EU TOLDKODEKS (UCC)

Kan toldmedarbejderen blive personligt ansvarlig?

 

Bestemmelserne vedrørende hvem der kan holdes ansvarlig for oplysningerne angivet i toldangivelsen, og hvem der således hæfter for eventuelle efteropkrævninger, har den seneste tid givet anledning til en vis opmærksomhed i speditionsbranchen, idet der er opstået bekymring om hvorvidt medarbejderen, der udfærdiger toldangivelsen, kan blive personligt ansvarlig. Vi ser i nærværende artikel nærmere på risikoen for at blive personligt ansvarlig for toldskylden i henhold til bestemmelserne i den nye EU toldkodeks (UCC). 

Bestemmelserne som har givet anledning til bekymring i forhold til, om man kan pådrage sig et personligt ansvar, er bestemmelserne i henholdsvis EU toldkodeks (UCC) artikel 77, stk. 3, andet afsnit og EU toldkodeks (UCC) artikel 79, stk. 3, litra b) og litra c) og stk. 4.

 

Artikel 77

Overgang til fri omsætning og midlertidig import

1. Toldskyld ved import opstår, når ikke-EU-varer, der er importafgiftspligtige, henføres under en af følgende toldprocedurer:

a) overgang til fri omsætning, herunder i henhold til bestemmelserne om særligt anvendelsesformål.

b) midlertidig import med delvis fritagelse for importafgifter.

2. Toldskylden opstår på tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen.

3. Klarereren er debitor. Ved indirekte repræsentation er den person, på hvis vegne toldangivelsen er foretaget, også debitor.

Udfærdiges en toldangivelse for en af de i stk. 1 nævnte procedurer på basis af oplysninger, som fører til, at alle eller dele af importafgifterne ikke opkræves, er den person, der har meddelt de oplysninger, der var nødvendige for at udfærdige toldangivelsen, og som vidste eller som med rimelighed burde have vidst, at de pågældende oplysninger var forkerte, også debitor.

[…]

 

Artikel 79

Toldskyld, der opstår som følge af en manglende efterlevelse

1. For så vidt angår varer, der er importafgiftspligtige, opstår der toldskyld ved import ved manglende overholdelse af:

a) en af forpligtelserne i toldlovgivningen ved import af ikke-EU-varer i Unionens toldområde, ved deres fjernelse fra toldtilsyn eller ved transport, forædling, oplagring, midlertidig opbevaring, midlertidig import eller bortskaffelse af sådanne varer inden for dette område.

b) en af forpligtelserne i toldlovgivningen om varers særlige anvendelsesformål inden for Unionens toldområde.

c) en betingelse for at henføre ikke-EU-varer under en toldprocedure eller for at indrømme afgiftsfritagelse eller en nedsat importafgift på grund af varernes særlige anvendelsesformål.

2. Toldskylden opstår på et af følgende tidspunkter:

a) på det tidspunkt, hvor den forpligtelse, hvis manglende opfyldelse giver anledning til toldskylden, ikke er overholdt eller ophører med at være overholdt.

b) på det tidspunkt, hvor en toldangivelse antages med henblik på at henføre varer under en toldprocedure, hvor det efterfølgende viser sig, at en af betingelserne for at henføre varerne under den pågældende procedure eller for at indrømme afgiftsfritagelse eller en nedsat importafgift på grund af varernes særlige anvendelsesformål reelt ikke var opfyldt.

3. I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og b), er debitor en af følgende:

a) enhver person, som det påhvilede at opfylde de pågældende forpligtelser.

b) enhver person, som vidste eller med rimelighed burde have vidst, at en af forpligtelserne i toldforskrifterne ikke var opfyldt, og som handlede på vegne af den person, der var forpligtet til at opfylde forpligtelsen, eller som medvirkede i den handling, der førte til manglende opfyldelse af forpligtelsen.

c) enhver person, der erhvervede eller opbevarede de pågældende varer, og som på det tidspunkt, hvor den pågældende erhvervede eller modtog varerne, vidste eller med rimelighed burde have vidst, at en af forpligtelserne i henhold til toldlovgivningen ikke var opfyldt.

4. I de tilfælde, der er angivet i stk. 1, litra c), er debitor den person, som det påhviler at overholde de betingelser, der gælder for henførsel af varerne under en toldprocedure eller for toldangivelsen for de varer, der er henført under denne toldprocedure, eller for indrømmelse af afgiftsfritagelse eller nedsat importafgift på grund af varernes særlige anvendelsesformål.

Hvis der udfærdiges en toldangivelse for en af de i stk. 1, litra c), nævnte toldprocedurer, og toldmyndighederne modtager oplysninger, som skal indgives i henhold til toldlovgivningen vedrørende betingelserne for at henføre varerne under denne toldprocedure, og det fører til, at alle eller dele af importafgifterne ikke opkræves, er den person, der har meddelt de for toldangivelsen fornødne oplysninger, og som vidste eller med rimelighed burde have vidst, at de pågældende oplysninger var forkerte, også debitor.”

 

Ovennævnte debitorbestemmelser retter sig imidlertid som udgangspunkt ikke mod den fysiske person, som har udarbejdet angivelsen, men derimod mod den juridiske person som har udarbejdet angivelsen, f.eks. speditionsvirksomheden som har indgivet toldangivelse på vegne af klareren. 

Hvis en medarbejder udarbejder en toldangivelse, så vil vedkommende alene gøre det i kraft af sin stillingsfuldmagt hos den virksomhed, hvor han er ansat. Det vil derfor alene være virksomheden (og ikke medarbejderen personligt), der kan risikere at blive mødt med et toldkrav, hvis medarbejderen eller speditionsvirksomheden i øvrigt vidste eller burde vide, at angivelsen var forkert. 

Det er på den baggrund min vurdering, at SKAT ikke kan holde medarbejderen personligt ansvarlig, idet medarbejderen handler i henhold til ansættelsesforholdets stillingsfuldmagt. Alt hvad medarbejderen gør, gør han i virksomhedens navn og for virksomhedens regning.

Hvis man imidlertid ikke handler i henhold til en stillingsfuldmagt, og således handler som privat person, så kan man selvfølgelig risikere at blive personligt hæftende. Denne situation er nok oftest forekommende, når toldskylden opstår som følge af manglende regelefterlevelse, jf. EU toldkodeks artikel 79. 

Her vil f.eks. tyven der stjæler varer fra toldoplag blive personligt hæftende, ligesom hæleren der køber/sælger ikke toldberigtigede varer, kan blive personlig debitor for toldskylden. 

Tilsvarende vil man naturligvis også kunne risikere at blive personlig debitor for toldskylden, hvis man som privat person eller som privat drevet virksomhed indgiver toldangivelse, varetager toldoplagsregnskaber eller øvrige toldformaliteter. 

Det afgørende for om man kan risikere at bliver personligt ansvarlig for en eventuel toldskyld, er således efter min opfattelse, om man i den konkrete situation handler i henhold til en stillingsfuldmagt, eller om man handler som privat person. 

 

Afsluttende bemærkninger

Spørgsmålet om i hvilken udstrækning virksomhedens medarbejdere risikerer at blive personligt ansvarlige for toldskylden i henhold til de nye bestemmelser, er i sagens natur endnu ikke afklaret i praksis. 

Det er imidlertid min vurdering, at der aktuelt ikke er grund til bekymring, idet det personlige ansvar i normal situationen, hvor man handler på vegne af sin arbejdsgiver, bør kunne afvises med henvisning til stillingsfuldmagten.

Speditøren og toldagenten har derimod ved ikrafttrædelse af den nye EU toldkodeks (UCC) fået et øget ansvar for oplysningerne der angives til SKAT.

Har du spørgsmål til artiklen, told eller den nye EU Toldkodeks UCC, står vi naturligvis til rådighed.