EU-KOMMISSIONEN FORESLÅR OMFATTENDE REFORM AF MOMSSYSTEMET

 

EU-Kommissionen fremlagde den 4. oktober et udspil til en gennemgribende reform af momssystemet. Der er tale om den største reform af EU´s momsregler i 25 år. Det nye udspil indeholder fire hovedpunkter, der fokuserer på bekæmpelse af momssvindel, indførelse af et system til at afregne moms ét sted, større ensartethed vedrørende afregningsland samt forenkling af faktureringsreglerne.

Kommissionen foreslår med reformen at ændre det eksisterende momssystem radikalt ved fremadrettet at beskatte salget af varer fra en EU-medlemsstat til en anden på samme måde som varer, der sælges i de enkelte medlemsstater. Det er tanken, at det vil skabe et nyt og mere endeligt momssystem for EU.

Udspillet indeholder fire hovedpunkter:

 

Bekæmpelse af svig

Det foreslås, at der fremadrettet vil blive opkrævet moms af handel mellem virksomheder på

tværs af grænserne. Denne form for handel er i dag fritaget for moms, hvilket udgør en let mulighed for at opkræve moms og dernæst forsvinde uden at sende pengene videre til staten.

 

One stop shop

Det bliver lettere for virksomheder, som sælger varer i andre medlemsstater at indfri deres momsforpligtelser takket være en "one stop shop". De erhvervsdrivende vil kunne udfylde angivelser og foretage betalinger via en online-portal på deres eget sprog og efter de samme regler og administrative modeller, som gælder i deres hjemland. Medlemsstaterne vil dernæst betale momsen til hinanden direkte, sådan som det allerede er tilfældet for e-tjenesteydelser.

 

Større ensartethed

En omlægning til destinationsprincippet, hvilket betyder, at det endelige momsbeløb altid betales til den endelige forbrugers medlemsstat og til den sats, der gælder i den pågældende medlemsstat. Dette har længe været Kommissionens ønske og har medlemsstaternes opbakning. Princippet gælder allerede for salg af e-tjenesteydelser.

 

Mindre bureaukrati

Forenkling af faktureringsreglerne, således at sælger kan udfærdige fakturaer efter reglerne i sit eget land, selv når vedkommende handler med kunder i andre medlemsstater. Virksomhederne vil ikke længere skulle udarbejde en liste over grænseoverskridende transaktioner til deres skattemyndighed (den såkaldte "momsoversigt").

Herudover indfører forslaget også begrebet "godkendt afgiftspligtig person", som er en kategori af pålidelige virksomheder, der vil nyde godt af meget enklere og mindre tidskrævende regler. (”momsens modsvar til AEO-bevilling”).

 

Den videre proces

Kommissionens lovgivningsforslag vil blive sendt til medlemsstaterne i Rådet med henblik på godkendelse og til høring i Europa-Parlamentet. I 2018 vil Kommissionen fremsætte formelt forslag til ændring af momssystemdirektivet.

Vi følger naturligvis processen, så må tiden vise om den forestående reform af momssystemet, også vil skabe åbninger for en bedre og mere retfærdig håndtering af problemstillingerne vedrørende fradrag for importmoms.

Karin-Lis Sinding Jensen, Advokat (L) - 20. oktober 2017