TOLDGODTGØRELSE

toldangivelsen erklæres ugyldig efter varernes frigivelse

 

Vi ser i nærværende artikel nærmere på mulighederne for at opnå toldgodtgørelse, når toldangivelsen efter anmodning erklæres ugyldig efter frigivelse af varerne, f.eks. hvis varerne er blevet angivet til en forkert toldprocedure, hvorved der er opstået toldskyld, selvom varerne tilsigtet skulle have været angivet under en suspensionsprocedure, hvorefter der ikke ville være opstå toldskyld. Det kan f.eks. være en situation, hvor varerne skulle have været angivet til oplæggelse på toldoplag, men ved en fejl i stedet bliver angivet til fri omsætning.

Når toldangivelsen er antaget og varerne frigivet, kan toldangivelsen som udgangspunkt ikke ændres, tilbagekaldes eller ugyldiggøres, og klareren er således forpligtet til at betale told- og afgifter opstået som følge af angivelsen.

Den nye EU Toldkodeks indeholder imidlertid en række specifikt angivne situationer, hvor toldangivelsen trods varernes frigivelse kan erklæres ugyldig efter anmodning fra klareren med det formål, at opnå tilbagebetaling af allerede betalte told- og afgiftsbeløb opstået som følge af den pågældende angivelse.

Det er således i den delegerende forordning fastsat, at toldangivelsen erklæres ugyldig efter anmodning fra klareren, hvis varerne ved en fejltagelse er angivet til en toldprocedure, hvorved der opstår toldskyld, hvis det kan dokumenteres, at varerne skulle have været angivet til en anden toldprocedure, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Ansøgningen skal indgives senest 90 dage efter datoen for antagelsen af angivelsen
  • Varerne er ikke blevet brugt på en måde, som er uforenelig med den toldprocedure, som de ville være angivet til, hvis fejlen ikke var opstået
  • På tidspunktet for den fejlagtige angivelse var betingelserne opfyldt for, at henføre varerne under den toldprocedure, som de ville være angivet til, hvis fejlen ikke var opstået
  • Der er indgivet en toldangivelse til den toldprocedure, som varerne ville være blevet angivet til, hvis fejlen ikke var opstået

Tilsvarende kan toldangivelsen efter anmodning fra klareren også erklæres ugyldig, hvis varer ved en fejl er angivet til en given toldprocedure i stedet for andre varer, hvis varer, som er solgt i henhold til en aftale om fjernsalg returneres til leverandøren efter frigivelsestidspunktet, hvis varer angivet til eksport, reeksport eller passiv forædling ikke har forladt unionens toldområde, hvis samme varer fejlagtigt er angivet i mere end én toldangivelse, samt en række andre specifikt angivne situationer som vi ikke vil komme nærmere ind på i nærværende artikel.

---

Vi har desværre oplevet tilfælde, hvor SKAT grundet manglende kendskab til bestemmelserne i den nye EUTK afviser toldgodtgørelse, eller fastsætter ikke lovhjemlede betingelser for at opnå godtgørelse f.eks. i tilfælde, hvor der er angivet forkert procedurekode. Der er derfor vigtigt, at man altid selv undersøger de relevante bestemmelser, såfremt man befinder sig i en fejlsituation, hvor toldbehandlingen ikke forløber planmæssigt.