det selvfølgelig en forudsætning, at de produkter der importeres til Canada har EU-præferenceoprindelse. Tilsvarende skal produkter der importeres til EU være af Canadisk præferenceoprindelse, for at man kan drage fordel af præferencetoldsatsen.

Kriterierne for hvornår en given vare må anses for at have henholdsvis Canadisk eller EU præferenceoprindelse angives medtaget i CETA. Se oprindelsesreglerne i CETA-aftalen fra side 549, samt selve proceslisten side 587. Varen skal være fuldt ud fremstillet eller tilstrækkelig forarbejdet i oprindelseslandet.

Det er vigtigt, at man som eksportør sikrer sig, at oprindelseskriterierne er opfyldt forinden der udstedes præferenceudtalelse for at undgå eventuelle erstatningskrav og sanktioner. Tilsvarende er det vigtigt, at man som importør sikrer sig, at eksportøren der har udstedt præferenceudtalelse, reelt har foretaget en vurdering af, om produkterne opfylder oprindelseskriterierne, idet det er importøren, der hæfter for eventuelle efteropkrævninger i importlandet, såfremt produkterne ikke konkret opfylder betingelserne for at opnå præferencetoldbehandling - dette også selvom eksportøren har udstedt præferenceudtalelse.

 

REX-systemet - registreret eksportør

I modsætning til de fleste andre frihandelsaftaler vil oprindelsescertifikater i henhold til CETA-aftalen ikke blive udstedt af eksportlandets toldmyndigheder. EUR-1 certifikatet, der anvendes som dokumentation i henhold til en lang række andre frihandelsaftaler, vil således ikke blive accepteret som bevis for oprindelse i henhold til CETA.

I henhold til CETA aftalen skal den enkelte eksportør i stedet selv udstede såkaldte ”oprindelsesudtalelser”. Kun de EU-virksomheder der er registreret som eksportør i REX-databasen, kan udstede erklæringer om oprindelse. Eksportører i Canada anvender ikke REX-systemet, og vil således blive autoriseret til at udstede oprindelsesudtalelser i henhold til Canadisk autorisationssystem.

Henset til at CETA-aftalen forventes at træde i kraft i løbet af de næste par måneder, er det en god ide allerede nu at indgive anmodning om at blive registreret eksportør, såfremt man har samhandel med Canada. Ansøgning sker ved udfyldelse af blanket 13.043, som indsendes til REX@skat.dk.

Tilsvarende bør man også allerede nu begynde at forberede den praktiske implementering af indsættelse af erklæring på de relevante handelsfakturaer. Se formuleringen af oprindelseserklæringerne i CETA aftalens side 577.

Oprindelsesudtalelser udstedt af eksportører registreret i REX-databasen anvendes også som oprindelsesdokumentation i henhold til GSP-aftalen. Hvis man allerede er registreret eksportør i henhold til GSP-ordningen, er det ikke nødvendigt at foretage fornyet registrering for at være berettiget til at udstede oprindelsesudtalelser i henhold til CETA-aftalen.