FRIHANDELSAFTALE MELLEM EU OG CANADA (CETA)

Hvilke varer er fritaget for told?

 

I forlængelse af vores fokusartikel af 31. marts 2017 vedrørende CETA aftalen har vi modtaget en del henvendelser om, hvordan man rent praktisk undersøger, hvilke specifikke varer der fremadrettet bliver fritaget for told, når aftalen træder i kraft. Vi vil derfor i denne artikel give en kort vejledning til, hvordan man konkret undersøger, i hvilket omfang en given vare er toldfritaget.

I forhold til den praktiske forståelse og anvendelse af CETA aftalen - for så vidt angår told - er det først og fremmest vigtigt at notere sig, at varerne omfattet af toldfritagelsen er formuleret som en negativliste. Det betyder, at samtlige varer som ikke er omfattet af listen, er fritaget for told på tidspunktet for aftalens ikrafttræden, selvfølgelig forudsat at varen har oprindelse i henholdsvis EU eller Canada.

Overordnet set er der alene vedtaget begrænsninger i toldfritagelsen i forhold til Landbrug- og fødevarer, fiskeri og havbrug samt bil-industrien, hvorimod der for alle øvrige varer er vedtaget 100 % toldfritagelse, hvilket er illustreret i nedenstående oversigtskema.

Frihandelsaftale CETA

Hvis de relevante varer er omfattet af en af de overordnede varekategorier, som kan være underlagt begrænsninger, kan den præcise toldsats afklares ved et opslag i CETA aftalens bilag 2A. Vær opmærksom på, at det ikke er de samme begrænsninger der gør sig gældende, alt efter om man ønsker at eksporterer varer fra EU til Canada, eller om man ønsker at importere varer fra Canada til EU, idet det i sagens natur er forskellige varer, som de to parter ønsker at beskytte. Se listen med begrænsninger i toldfritagelsen for Canada her, samt listen over varer som er underlagt begrænsninger for EU her.

Som det fremgår af ovennævnte tariflister, er varerne omfattet af listerne opdelt i forskellige staging-kategorier, som definerer tidshorisonten for udfasning af toldbelastningen for den pågældende vare. Definitionen af udfasningsforløbet for de enkelte kategorier findes i aftalens bilag 2A, som kan findes her.

-

Uanset om varerne er omfattet af tariflisterne i bilag 2A, er det vigtigt at være opmærksom på, at varerne alene kan importeres toldfrit i henholdsvis EU og Canada, hvis de pågældende varer har præferenceoprindelse i henholdsvis EU eller Canada. Varen skal således være fuldt ud fremstillet eller tilstrækkeligt forarbejdet i oprindelseslandet, førend man kan benytte sig af toldlempelsen.

De specifikke kriterier for hvornår en vare anses for at have præferenceoprindelse fremgår at CETA aftalens oprindelsesprotokol med tilhørende bilag. Vær særlig opmærksom på kumulationsreglerne i protokollens bilag 3, hvilket giver adgang til at varer med oprindelse i tredjelande, hvormed begge parter har frihandelsaftaler, kan medregnes som oprindelsesvarer ved opgørelse af, om en given vare er tilstrækkelig forarbejdet i henholdsvis EU og Canada, hvilket giver nogle spændende muligheder for at tilrettelægge vareflowet.

-

Der gøres for en god ordens skyld opmærksom på, at aftalen endnu ikke er trådt i kraft, men at det forventes, at aftalen træder i kraft snarest.

Det er derfor en god ide allerede nu at indgive anmodning om at blive registreret eksportør, såfremt man har samhandel med Canada. Ansøgning sker ved udfyldelse af blanket 13.043, som indsendes til REX@skat.dk.

Tilsvarende bør man også allerede nu begynde at forberede den praktiske implementering af indsættelse af erklæring på de relevante handelsfakturaer. Faktisk er det min anbefaling, at man allerede nu begynder at indsætte oprindelseserklæring i handelsdokumenterne, således varerne kan blive indfortoldet til den lavere præferencetoldsats, hvis aftalen skulle træde i kraft, mens varerne er under transport.

Karin-Lis Sinding Jensen, Advokat (L) - 3. juli 2017