ANVENDELSE AF PROFORMAFAKTURA

UENIGHED HOS SKAT

 

SKAT har tidligere præciseret, at proformafakturaer ikke har nogen juridisk værdi, og således ikke kan anvendes ved værdifastsættelse i forbindelse med indfortoldning. I samme ombæring har SKAT tilkendegivet, at det i forhold til præferencetoldbehandling betyder, at der skal ske deponering af det fulde toldbeløb, såfremt importangivelsen alene ledsages af en proformafaktura, desuagtet oprindelseserklæringen fremgår heraf. Dette udgangspunkt synes ikke at være i overensstemmelse med lovgivningen, og SKAT har nu efter at være blevet konfronteret med problemstillingen ladet forstå, at man ”måske” alligevel ikke kan anskue problemstillingen så firkantet som tidligere tilkendegivet.

SKAT har tidligere ved nyhedsbrev af 14. oktober 2016 præciseret, at proformafakturaer ikke har nogen juridisk værdi, og således ikke kan anvendes ved værdifastsættelse i forbindelse med indfortoldning.

Hvis handelsfakturaen således ikke foreligger på fortoldningstidspunktet, skal varemodtager deponere et passende toldbeløb indtil handelsfakturaen foreligger. Dette betyder i henhold til SKATs nyhedsbrev, at der i tilfælde af præferencetoldbehandling skal ske deponering af det fulde toldbeløb, såfremt importangivelsen alene ledsages af en proformafaktura, desuagtet at oprindelseserklæringen fremgår heraf.

Det fremgår imidlertid af de forskellige præferenceaftaler, at fakturaerklæring/præferenceudtalelse kan udfærdiges på faktura, følgeseddel eller et hvert andet handelsdokument som beskriver de pågældende varer. Det må derfor stå klart, at en proformafaktura forsynet med en oprindelseserklæring må anses for at være ligeså virksom, som hvis erklæringen fremgik af en handelsfaktura, selvfølgelig forudsat at varerne er tilstrækkeligt beskrevet i proformafakturaen.

SKAT har således ikke hjemmelsgrundlag til at forlange deponering af det fulde toldbeløb, såfremt proformafakturaen er ledsaget af (påtegnet) oprindelseserklæring. SKAT kan i denne situation alene forlange deponering af et beløb beregnet ud fra den lavere præferencetoldsats, som i mange tilfælde vil være 0 %, hvorfor der således i disse tilfælde ikke kan forlanges deponering.

SKAT har imidlertid ikke kunne nå til enighed omkring en præcisering af nyhedsbrevet, men opfordrer i stedet til, at vi indsender samtlige eksempler, hvor man (uretmæssigt) bliver anmodet om at deponere det fulde toldbeløb som følge af manglende handelsfaktura, selvom importangivelsen er ledsaget af præferencedokumentation. Hvis I er blevet mødt med sådanne problemer, er I derfor meget velkomne til at rette henvendelse til mig, hvorefter jeg vil forelægge SKAT de konkrete eksempler, således vi forhåbentlig får administrationen til at rette ind.

For at undgå forvirring skal jeg afslutningsvis bemærke, at SKAT i et senere nyhedsbrev har præciseret, at problemstillingerne omkring anvendelse af proformafakturaer alene knytter sig til angivelser, hvor toldværdien er opgjort i henhold til transaktionsværdimetoden. Hvis der således ikke er tale om køb, men derimod f.eks. midlertidig import, egne returvare eller varer der skal under aktiv forædling, så kan proformafakturaen i visse situationer fortsat anvendes. Se SKATs præciserende meddelelse her