EU-EKSPORTØRENS UDFØRSEL DIREKTE PÅ EORI.NR.

 

Den nye EUTK indeholder hjemmelsgrundlag for, at eksportører registreret med EORI.nr. i andre EU-medlemslande i visse situationer kan angive varer til udførsel ved et dansk toldsted uden af være eksportørregistreret her i landet. SKAT skaber nu rammerne for den praktiske håndtering heraf.

Som udgangspunkt skal en udførselsangivelse indgives i eksportørens hjemland, men i visse situationer er der dog med henvisning til den nye EUTK mulighed for at indgive udførselsangivelsen i et andet EU-medlemsland.

Situationerne hvor det er muligt at angive varerne til udførsel i et andet EU-medlemslande er følgende:

  • Varer kan angives på det sted, hvor varerne emballeres eller lastes med henblik på udførsel af EU
  • Varer kan angives der, hvor underleverandøren er etableret
  • Varer med en værdi under 3.000 EUR pr. sending og pr. klarerer kan angives direkte på udgangstoldstedet, hvis varerne ikke er omfattet af forbud og restriktioner
  • Varer kan undtagelsesvist angives til udførsel ved ethvert andet toldsted, som er bedre placeret med hensyn til frembydelse af varerne, når omstændighederne berettiger hertil.  Denne mulighed kan dog kun anvendes i særlige tilfælde.

I ovennævnte situationer er det således muligt for en virksomhed, der er hjemmehørende i et andet EU-medlemsland, at angive udførselsangivelsen direkte i Danmark i stedet for i virksomhedens hjemland.

SKAT har nu med henblik på administration af ordningen indført krav om, at der ved sådanne angivelser skal anvendes et særligt oprettet SE nr. 12 61 98 63 i angivelsens rubrik 2, mens den udenlandske eksportørs EORI.nr., navn og adresse skal angives i rubrik 44.6.

Dette krav er bl.a. indført for at sikre mod misbrug af ordningen, hvorfor SKAT således har indsat en risikoprofil, som betyder at angivelser, der anvender SE.nr. 12 61 98 63 i større omfang vil blive udtaget til dokumentkontrol med henblik på at sikre, at de lovmæssige krav for anvendelse af ordningen er overholdt. Varerne kan dog samtidig blive udtaget til en fysisk kontrol af andre årsager.

Danske eksportører har tilsvarende mulighed for at angive varer til udførsel ved toldstederne i andre EU-medlemslande. Vær i den forbindelse opmærksom på, at der kan være forskellige administrative bestemmelser, som skal imødekommes i de forskellige medlemslande.

Karin-Lis Sinding Jensen, Advokat (L) - 6. december 2017