PRÆFERENCEDOKUMENTATION

Frihandelsaftalen med japan introducerer en ny type præferencedokumentation

Frihandelsaftalen med Japan indebærer toldnedsættelse for en lang række varer med henholdsvis japansk og EU præferenceoprindelse, og aftalen introducerer samtidig en helt ny type præferencedokumentation, som forventes at brede sig til andre frihandelsaftaler. Vi ser i nærværende artikel nærmere på den nye præferencedokumentation ”Importers knowledge”.

For at importøren kan opnå præferencetoldbehandling af sine varer, er det en helt grundlæggende forudsætning, at importøren kan dokumentere varens præferenceoprindelse i aftalelandet. En sådan dokumentation vil i henhold til langt de fleste aftaler bestå i et præferencecertifikat attesteret af eksportlandets myndigheder eller en oprindelsesudtalelse eller oprindelseserklæring fra eksportøren.

Frihandelsaftalen med Japan åbner imidlertid op for muligheden for, at importøren kan opnå præferencetoldbehandling alene på grundlag af importørens egen viden om varens præferenceoprindelse, hvilket betyder, at han ikke længere skal indhente certifikatudtalelse eller erklæring fra eksportøren.

For at importøren kan benytte hans viden om produktets præferenceoprindelse som dokumentation, skal han kunne redegøre og dokumentere, hvordan varen har opnået præferenceoprindelse, f.eks. skal der kunne redegøres for produktionsprocessen, herunder om varen opnår præference som fuldt ud fremstillede varer eller om varen opnår præferenceoprindelse ved forarbejdning, herunder skal der detaljeret redegøres for, hvilke materialer med præferenceoprindelse henholdsvis materialer uden præferenceoprindelse der anvendes ved produktion. Videre skal der redegøres for, hvordan den forarbejdede vare opnår præferenceoprindelse, f.eks. om det er som følge af den værdibaserede metode, vægtmetoden, eller om varen opnår oprindelse af, at materialerne skrifter varekode (HS kode), alt efter hvad der er relevant for den pågældende vare. Dokumentationen skal på forespørgsel kunne fremvises for toldmyndighederne. Se også kommissionens vejledning.

Dokumentationen skal på forespørgsel kunne fremvises for toldmyndighederne, og importøren skal således indhente sådan dokumentation fra eksportøren eller producenten af produktet forinden varerne angives til præferencetoldbehandling ved anvendelse af ”importer knowledge” som præferencedokumentation.

Det er importørens ansvar, at sikre sig behørig dokumentation for varens oprindelse, og han skal opbevare alle dokumenter og redegørelser som dokumentere for varens præferenceoprindelse i en periode på mindst tre år - regnet fra tidspunktet for den præferenceberettigede vares indførsel.

Importører, der anvender ”importørens viden”, skal ikke være registreret i REX-databasen.

---

Det kan umiddelbart virke som en betydelig ekstra arbejdsbyrde for importøren, at fremskaffe tilstrækkelig dokumentation for at kunne angive varerne ved angivelse af ”importers knowledge”, men for en række virksomheder kan der alligevel være en flere fordele forbundet med ordningen.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at det er importøren der bærer ansvaret for eventuelle efteropkrævninger, som følge af fejlagtig udstedt præferencedokumentation, uanset hvilken type præferencedokumentation der anvendes.

For f.eks. importører som eksempelvis handler med mindre leverandører i tredjeland, som måske ikke har tilstrækkelig viden om den pågældende frihandelsaftale og den hertil hørende procesliste til at kunne foretage en reel bedømmelse af varens præferentielle oprindelse, så kan det for importøren være en fordel selv at indhente og vurdere dokumentationen fremfor at sætte sin lid til eksportørens oprindelsesudtalelse. Desværre ser vi i praksis alt for mange eksempler på, at eksportøren blot udsteder præreferenceoprindelsesudtalelser uden reelt at forholde sig til, om varen opfylder betingelserne for at opnå præferenceoprindelse.

Jeg bemærker for en god ordens skyld, at varens præferenceoprindelse i henhold til frihandelsaftalen med Japan, også kan dokumenteres ved oprindelsesudtalelse udstedt af en registreret eksportør.

Karin-Lis Sinding Jensen, Advokat (L)

Publiceret 28. februar 2019