FORHOLDET TIL UNDERLEVERANDØRER

ANSVAR OG RISIKO

 

Der vil ofte være flere forskellige aktører involveret i en toldsag, f.eks. en toldspeditør, en kontraherende fragtfører og en udførende fragtfører. 

Såfremt der opstår toldskyld, bør det derfor undersøges, om den der er blevet mødt med et krav fra SKAT, kan udøve regres mod nogle af de andre aktører. 

Der er i den forbindelse en række forhold, som man bør være opmærksom på:

Klare instrukser

Erfaringsmæssigt udspringer mange toldsager af manglende kommunikation mellem de involverede aktører. 

I det indbyrdes forhold mellem ordregiver og transportør er transportørens ansvar og forpligtelser begrænset til varetagelse af de dokumenter, han har fået udleveret, og håndtering af de toldformaliteter som ordregiver konkret har givet instrukser om.

Transportøren er således som udgangspunkt ikke forpligtet til aktivt at undersøge, om modtagne dokumenter eller instrukser er fuldstændige. 

Speditionsvirksomheder, kontraherende fragtfører mv. der benytter sig af underleverandører bør derfor altid være meget opmærksomme på, at der indføres faste forretningsgange, således man sikrer, at der altid videregives tilstrækkeligt klare instrukser vedrørende varens toldbehandling. Sådanne faste forretningsgange og rutiner bør om muligt indføjes i parternes aftalegrundlag. 

Tabsbegrænsningspligt

Hvis man bliver mødt med et krav fra SKAT, har man pligt til at forsøge at begrænse tabet mest muligt. 

Det kan f.eks. ske ved, at man forsøger at få afsluttet en forsendelse ved alternativ dokumentation, eller at man forsøger at neutralisere importmomsen. 

Såfremt man ikke på bedst mulig måde forsøger at begrænse tabet, består der en risiko for, at de øvrige aktører som er ansvarlige for toldskyldens opståen, kan afvise kravet helt eller delvist med henvisning til, at man ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt. 

Det er derfor vigtigt, at der på forhånd etableres faste forretningsgange for, hvordan man internt i virksomheden håndterer denne type sager, således man altid sikrer sig korrekt og effektiv håndtering af sagen. 

Forældelsesfrist

Toldkrav som udspringer af transport og speditionsvirksomhed, vil ofte være underlagt en forældelsesfrist på 1 år.

Hos Sinding|Jensen Toldadvokater kan vi hjælpe med alle toldretlige områder. Vi yder bl.a. rådgivning om forholdet til underleverandører, virksomhedens forretningsgange, interne kontroller samt risikostyring, og står altid til rådighed for en uforpligtende snak.