FORHOLDET TIL ORDREGIVER

ANSVAR OG RISIKO

 

Mange speditører varetager den praktiske håndtering af en lang række toldformaliteter for deres kunder, men kun enkelte speditører er opmærksomme på at skabe forudgående klarhed i forhold til fordelingen af ansvar og risiko i forhold til disse opgaver.  

Forudsat at virksomheden har givet speditøren fuldmagt til at angive varerne i dennes navn og for dennes regning, vil virksomheden selv hæfte for eventuelle efteropkrævninger af told og afgifter i forbindelse med indførsel og udførsel af virksomhedens varer. 

Det er således vigtigt, at speditøren gør virksomheden det klart, at virksomheden selv er ansvarlig for følgende forhold, uanset speditøren har påtaget sig at sørge for toldbehandlingen:

  • Tarifering
  • Opgørelse af toldværdi
  • Dokumentation for toldpræference
  • Indførselstilladelser, licenser, eksporttilladelser, mv. 

Det anbefales, at det i aftalegrundlaget konkret anføres, at speditørens assistance i forbindelse med ovenstående forhold alene er vejledende, og at det således er virksomheden, der bærer risikoen for efteropkrævninger som følge af fejl i toldangivelsen. 

Hvis speditøren rent praktisk tariferer varerne, og der i aftalegrundlaget ikke er taget ovennævnte forbehold, så vil der være risiko for, at speditøren kan ifalde ansvar ved efteropkrævninger som følge af fejltarifering.

Husk at den klassiske artikel 18 fuldmagt (direkte repræsentant) som udgangspunkt ikke regulerer parternes indbyrdes forhold, men alene regulerer forholdet til SKAT.

 

Assistance i forbindelse med virksomhedens anvendelse af toldprocedurer

Tilsvarende assisterer mange speditører deres kunder i forbindelse med anvendelse af forskellige toldprocedurer. 

Speditøren bør i den forbindelse altid foretage en nøje afvejning af risiko og prissætning inden han påtager sig det økonomiske ansvar for håndtering af virksomhedens toldforhold.

I forholdet til SKAT vil det som udgangspunkt være virksomheden, der hæfter for eventuelle efteropkrævninger som følge af manglende overholdelse af toldprocedurer, såfremt bevillingen til den givne toldprocedure er udstedt til virksomheden. 

Hvis virksomheden således har aftalt med speditøren, at denne er ansvarlig for at føre virksomhedens toldoplagsregnskab og der i den forbindelse sker en fejl, så vil det som udgangspunkt være virksomheden, der over for SKAT hæfter for opkrævning af told og afgifter. 

Dette gør sig også gældende, selvom det i det indbyrdes forhold mellem virksomhed og speditør er speditøren, der har ansvaret for fejlen. 

Jeg anbefaler derfor, at der i aftalegrundlaget mellem virksomheden og speditøren altid indføjes et vilkår, hvor der konkret tages stilling til, hvem der i det indbyrdes forhold mellem virksomheden og speditøren bærer ansvaret for korrekt toldbehandling samt overholdelse  af bevillingens vilkår mv.