DOKUMENTATIONSKRAV VED UDSTEDELSE AF EUR.1 CERTIFIKATER

Toldstyrelsen udsendte den 20. juni 2019 orienteringsmeddelelse med præcisering af dokumentationskravene for udstedelse af EUR.1 certifikater, Toldstyrelsens interne drøftelser og forskellige opfattelser af præciseringen har den seneste måneds tid givet anledning til stor forvirring og usikkerhed omkring reglerne og proceduren for udstedelse af EUR.1 certifikater, hvilket har resulteret i, at de forskellige toldsteder har stillet forskellige krav til udstedelsen af certifikaterne.

Toldstyrelsen angiver i orienteringen, at der alene kan udstedes EUR.1 certifikater eller EUR-MED certifikater, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. Eksporten er sikret, og det kan dokumenteres ved en eksportangivelse med MRN

  2. Varerne opfylder oprindelsesreglerne i den relevante frihandelsaftale, og din virksomhed dokumenterer varernes præferentielle oprindelse over for Toldstyrelsen.

Det er for så vidt korrekt, at ovenstående betingelser skal være opfyldt, og skal kunne dokumenteres, men der er som følge af orienteringen opstået betydelig usikkerhed omkring, hvornår der skal fremlægges dokumentation for, at betingelserne er opfyldt, idet meddelelsen af mange tolkes således, at dokumentationen altid skal forelægges for toldstedet forinden der udstedes oprindelsescertifikater.

En sådan tolkning er imidlertid ikke i overensstemmelse med hverken formuleringen i de enkelte handelsaftaler, ligesom det heller ikke er i overensstemmelse med hidtidig praksis eller formuleringen i den juridiske vejledning.

Det fremgår af bestemmelsen vedrørende udstedelse af EUR.1 certifikater i f.eks. PEM-aftalen, artikel 16, stk. 3, at man når som helst på begæring fra toldmyndighederne skal fremlægge dokumentation for varernes oprindelse. PEM-aftalens artikel 16 har følgende ordlyd:

  1. Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED 1. Den eksporterende kontraherende parts toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

  2. I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 eller EUR- MED og anmodningsformularen, der er vist i bilag IIIa og IIIb. Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, som de relevante aftaler er affattet på, i overensstemmelse med bestemmelserne i udførselslandets nationale lovgivning. Hvis formularerne udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Produktbeskrivelsen anføres i den relevante rubrik, uden at nogen linjer lades stå åbne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, trækkes der en vandret streg under produktbeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del overstreges.

  3. En eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i den eksporterende kontraherende part, hvor EUR.1 eller EUR-MED varecertifikatet er udstedt, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne konvention er opfyldt.

Videre fremgår det af den juridiske vejledning afsnit F.A.9.6.4., at ”en eksportør, som anmoder om at få udstedt et EUR.1 certifikat, skal, når myndighederne forlanger det, fremlægge alle de relevante dokumenter, der beviser, at de pågældende varer har oprindelsesstatus”.

At det ikke er nødvendigt at fremlægge al underlæggende dokumentation i hvert enkelt tilfælde understøttes tillige af bestemmelserne vedrørende ansvarsfordeling og myndighedsfejl ved udstedelse af EUR.1 certifikater, hvorefter myndighederne netop ikke er ansvarlige for EUR.1. certifikater udstedt på ukorrekt grundlag.

Det er således intet i hverken lovteksten eller den juridiske vejledning, der understøtter, at myndighederne skal forlange den samlede underliggende dokumentation fremlagt hver gang, der udstedes et EUR.1 certifikat, hvilket heller ikke tidligere har været praksis ved de danske toldsteder.

Der vil derfor ikke være tale om en præcisering men en skærpende praksisændring, som myndighederne burde have givet et passende varsel for, såfremt det havde været hensigten med en sådan ændring. Videre kan det diskutere om toldmyndighederne i givet fald har en tilstrækkelig saglig begrundelse for den pludseligt ændrede praksis.

---

Vi har grundet et betydeligt antal henvendelser undersøgt sagen nærmere, og kan herefter konstatere, at den pludseligt ændrede praksis hos forskellige toldsteder skyldes, at nogle toldsteder har misforstået præciseringen.

Toldstyrelsen har efter det oplyste drøftet sagen internt, og er nået frem til den konklusion, at dokumentationen som hidtil alene skal fremlægges ved kontrol, eller hvis der i den konkrete sag opstår tvivl om de af eksportøren angivne oplysninger er korrekte.

Konklusionen er således, at praksis forbliver uændret, hvilket blot lige skal formidles ud til alle toldsteder.

Hvis I således fortsat oplever, at enkelte toldsteder forlanger den underliggende dokumentation fremlagt hver gang, der skal udstedes EUR.1 certifikater, så bør I fremsætter indsigelser herimod, idet dette ikke er den officielle praksis.

Karin-Lis Sinding Jensen, Advokat (L)

Publiceret 31. juli 2019