EU TOLDKODEKS (UCC)

ANSVAR OG RISIKO I FORBINDELSE MED OFFENTLIGT TOLDOPLAG

 

Bestemmelserne vedrørende ansvar og risiko i forbindelse med offentligt toldoplag er med de nye regler blevet ændret således, at oplagshaver og oplægger i større grad deler ansvaret (læs: begge er ansvarlige) for varer oplagt på offentligt toldoplag. Vi ser i nærværende artikel nærmere på ansvarsfordelingen.

Den nye EUTK indeholder tre forskellige typer offentligt toldoplag:

  • Toldoplag type I: Ansvaret for at sikre at varer henført under proceduren ikke unddrages toldtilsyn, og for at de for proceduren gældende forpligtelser ligger hos bevillingshaver (oplagshaver) og den person, der er ansvarlig for proceduren (oplæggeren = den i hvis navn angivelse indgives).
  • Toldoplag type II: Ansvaret ligger alene hos den person, der er ansvarlig for proceduren (oplæggeren) (anvendes pt. Ikke i Danmark).
  • Toldoplag type III: Oplaget drives af toldmyndighederne, som er ansvarlige for proceduren (anvendes pt. ikke i Danmark).

De danske toldmyndigheder tillader imidlertid alene, at der kan opnås bevilling til at drive offentligt toldoplag, hvor oplagshaver og oplægger begge er ansvarlige for overholdelse af proceduren. Danske aktører har således aktuelt ikke mulighed for at etablere et offentligt toldoplag, hvor det alene er oplæggeren, der er ansvarlig for overholdelse af proceduren.

Det forhold, at man ikke kan oprette offentligt toldoplag med begrænset ansvar, giver anledning til en hvis bekymring i speditionsbranchen, idet oplagshaver aktuelt ikke har mulighed for at begrænse, hvem der kan oplægge varer på det offentlige toldoplag.

For offentligt toldoplag type I, ser ansvarsfordelingen ud som følger.

Bevillingshaveren (oplagshaveren) vil være ansvarlig for følgende forhold:

  • Sikkerhedsstillelse
  • Varerne henført under proceduren ikke unddrages toldtilsyn, hvorved der i henhold til praksis forstås enhver handling eller undladelse, som medfører, at toldmyndighederne hindres i, det være sig blot midlertidigt, at få adgang til en varer, der er underlagt toldmyndighedernes tilsyn, og at gennemføre de kontrolforanstaltninger som er omhandlet i toldforskrifterne.
  • Der skal føres et altid ajourført toldoplagsregnskab, hvilket bl.a. indebærer, at virksomheden altid kan redegøre for, hvor hver enkelt vare befinder sig, og til enhver tid kan give toldmyndighederne adgang til at kontrollere varerne.
  • Varerne henført under toldoplagsproceduren skal til enhver tid opbevares sikkert og forsvarligt.
  • Overholdelse af de i bevillingen fastsatte vilkår og betingelser.

Den virksomhed, der er ansvarlig for proceduren (oplæggeren), vil være ansvarlig for følgende forhold:

  • Varer henført under proceduren ikke unddrages toldtilsyn, hvilket bl.a. indebærer, at oplæggeren har ansvaret for at varer, der er angivet til oplæggelse på et bestemt toldoplag, bliver transporteret til oplaget, og dér bliver overdraget til bevillingshaveren, ligesom oplæggeren har ansvar for ikke at fjerne varer fra toldoplaget, førend disse er fraført proceduren forskriftmæssigt.
  • Overholdelse af de forpligtelser der følger af at varerne er oplagt på toldoplag, hvilket bl.a. indebærer, at virksomheden skal give bevillingshaveren adgang til alle relevante oplysninger, herunder toldangivelser om henførsel til og fraførsel fra toldoplagsproceduren, der gør det muligt for bevillingshaveren at registrere ankomst til og afgang fra lagerfaciliteterne.

 

Den der er ansvarlig for proceduren

Den der er ansvarlig for proceduren (oplæggeren), er den person i hvis navn toldangivelsen indgives. 

Speditøren der har udarbejdet toldangivelsen i oplæggerens navn og for dennes regning, er således som udgangspunkt ikke ansvarlig for overholdelse af toldoplagsprocedurens formaliteter forudsat, at denne har fuldmagt til at angive varerne i oplæggerens navn og for dennes regning (direkte repræsentation). 

Speditøren der indgiver angivelsen på vegne af oplæggeren, kan imidlertid ifalde et ansvar i henhold til EUTK artikel 15, hvorefter den der indgiver toldangivelsen er ansvarlig for, at alle oplysningerne i angivelsen er korrekte. Bemærk, at bestemmelsen i artikel 15 ikke er en toldskyldsbestemmelse men alene en ansvarsbestemmelse. 

 

Praktisk betydning af de ændrede ansvarsbestemmelser

Det er overordnet set min vurdering, at de ændrede ansvarsbestemmelser i praksis ikke kan anses som en begrænsning af oplagshaverens ansvar. 

Selvom oplæggeren i en række tilfælde i henhold til de nye bestemmelser eksplicit er ansvarlig for en række forhold i tilknytning til oplæggelsen, så vil oplagshaveren tillige bære et ansvar for disse forhold, og vil således også fremadrettet være solidarisk ansvarlig over for SKAT. 

Det vil som udgangspunkt være mest oplagt for SKAT at rette et eventuelt krav mod oplagshaveren, idet denne jo netop har stillet sikkerhed for varerne.

Vi står naturligvis til rådighed, hvis du har spørgsmål til artiklen om ansvar og risiko i forbindelse med offentligt toldoplag, den nye EU Toldkodeks (UCC) eller andre toldretlige problemstillinger.