EU TOLDKODEKS (UCC)

SKATs sikkerhedsstillelsesordning

 

Det er i branchen et omdiskuteret emne, hvordan SKATs sikkerhedsstillelsesordning for så vidt angår potentiel toldskyld fremadrettet skal administreres. Vi har endnu ikke en endelig afklaring, men med Skatteministeriets forslag til ændring af toldbehandlingsbekendtgørelsen som netop er sendt i høring hos erhvervslivet, har vi om ikke andet fået en indikation af størrelsen på den bidragssats, som fremadrettet skal betales ved deltagelse i ordningen.

Ved ikrafttrædelsen af den nye toldkodeks (UCC) blev det pr. 1. maj 2016 obligatorisk, at der skal stilles sikkerhed for både allerede opstået toldskyld samt potentiel toldskyld.

At der skal stilles sikkerhed for potentiel toldskyld betyder, at der nu også skal stilles sikkerhed for varer henført under en suspensionsprocedure (forsendelse, toldoplag, aktiv forædling, midlertidig indførsel, end-use) eller varer henført under ordningen for midlertidig opbevaring. Tidligere var det alene obligatorisk, at der skulle stilles sikkerhed for allerede opstået toldskyld, dvs. når man havde fået henstand/kredit på betaling af toldskylden.

SKATs eksisterende sikkerhedsstillelsesordning for opstået toldskyld hvorefter man mod betaling af en bidragssats på 2,5 promille af det skyldige toldbeløb var omfattet af SKATs sikkerhedsstillelse, blev således pr. 1. maj 2016 udvidet til også at omfatte potentiel toldskyld.

Promillesatsen for at deltage i SKATs sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld blev fastsat til 0 i perioden fra den 1. maj 2016 til den 31. december 2016, hvilket i praksis fik den betydning, at der reelt ikke skulle stilles sikkerhed for potentielt opstået toldskyld.

Skatteministeriet lægger nu i deres forslag til ændring af toldbehandlingsbekendtgørelsen op til, at promillesatsen for deltagelse i SKATs sikkerhedsstillelsesordning fremadrettet pr. 1. januar 2017 skal udgøre 1 promille af det potentielt skyldige beløb. Skatteministeriet lægger i lovforslaget samtidig op til at promillesatsen for eksisterende toldskyld sættes op fra 2,5 pct. til 3,5 pct.

 

Hvordan anmoder man om deltagelse i ordningen?

Virksomheder skal i henhold til SKATs anvisning ansøge om bevilling til at deltage i SKATs sikkerhedsstillelsesordning ved at udfylde en ansøgningsblanket, som angiveligt skulle findes på www.skat.dk. Blanketten er imidlertid endnu ikke oprettet, hvorfor man for nuværende blot skal indgive en ikke formaliseret ansøgning om deltagelse i ordningen.

For at benytte ordningen skal virksomhederne leve op til nogle grundlæggende krav for at kunne søge sikkerhedsstillelse. Kravene er:

  • at virksomheden er hjemmehørende i EU
  • at virksomheden er registreret i EU
  • at SKAT er den rette toldmyndighed
  • at virksomheden ikke har fået trukket bevillinger tilbage i løbet af de sidste 3 år.

Når virksomhedens ansøgning behandles, vil SKAT desuden undersøge, om virksomheden opfylder følgende krav:

  • positiv egenkapital
  • ingen gæld for told, skatter og afgifter.

Hvis ovenstående krav opfyldes, vil man som udgangspunkt modtage bevilling til deltagelse i ordningen.

 

Alternativer til SKATs sikkerhedsstillelsesordning

Der kan stilles sikkerhed ved kontant depositum, kaution eller enhver anden form for sikkerhedsstillelse som giver tilsvarende sikkerhed.

SKAT kan give tilladelse til, at der stilles samlet sikkerhed for flere bevillinger og transaktioner, hvorefter sikkerhedsstillelsen opgøres med udgangspunkt i et referencebeløb, således som vi i dag kender det fra forsendelsesordningen.

Hvis man har bevilling til samlet sikkerhedsstillelse, består der også mulighed for at opnå nedsat sikkerhedsstillelse.

Der er imidlertid fortsat en hvis usikkerhed om, hvordan henholdsvis beløbsrammen og de løbende træk skal fastsættes, særligt i forhold til varer der f.eks. er oplagt på midlertidigt oplag.

Vi forventer, at SKAT snarest kommer med en mere konkret udmelding i forhold til, hvordan virksomhederne skal håndtere sikkerhedsstillelsen i praksis.

 

Sikkerhedsstillelse i forhold til eksisterende bevillinger

Bemærk, at der ikke stilles krav om sikkerhed i forbindelse med eksisterende bevillinger udstedt før 1. maj 2016.

Virksomheder med eksisterende bevillinger til f.eks. aktiv forædling, suspension eller toldoplag, vil således ikke blive mødt med et krav om sikkerhedsstillelse, for så vidt angår disse procedurer, førend deres bevillinger bliver fornyet.

SKAT skal revurdere alle eksisterende bevillinger senest den 30. april 2019.

Vi følger udviklingen tæt, og står naturligvis altid til rådighed, såfremt I har spørgsmål.