FORNYELSE AF BEVILLINGER TIL MIDLERTIDIG OPBEVARING

 

Indførelsen af den nye toldkodeks UCC, som trådte i kraft pr. 1. maj 2016, indebærer ændring af reglerne for midlertidig opbevaring, hvilket betyder, at alle eksisterende bevillinger udstedt før 1. maj 2016 skal fornyes inden 1. maj 2019. SKAT påbegynder i uge 43 processen omkring fornyelse af eksisterende bevillinger til midlertidig opbevaring.

Bestemmelserne vedrørende bevilling til midlertidig opbevaring forbliver grundlæggende de samme, men med den nye toldkodeks UCC blev der indført et obligatorisk krav om, at der skal stilles sikkerhed for potentiel toldskyld, hvilket betyder, at der skal stilles sikkerhed den potentielle tarifmæssige told for varer angivet til midlertidig opbevaring.

SKAT har således nu taget initiativ til at påbegynde gennemgangen af alle eksisterende bevillinger til midlertidig opbevaring for at sikre, at fornyelsen af alle eksisterende bevillinger er på plads inden den 1. maj 2019.

Hvis jeres virksomhed har bevilling til midlertidig opbevaring, kan I således forvente at modtage et brev fra SKAT, hvor I bliver anmodet om at tage stilling til, om virksomheden fortsat har brug for bevilling til midlertidig opbevaring, og i så fald hvilken sikkerhedsstillelsesordning virksomheden ønsker at benytte i forbindelse med den nye bevilling.

 

Valg af sikkerhedsstillelsesordning

Der kan stilles sikkerhed for den potentielle toldskyld på flere forskellige måder, som overordnet set kan beskrives som følger:

1. Deltagelse i SKATs sikkerhedsstillelsesordning

Ved deltagelse i SKATs sikkerhedsstillelsesordning betales et bidrag på 10 kr. til SKAT for hver angivelse til midlertidig opbevaring. Bidraget opkræves månedsvis via importangivelsen for virksomheden angivet som varemodtager i toldangivelsens rubrik 8.

2. Samlet sikkerhedsstillelse

Samlet sikkerhed er en sikkerhed, der dækker det potentielle toldbeløb for flere angivelser. Sikkerheden stilles i form af kontant depositum eller kaution. Denne form for sikkerhed kræver foruden en ny bevilling til midlertidig opbevaring en særskilt bevilling til sikkerhedsstillelsen.

Den samlede sikkerhed skal fastsættes således, at størrelsen på sikkerheden på ethvert tidspunkt dækker det beløb, der svarer til det potentielle toldbeløb for alle de varer, der på et givent tidspunkt er under midlertidig opbevaring. Dette højeste beløb betegnes referencebeløbet. Der skal føres regnskab med, at det potentielle toldbeløb ikke overstiger referencebeløbet.

Vær opmærksom på, at det er en forhandlingsproces med SKAT, når man skal indgå i dialogen omkring fastsættelse af referencebeløbet, idet der fortsat er stor usikkerhed omkring, hvordan referencebeløbet fastsættes for varer angivet til midlertidig opbevaring. Tidligere har SKAT meldt ud at en rettesnor kunne være, at referencebeløbet opgøres til en gennemsnitsværdi pr. kg. multipliceret med en gennemsnitstoldsats for den type varer, virksomheden typisk har til opbevaring, men der er altså tale om en forhandlingssituation.

Der er på visse betingelser mulighed for nedsættelse af sikkerheden til henholdsvis 50 %, 30 % eller 0 % (fritagelse) af referencebeløbet. Se betingelserne for at opnå nedsat sikkerhedsstillelse her.

3. Deltagelse i SKATs sikkerhedsstillelsesordning

Enkeltstående sikkerhed er en sikkerhed, der stilles ved hver enkelt angivelse til midlertidig opbevaring. Sikkerheden stilles i form af kontant depositum eller kaution. Sikkerheden skal være nøjagtig lig med det potentielle toldbeløb på tidspunktet, hvor varerne angives til midlertidig opbevaring

Denne form for sikkerhed kræver ikke en yderligere bevilling, men sikkerheden skal være på plads, inden bevillingen kan anvendes, så sikkerheden kan stilles i forbindelse med varernes angivelse til midlertidig opbevaring.

 

Hvad skal virksomheden gøre, når man modtager SKATs brev?

SKAT giver i brevet virksomheden 30 dage til at give meddelelse om, hvorvidt man ønsker bevillingen fornyet pr. 1. maj 2019 og i bekræftende fald tillige give meddelelse om, hvilken sikkerhedsstillelsesordning virksomheden ønsker at benytte. Der skal i den forbindelse også indsendes udfyldt suppleringsskema, som fremsendes sammen med brevet fra SKAT.

Hvis der ikke svares inden fristen på 30 dage, vil en eksisterende bevilling automatisk ophøre pr. 30. april 2019 uden yderligere varsel, idet brevet tjener som forslag til afgørelse om tilbagekaldelse af en nuværende bevilling.

Hvis I ikke svarer SKAT inden for fristen på de 30 dage, skal I således selv sørge for at ansøge om ny bevilling senest 1. januar 2019 for at være sikre på, at bevillingen kan finde anvendelse pr. 1. maj 2019.

-

Vi står naturligvis til rådighed for sparring omkring hvilken form for sikkerhedsstillelse, der vil være mest hensigtsmæssig for jeres virksomhed.

Karin-Lis Sinding Jensen, Advokat (L) - 31. oktober 2017