EU TOLDKODEKS (UCC)

Definition af begrebet ”eksportør” (”Ex Works” problemstillingen)

 

Definitionen af begrebet ”eksportør” i den nye EU Toldkodeks (UCC) har den seneste tid givet anledning til en hvis bekymring blandt speditionsvirksomheder, der forestår toldformaliteter for varer der sælges ”Ex Works”, idet der består en hvis usikkerhed omkring, hvem der skal (kan) angives som eksportør i udførselsangivelsen.

Begrebet ”eksportør” defineres udtømmende i DF artikel 1, nr. (19), hvoraf det fremgår, at der består tre muligheder for, at en person kan defineres som eksportør.

1. I henhold til artikel 1 (19) (a) er en eksportør en person, der:

  • er etableret i Unionens toldområde,
  • er indehaver af en kontrakt med modtager i tredjeland, og
  • har beføjelse til at beslutte, at varerne skal bringes til et bestemmelsessted uden for Unionens toldområde.

2. I henhold til artikel artikel 1 (19) (c) kan en eksportør i andre tilfælde være en person, som er

  • etableret i Unionens toldområde, og
  • har beføjelse til at beslutte, at varerne skal bringes til et bestemmelsessted uden for Unionens toldområde. 

3. I henhold til artikel 1 (19) (b) kan en eksportør være en privat person, der bringer hans personlige bagage og varer ud af Unionens toldområde. 

Hvis en person kan anses som eksportør jf. ovenstående, og han således er ansvarlig for eksporten, skal hans navn, adresse og EORI-nummer indsættes i eksportangivelsens rubrik 2. 

Hvis en person ikke kvalificerer sig til at være eksportør, f.eks. hvis det er tredjelandskøber, der har beføjelse til at beslutte, at varerne skal bringes til et bestemmelsessted uden for Unionens toldområde, så er det nødvendigt, at regulere kontraktforholdet mellem parterne eller gøre brug af en indirekte repræsentant ved udførsel af varerne. 

 

Problemstilling i tilknytning til anvendelse af ”Ex Works” klausulen

Eksportør - Ex Works.png

Den ofte benyttede leveringsbetingelse "Ex Works" indebærer, at sælger A leverer varen, når denne er stillet til rådighed for køber B på sælger A´s adresse.

Sælger A har ingen forpligtelse til arrangere transport eller hjælpe køber B med at læsse varerne, ligesom sælger A intet ansvar har i forhold til toldbehandling i forbindelse med efterfølgende udførsel af varerne, såfremt dette er relevant.

B er forpligtet til at afhente varerne på sælger A´s adresse. På dette tidspunkt bærer køber B risikoen for tab og beskadigelse af varerne, ligesom Køber B på dette tidspunkt opnår ejendomsretten over varerne.

B skal arrangere transport af varerne, og er således også forpligtet til at overholde toldformaliteter både i eksportlandet (Danmark) og i importlandet (USA). B bærer ligeledes ansvaret for at overholde toldformaliteter i transitlandet, hvis varerne er sat under intern forsendelse, før de når udgangstoldstedet.

A har i den konkrete situation ingen beføjelse til at beslutte, at varerne skal udføres til et bestemmelsessted uden for Unionens toldområde, og A kan derfor ikke kvalificeres som eksportør hverken i henhold til artikel 1 (19) (a) eller artikel 1 (19) (c).

B er ikke etableret i Unionens toldområde, og kan derfor heller ikke være en eksportør i henhold til hverken i artikel 1 (19) (a), eller artikel 1 (19) (c).

I den konkrete situation kvalificerer ingen af parterne således til, at kunne anses som eksportør.

I henhold til EU Kommissionens vejledende udtalelse omkring problemstillingen, er den praktiske løsning, at B udpeger A til at være ansvarlig for eksportformaliteterne, og således giver A beføjelse til at beslutte, at varerne udføres til et bestemmelsessted uden for Unionens toldområde, f.eks. ved at aftale andre leverings betingelser, ved at indføje et vilkår herom i tilknytning til ”Ex Works” klausulen eller ved en efterfølgende tilkendegivelse herom f.eks. blot pr. e-mail. Sælger A vil således i denne situation kvalificere som eksportør jf. artikel 1 (19) (c).

Såfremt køber B giver sælger A beføjelse til at beslutte at varerne skal udføres til et bestemmelsessted uden for Unionen og varerne således angives til eksport i sælger A´s navn, så vil sælger A i denne situation være ansvarlig for overholdelse af formaliteterne, herunder licenser, tilladelser mv. i forbindelse med udførslen.

Speditøren skal have fuldmagt (direkte repræsentation) fra den EU etablerede sælger A, for at kunne indgive udførselsangivelse i dennes navn og for dennes regning.

Alternativt hvis sælger A ikke ønsker at være ansvarlig for eksporten, eller hvis køber B ikke ønsker at involvere sælger heri, så kan tredjelandskøber B i overgangsperioden frem til implementering af det nye ”Automated Export system” (AES), som forventes implementeret pr. marts 2019, antage en indirekte repræsentant etableret i EU til at forestå udførslen.

Hvis varerne udføres i tredjelandskøber B´s navn, skal B´s navn og adresse i overgangsperioden indsættes i udførselsangivelsens rubrik 2 og den indirekte repræsentants navn, adresse og EORI nr. skal fremgå af udførselsangivelsens rubrik 14, hvor det også skal angives, at repræsentanten handler som indirekte repræsentant.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at varerne alene kan udføres i tredjelandskøbers navn, såfremt han er repræsenteret ved en indirekte repræsentant, som således hæfter for overholdende af formaliteter og eventuelle efteropkrævninger i forbindelse med udførslen.

Dette skyldes, at sanktioner og håndhævelsesforanstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse af udførselsformaliteterne, reglerne om toldskyld, forbud og restriktioner eller andre krav i henhold til EU -lovgivningen, altid skal kunne adresseres til en person eller enhed etableret i Unionens toldområde.

I tilfælde hvor en indirekte toldrepræsentant er udpeget til varetagelse af udførselsangivelsen, vil disse foranstaltninger således rettes mod den indirekte toldrepræsentant.

Husk at indirekte repræsentation indebærer væsentlig forøget risiko for repræsentanten (speditøren), og at også indirekte repræsentation skal kunne dokumenteres ved fuldmagt.

 

SKATs håndtering

De danske toldmyndigheder har hidtil ikke anerkendt anvendelsen af indirekte repræsentation, ligesom det aktuelt ikke er praktisk muligt at angive tredjelandskøber i udførselsangivelsens rubrik 2, uanset om speditøren angiver som repræsentationsstatus som indirekte repræsentant i angivelsens rubrik 14.

I henhold til SKATs nuværende praksis stilles der krav om, at tredjelandskøber skal lade sig eksportørregistrere i Danmark hos en herboende repræsentant, ligesom tredjelandskøber tillige skal være momsregistreret ved herboende repræsentant, for at kunne udføre varer erhvervsmæssigt fra Danmark.

Jeg er bekendt med, at en række speditører allerede er i dialog med SKAT vedrørende problemstillingen omkring eksport af ”Ex Works” varer, og jeg kan kun opfordre til, at man går i dialog med SKAT, såfremt man står over for den konkrete problemstilling, hvor man gerne vil eksportere varer som indirekte repræsentant for tredjelandskøber, idet SKATs nuværende praksis ikke synes at være i overensstemmelse med EU Kommissionens vejledende udtalelser.

 

Hvad med momsen?

Varer som af sælger eller køber forsendes eller transporteres til tredjeland er momsfritaget jf. momslovens § 34, men det er en forudsætning af den danske sælger kan dokumentere, at varerne reelt er udført.

Typisk vil en sådan dokumentation først og fremmest bestå i udførselsangivelsen (udpassageattest), men henset til den nye definition af begrebet eksport er det ikke længere givet, at den virksomhed som påberåber sig momsfritagelsen, vil modtage kopi af udførselsangivelsen.

Eksportørproblematikken giver derfor også anledning til momsmæssige udfordringer i forhold til at sikre EU sælgeren behørig dokumentation for, at kunne fakturere varerne momsfrit.

Vi er i dialog med SKAT om ”Ex Works” problemstillingen, og følger op når der er nyt i sagen. Har du har spørgsmål til artiklen eller den nye EU Toldkodeks, brug for hjælp til dialogen med SKAT eller andre toldretlige spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed.